Obec Konstantinovy Lázně
Konstantinovy Lázně
Švihák

Usnesení ZO - 2022

USNESENÍ ZO - srpen 2022  

Usnesení č. 35/08/2022/ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 31. 8. 2022

Zastupitelstvo obce:

bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
 4. Rozpočtové opatření č. 5/2022 dle přílohy č. 12.
 5. Návrh dělení pozemků parc. č. 368,11/2, 9/1 a 387, katastrální území Potín, z důvodu řešení přístupu k nemovitostem a narovnání historických vlastnických nesrovnalostí v rozsahu přílohy č. 13.

schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Prodej pozemku parc. č. 1549/2 o výměře 2.105 m2 (dle geometrického plánu č. 113-182/2022), k. ú. Dlouhé Hradiště, za cenu 172,50 Kč/1 m+ 21% DPH.
 4. Kupní smlouvu č. 05/2022.
 5. Prodej pozemku parc. č. 505/50 o výměře 1 255 m2, k. ú. Konstantinovy Lázně, za cenu 625,-Kč/1 m2 +21% DPH.
 6. Kupní smlouvu č. 06/20022.
 7. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 29/1, druh pozemku zahrada, přibližná výměra 650 m2, v katastrálním území Okrouhlé Hradiště, za cenu 150,- Kč/1 m2 + 21%  DPH. Výměra bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu.  
 8. Záměr směny nemovitého majetku pozemku st. 621 o výměře 19 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, který je ve vlastnictví Obce Konstantinovy Lázně, za část pozemku st. 85/1 o přibližné výměře 27 m2, pozemky jsou vedeny v katastrálním území Konstantinovy Lázně. Výměra bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu. 

Karel Týzl, starosta 

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ ZO - červen 2022  

Usnesení č. 34/06/2022/ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 22. 6. 2022

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Kontrolu hospodaření obce k 31. 5. 2022.

 

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 222/69 o výměře 674 m2, katastrální území Břetislav, od Státního pozemkového úřadu.
 4. Kupní smlouvu č. 02/2022 na koupi pozemku parc. č. 1136/3 o výměře 15 m2 (pozemek vznikl dle Geometrického plánu č. 705-108/2022), katastrální území Konstantinovy Lázně, za cenu 650,-Kč/1 m2.
 5. Záměr směny nemovitého majetku části pozemků parc. č. 29/3 o přibližné výměře 150 m2, části pozemku parc. č. 29/1 o přibližné výměře 23 m2  a části pozemku parc. č. 1513/14 o přibližné výměře 36 m2, které jsou ve vlastnictví Obce Konstantinovy Lázně za část pozemku st. p. č. 63 o přibližné výměře 108 m2, který je v soukromém vlastnictví.Všechny pozemky jsou vedeny v katastrálním území Okrouhlé Hradiště. Výměry budou upřesněny po vyhotovení GP. 
 6. Změnu správní hranice, kdy st. p. č. 171 o výměře 43 m2, část p. p. č. 1542 o výměře cca 50 m2 a část p. p. č. 1373 o výměře cca 115 m2 v k. ú. Bezdružice se převedou do k. ú. Potín a p. p. č. 410 o výměře 152 m2 se převede z k. ú. Potín do k. ú. Bezdružice  - změna hranice dle přílohy č. 11.
 7. Prodej pozemku parc. č. 505/48 o výměře 1 211 m2, k. ú. Konstantinovy Lázně, za cenu 625,-Kč/1 m2 +21% DPH.
 8. Kupní smlouvu č. 03/2022.
 9. Prodej pozemku parc. č. 475 o výměře 105 m2 a pozemky vzniklé oddělením podle geometrického plánu č. 43-142/2022, p. p. č. 446/2 o výměře 35 m2 a p. p. č. 469/2 o výměře 535 m2, k. ú. Potín, za cenu 115,-Kč/1 m2 + 21% DPH.
 10. Kupní smlouvu č. 04/2022. 
 11. Směnnou smlouvu č. 01/2022 se společností Lázně Konstantinovy Lázně, a.s.,  Obec Konstantinovy Lázně smění pozemek parc. č. 1016/4 o výměře 198 m2 za pozemek parc. č. 1645 o výměře 229 m2, pozemky vznikly podle geometrického plánu č. 704-87/2022, vše v k. ú. Konstantinovy Lázně. 
 12. Závěrečný účet obce za rok 2021 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bez výhrad.
 13. Rozpočtové opatření č. 4/2022 dle přílohy č. 17.
 14. Obecně závaznou vyhláška Obce Konstantinovy Lázně, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí a o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
 15. Obecně závaznou vyhlášku Obce Konstantinovy Lázně, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška Obce Konstantinovy Lázně č. 1/2004 o závazné části změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru (obce) Konstantinovy Lázně, Plzeňský kraj.
 16. Obecně závaznou vyhlášku Obce Konstantinovy Lázně, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška Obce Konstantinovy Lázně o závazné části územního plánu sídelního útvaru Konstantinovy Lázně ze dne 24. 2. 1998 a následné změny OZV.
 17. V souvislosti se sloučením příspěvkových organizací Mateřská škola Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace, Školní 153, 349 52 Konstantinovy Lázně, IČ 70992797 a Základní škola Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace, Školní 22, 349 52 Konstantinovy Lázně, IČ 70992789, přechod práv a závazků na Základní a mateřskou školu Konstantinovy Lázně nástupnická škola, Školní 22, 349 52 Konstantinovy Lázně, IČ 70992789, dnem 1. ledna 2023 takto:

