Obec Konstantinovy Lázně
Konstantinovy Lázně
Švihák

Usnesení ZO - 2022

 

 

USNESENÍ ZO - BŘEZEN 2022   

Usnesení č. 32/03/2022/ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 30. 3. 2022

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Vyhodnocení výsledků projednání  návrhu Územního plánu Konstantinovy Lázně – opakované veřejné projednání dne 15. 11. 2021,  že v řízení o Územním plánu Konstantinovy Lázně nebyly uplatněny žádné námitky, tak je uvedeno v Odůvodnění návrhu tohoto územního plánu, není vydáváno rozhodnutí o námitkách.

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Záměr směny nemovitého majetku části p. p. č. 1016/1 o přibližné výměře 230 m2, druh pozemku ostatní plocha v katastrálním území a obci Konstantinovy Lázně, který je ve vlastnictví Obce Konstantinovy Lázně za část pozemku st. p. č. 76 o přibližné výměře 230 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území a obci Konstantinovy Lázně, který je ve vlastnictví společnosti Lázně Konstantinovy Lázně a.s., Plzeňská 58, 349 52 Konstantinovy Lázně, IČ: 29090288. Výměry budou upřesněny po vyhotovení GP. 
 4. Rozpočtové opatření č. 2/2022 dle přílohy č. 9.

III. vydává:    

 1. Vydává Územní plán Konstantinovy Lázně, po ověření, že návrh územního plánu není v rozporu s Politikou územního rozvoje 2008 ČR, ve znění Aktualizace č. 4, se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 4 s účinností od 24. 01. 2019, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, § 171, § 172, § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (správní řád),  formou opatření obecné povahy.

 

IV. rozhoduje:

 1. O námitkách uplatněných při opakovaném veřejném projednání návrhu Územního plánu Konstantinovy Lázně (plná verze na www.konst-lazne.cz).

V. ukončuje:

 1.  - Platnost Územního plánu sídelního útvaru Konstantinovy Lázně a ruší Obecně závaznou vyhlášku o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Konstantinovy Lázně, vydanou dne 24.02.1998,

- Změny č.1 ÚPN SÚ Konstantinovy Lázně, vydanou dne 18.03.2004 (nabytí účinnosti 03.04.2004), ruší Obecně závaznou vyhlášku o závazné části změny č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Konstantinovy Lázně č. 1/2004

- Změny č.2 ÚPN SÚ Konstantinovy Lázně, vydanou dne 17.10.2007 (nabytí účinnosti 02.11.2007) a to ke dni nabytí účinnosti Územního plánu Konstantinovy Lázně.

VI. ukládá:

 1. starostovi

1) zajistit zveřejnění:

a) oznámení o vydání Územního plánu Konstantinovy Lázně opatřením obecné povahy po dobu 15 dnů v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu,

            b) Územního plánu Konstantinovy Lázně způsobem umožňující dálkový přístup,

2) do 30 dnů po nabytí účinnosti Územního plánu Konstantinovy Lázně předat pořizovateli, tj. Městskému úřadu Stříbro, odboru výstavby a územního plánování:

a) usnesení Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně o vydání Územního plánu Konstantinovy Lázně

b) oznámení o vydání opatření obecného povahy s vyznačením termínu jeho zveřejnění

c) dokumentace Územního plánu Konstantinovy Lázně, podepsané od starosty           a místostarostky, k vyznačení jeho účinnosti ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací  dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Karel Týzl, starosta                                                        

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ ZO - únor 2022   

Usnesení č. 31/02/2022/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 23. 2. 2022

 

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Výsledek inventarizace obce za rok 2021.

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Prodej p. p. č. 505/41 o výměře 1 190 m2, k. ú. Konstantinovy Lázně, za cenu 625,- Kč za 1m+ 21% DPH.
 4. Kupní smlouvu č. 01/2022.
 5. Prodej p. p. č. 505/48 o výměře 1 211 m2, k. ú. Konstantinovy Lázně, za cenu 625,- Kč za 1m+ 21% DPH.
 6. Kupní smlouvu č. 02/2022.
 7. V souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů,
 1. sloučení příspěvkových organizací Mateřská škola Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace, Školní 153, 349 52 Konstantinovy Lázně, IČ 70992797 a Základní škola Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace, Školní 22, 349 52 Konstantinovy Lázně, IČ 70992789, v jeden právní subjekt ke dni 1. 1. 2023;
 2. změnu názvu „Základní škola Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace, Školní 22, 349 52 Konstantinovy Lázně“ na „Základní a mateřská škola Konstantinovy Lázně“, a to s účinností od 1. 1. 2023;
 3. jako přejímající organizaci „Mateřské školy Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace, Školní 153, 349 52 Konstantinovy Lázně“, „Základní a mateřskou školu Konstantinovy Lázně“, na kterou s účinností od 1. 1. 2023 přechází veškerý majetek, práva a závazky „Mateřské školy Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace, Školní 153, 349 52 Konstantinovy Lázně“;
 4. ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 1 ke zřizovací listině „Základní škola Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace, Školní 22, 349 52 Konstantinovy Lázně“, jehož předmětem je změna hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace, změna názvu příspěvkové organizace a nové vymezení majetku předaného příspěvkové organizaci k hospodaření.
 1. Rozpočtové opatření č. 1/2022 dle přílohy č. 9.

III. pověřuje: 

 1. Starostu obce podpisem výše uvedeného dodatku č. 1 ke zřizovací listině „Základní škola Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace, Školní 22, 349 52 Konstantinovy Lázně.

Karel Týzl, starosta                                                       

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ ZO - leden 2022  

Usnesení č. 30/01/2022/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 19. 1. 2022

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.

2.   Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.

3.   Diskusi s občany.

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Podání žádostí o dotaci do programu „Zachování a obnova kulturních památek PK 2022“ na III. etapu obnovy dřevěných prvků budovy obecního úřadu.
 4. Podání žádostí o dotaci do aktuální dotační výzvy MAS Český západ  z Programu rozvoje venkova na projekty: „Cesta za vodou – Okrouhlé Hradiště“,  „Revitalizace a rozvoj rekreačního areálu Staré Lázně –  lesopark II. etapa“ a „Kulturní Konstantinky 2022“.
 5. Dodatek č. 1 Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 0733048319/21 ze dne 27. 1. 2021 mezi obcí a Českou spořitelnou a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha.
 6. Rozpočtové opatření č. 8/2021 dle přílohy č. 9.

III. nevyhovuje:        

 1. Námitce proti vyřazení   žádosti o koupi pozemku pro výstavby rodinného domku v „ Obytné zóně Konstantinky východ“  v rámci II. výzvy z důvodu nesplnění podmínek pravidel stanovených obcí z dalšího posuzování.

 

Karel Týzl, starosta                                                       

Dana Bešťáková, místostarostka

 

Švihákův kulturní kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
1
26
4
27
2
28
3
29
1
30
3
1
1
2
1
3
1
4
1
5
2
6
1
7
3
8
3
9
1
10
1
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
1
17
4
18
3
19
3
20
5
21
6
22
3
23
1
24
2
25
3
26
2
27
2
28
3
29
2
30
1
31
2
1
2
2
1
3
1
4
3
5
1

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 19. 5. 2022
slabý déšť 23 °C 7 °C
pátek 20. 5. slabý déšť 26/14 °C
sobota 21. 5. slabý déšť 18/10 °C
neděle 22. 5. slabý déšť 21/7 °C

Mobilní rozhlas

logo

Klikací rozpočet

RozpočetInteraktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.