- pohledávky, závazky, zásoby, finanční majetek, peněžní fondy a ostatní aktiva Mateřské školy,

- veškerá práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů příspěvkové organizace Mateřské školy.

 1. Revokaci usnesení č. 28/10/2021/ZO odst. II bod č. 15 a 16 ze dne 20. 10. 2021.
 2. Zveřejnění 4. výzvy k podání závazných žádostí na prodej pozemku určeného k výstavbě rodinného domu v Obytné zóně Konstantinovy Lázně východ a to na p. p. č. 505/50 o výměře 1 255 m2, v k. ú. Konstantinovy Lázně, za cenu 625,- Kč/1 m2 + 21%  DPH. Prodej se bude řídit Podmínkami prodeje pozemků v obytné zóně Konstantinky východ, schválenými v Zastupitelstvu obce Konstantinovy Lázně dne 21. 4. 2021.

III. uděluje:

 1. Souhlas s celoročním hospodařením obce a schvaluje účetní závěrku za rok 2021.

 

Karel Týzl, starosta 

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ ZO - květen  2022   

Usnesení č. 33/05/2022/ZO ze zasedání  Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 18. 5. 2022

Zastupitelstvo obce:

 • bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu finančního výboru.
 5. Aktuální informaci o stavu žádostí o dotaci.

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Realizaci akce „Konstantinovy Lázně, vila Käthi II. etapa“  i v případě, že projekt nezíská dotační podporu.
 4. Revokaci usnesení č. 31/02/2022/ZO odst. II bod č. 5 a 6 ze dne 23. 2. 2022.
 5. Zveřejnění 3. výzvy k podání závazných žádostí na prodej pozemku určeného k výstavbě rodinného domu v Obytné zóně Konstantinky východ a to na p. p. č. 505/48 o výměře 1211 m2, k. ú. Konstantinovy Lázně, za cenu 625,- Kč/m2 + 21%  DPH. Prodej se bude řídit Podmínkami prodeje pozemků v obytné zóně Konstantinky východ, schválenými v Zastupitelstvu obce Konstantinovy Lázně dne 21. 4. 2021.
 6. Nabytí nemovitosti části pozemku parc. č. 1136/2, druh pozemku zahrada, o přibližné výměře 15 m2, v katastrálním území Konstantinovy Lázně, za cenu 650,-Kč/1 m2. Výměra bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu.  
 7. Záměr prodeje pozemku parc. č. 475, druh pozemku ostatní plocha, výměra 105 m2; části pozemku parc. č. 469, druh pozemku orná půda, přibližná výměra 546 m2 a části pozemku parc. č. 446, druh pozemku ostatní plocha, přibližná výměra 35 m2, vše v katastrálním území Potín, za cenu 115,-Kč/1 m2 + 21%  DPH. Výměry budou upřesněny po vyhotovení geometrického plánu.   
 8. Rozpočtové opatření č. 3/2022 dle přílohy č. 12.

Karel Týzl, starosta

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

USNESENÍ ZO - BŘEZEN 2022   

Usnesení č. 32/03/2022/ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 30. 3. 2022

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Vyhodnocení výsledků projednání  návrhu Územního plánu Konstantinovy Lázně – opakované veřejné projednání dne 15. 11. 2021,  že v řízení o Územním plánu Konstantinovy Lázně nebyly uplatněny žádné námitky, tak je uvedeno v Odůvodnění návrhu tohoto územního plánu, není vydáváno rozhodnutí o námitkách.

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Záměr směny nemovitého majetku části p. p. č. 1016/1 o přibližné výměře 230 m2, druh pozemku ostatní plocha v katastrálním území a obci Konstantinovy Lázně, který je ve vlastnictví Obce Konstantinovy Lázně za část pozemku st. p. č. 76 o přibližné výměře 230 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území a obci Konstantinovy Lázně, který je ve vlastnictví společnosti Lázně Konstantinovy Lázně a.s., Plzeňská 58, 349 52 Konstantinovy Lázně, IČ: 29090288. Výměry budou upřesněny po vyhotovení GP. 
 4. Rozpočtové opatření č. 2/2022 dle přílohy č. 9.

III. vydává:    

 1. Vydává Územní plán Konstantinovy Lázně, po ověření, že návrh územního plánu není v rozporu s Politikou územního rozvoje 2008 ČR, ve znění Aktualizace č. 4, se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 4 s účinností od 24. 01. 2019, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, § 171, § 172, § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (správní řád),  formou opatření obecné povahy.

 

IV. rozhoduje:

 1. O námitkách uplatněných při opakovaném veřejném projednání návrhu Územního plánu Konstantinovy Lázně (plná verze na www.konst-lazne.cz).

V. ukončuje:

 1.  - Platnost Územního plánu sídelního útvaru Konstantinovy Lázně a ruší Obecně závaznou vyhlášku o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Konstantinovy Lázně, vydanou dne 24.02.1998,

- Změny č.1 ÚPN SÚ Konstantinovy Lázně, vydanou dne 18.03.2004 (nabytí účinnosti 03.04.2004), ruší Obecně závaznou vyhlášku o závazné části změny č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Konstantinovy Lázně č. 1/2004

- Změny č.2 ÚPN SÚ Konstantinovy Lázně, vydanou dne 17.10.2007 (nabytí účinnosti 02.11.2007) a to ke dni nabytí účinnosti Územního plánu Konstantinovy Lázně.

VI. ukládá:

 1. starostovi

1) zajistit zveřejnění:

a) oznámení o vydání Územního plánu Konstantinovy Lázně opatřením obecné povahy po dobu 15 dnů v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu,

            b) Územního plánu Konstantinovy Lázně způsobem umožňující dálkový přístup,

2) do 30 dnů po nabytí účinnosti Územního plánu Konstantinovy Lázně předat pořizovateli, tj. Městskému úřadu Stříbro, odboru výstavby a územního plánování:

a) usnesení Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně o vydání Územního plánu Konstantinovy Lázně

b) oznámení o vydání opatření obecného povahy s vyznačením termínu jeho zveřejnění

c) dokumentace Územního plánu Konstantinovy Lázně, podepsané od starosty           a místostarostky, k vyznačení jeho účinnosti ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací  dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Karel Týzl, starosta                                                        

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ ZO - únor 2022   

Usnesení č. 31/02/2022/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 23. 2. 2022

 

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Výsledek inventarizace obce za rok 2021.

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Prodej p. p. č. 505/41 o výměře 1 190 m2, k. ú. Konstantinovy Lázně, za cenu 625,- Kč za 1m+ 21% DPH.
 4. Kupní smlouvu č. 01/2022.
 5. Prodej p. p. č. 505/48 o výměře 1 211 m2, k. ú. Konstantinovy Lázně, za cenu 625,- Kč za 1m+ 21% DPH.
 6. Kupní smlouvu č. 02/2022.
 7. V souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů,
 1. sloučení příspěvkových organizací Mateřská škola Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace, Školní 153, 349 52 Konstantinovy Lázně, IČ 70992797 a Základní škola Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace, Školní 22, 349 52 Konstantinovy Lázně, IČ 70992789, v jeden právní subjekt ke dni 1. 1. 2023;
 2. změnu názvu „Základní škola Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace, Školní 22, 349 52 Konstantinovy Lázně“ na „Základní a mateřská škola Konstantinovy Lázně“, a to s účinností od 1. 1. 2023;
 3. jako přejímající organizaci „Mateřské školy Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace, Školní 153, 349 52 Konstantinovy Lázně“, „Základní a mateřskou školu Konstantinovy Lázně“, na kterou s účinností od 1. 1. 2023 přechází veškerý majetek, práva a závazky „Mateřské školy Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace, Školní 153, 349 52 Konstantinovy Lázně“;
 4. ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 1 ke zřizovací listině „Základní škola Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace, Školní 22, 349 52 Konstantinovy Lázně“, jehož předmětem je změna hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace, změna názvu příspěvkové organizace a nové vymezení majetku předaného příspěvkové organizaci k hospodaření.
 1. Rozpočtové opatření č. 1/2022 dle přílohy č. 9.

III. pověřuje: 

 1. Starostu obce podpisem výše uvedeného dodatku č. 1 ke zřizovací listině „Základní škola Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace, Školní 22, 349 52 Konstantinovy Lázně.

Karel Týzl, starosta                                                       

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ ZO - leden 2022  

Usnesení č. 30/01/2022/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 19. 1. 2022

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.

2.   Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.

3.   Diskusi s občany.

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Podání žádostí o dotaci do programu „Zachování a obnova kulturních památek PK 2022“ na III. etapu obnovy dřevěných prvků budovy obecního úřadu.
 4. Podání žádostí o dotaci do aktuální dotační výzvy MAS Český západ  z Programu rozvoje venkova na projekty: „Cesta za vodou – Okrouhlé Hradiště“,  „Revitalizace a rozvoj rekreačního areálu Staré Lázně –  lesopark II. etapa“ a „Kulturní Konstantinky 2022“.
 5. Dodatek č. 1 Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 0733048319/21 ze dne 27. 1. 2021 mezi obcí a Českou spořitelnou a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha.
 6. Rozpočtové opatření č. 8/2021 dle přílohy č. 9.

III. nevyhovuje:        

 1. Námitce proti vyřazení   žádosti o koupi pozemku pro výstavby rodinného domku v „ Obytné zóně Konstantinky východ“  v rámci II. výzvy z důvodu nesplnění podmínek pravidel stanovených obcí z dalšího posuzování.

 

Karel Týzl, starosta                                                       

Dana Bešťáková, místostarostka

 

Švihákův kulturní kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
2
30
2
31 1
2
2
1
3
2
4
1
5 6
1
7
1
8
2
9
1
10
1
11
1
12 13
2
14
2
15
2
16
1
17
3
18
3
19
1
20
4
21
2
22
2
23
3
24
3
25
1
26
2
27
4
28
5
29
4
30
3
1
6
2
2

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Aktuální počasí

dnes, úterý 27. 9. 2022
slabý déšť 9 °C 6 °C
středa 28. 9. slabý déšť 8/5 °C
čtvrtek 29. 9. slabý déšť 11/4 °C
pátek 30. 9. zataženo 13/7 °C

Mobilní rozhlas

logo

Klikací rozpočet

RozpočetInteraktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.