Obec Konstantinovy Lázně
Konstantinovy Lázně
Švihák

Usnesení ZO - 2022

USNESENÍ ZO - prosinec 2022  

Usnesení č. 3/12/2022/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 14. 12. 2022

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Zprávu mandátové komise, která potvrzuje přítomnost pana Pavla Vaňka a potvrzuje platnost jeho mandátu.
 2. Kontrolu usnesení.
 3. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 4. Zprávu o činnosti finančního výboru.

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Mandátovou komisi.
 4. Prodej pozemku parc. č. 29/6 o výměře 561 m2 (dle geometrického plánu č. 297-210/2022), k. ú. Okrouhlé Hradiště, za cenu 150,-Kč/1 m2 + 21% DPH.
 5. Kupní smlouvu č. 07/2022.
 6. Směnnou smlouvu č. 02/2022, Obec Konstantinovy Lázně smění pozemky parc. č. 29/3, 29/8 a 1513/29 za pozemky parc. č. 1987 a 1988, pozemky vznikly oddělením dle geometrického plánu č. 297-210/2022, vše v k. ú. Okrouhlé Hradiště. 
 7. Směnnou smlouvu č. 04/2022, Obec Konstantinovy Lázně smění pozemek parc. č. 939/1, za pozemek parc. č. 938/2, pozemky vznikly oddělením dle geometrického plánu č. 122-231/2022, vše v k. ú. Břetislav. 
 8. Směnnou smlouvu č. 03/2022, Obec Konstantinovy Lázně smění pozemek st. p. č. 621, za pozemky parc. č. 1646 a 1647, pozemky vznikly oddělením dle geometrického plánu č. 708-261/2022, vše v k. ú. Konstantinovy Lázně. 
 9. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
 10. Schodkový rozpočet obce na rok 2023, rozpočet sociálního fondu a fondu oprav na rok 2023 a rozpočtový výhled na období 2024-2027  vše dle přílohy č. 14.   
 11. Směrnici č. 4/2022 o používání prostředků z fondu sociálních potřeb.
 12. Rozpočtové opatření č. 8/2022 dle přílohy č. 14a.
 13. Předběžný souhlas s rozpočtovým opatřením č. 9/2022, které řeší narovnání schváleného resp. upraveného rozpočtu 2022 se skutečným plněním k 31. 12. 2022.
 14. Text kroniky obce za rok 2021.

 

Karel Týzl, starosta

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ ZO - listopad 2022  

Usnesení č. 2/11/2022/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 9. 11. 2022

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Zprávu mandátové komise, která potvrzuje přítomnost pana Pavla Rašína a potvrzuje platnost jeho mandátu.
 2. Kontrolu usnesení.
 3. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 4. Diskusi s občany.
 5. Aktuální Jednací řád zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně.

 

II. schvaluje:

1. Ověřovatele zápisu.

2. Mandátovou komisi.

3. Program jednání.

4. Podání žádosti o dotaci "Rekonstrukce MVN na p. p. č. 1009/2 Konstantinovy Lázně" na Ministerstvo zemědělství, dotační program Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.

5. Volbu člena kontrolního výboru: JUDr. Jaroslav Němec.

6. Volbu člena kontrolního výboru: PaedDr. Karel Rožánek.

7. Volbu člena finančního výboru: p. Ing. František Hodonický.

8. Volbu členky finančního výboru: pí Jiřina Bočková.

9. Výši měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva obce a fyzické osoby, které nejsou členy zastupitelstva obce s podmínkou účasti na jednáních od 1. 12. 2022 v následující výši:       

 1. Místostarosta Kč 8 600,- Kč
 2. Člen ZO  Kč  600,-
 3. Člen RO Kč 1 500,-
 4. Člen ZO, předseda výboru, komise Kč  1 150,-
 5. Člen RO/předseda výboru, komise Kč  2 050,-
 6. Člen ZO, člen výboru, komise Kč  900,-
 7. Člen RO/člen výboru, komise Kč  1 800,-
 8. Předseda výboru, komise Kč  550,-
 9. Člen komise, výboru Kč  300,-.
 10.  
 11. 10. Záměr směny nemovitého majetku pozemku parc. č. 939/1 o výměře 475 m2, druh pozemku ostatní plocha, který je ve vlastnictví Obce Konstantinovy Lázně, za pozemek parc. č. 938/2 o výměře 713 m2, pozemky jsou vedeny v k. ú. Břetislav a vznikly oddělením dle geometrického plánu č. 122-231/2022. 
 12. 11. Informaci o organizaci inventarizace majetku obce 2022.
 13. 12. Kontrolu hospodaření obce k 31. 10. 2022.
 14. 13. Rozpočtové opatření č. 7/2022 dle přílohy č. 13.

Karel Týzl, starosta                                                                        

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZO - září 2022  

Usnesení č. 1/10/2022/ZO z ustavujícího zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 17. 10. 2022

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Zprávu mandátové komise, která potvrzuje přítomnost 13 členů Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně, potvrzuje platnost mandátů a usnášeníschopnost ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně.

II. schvaluje:

 1. Mandátovou komisi.  
 2. Program ustavujícího jednání.
 3. Ustanovení o dlouhodobém uvolnění členů zastupitelstva obce pro výkon funkce:          starosta - uvolněný,   místostarosta a ostatní zastupitelé - neuvolnění.
 4. Zvolení jednoho místostarosty.
 5. Ověřovatele zápisu.
 6. Volbu starosty, místostarosty, členů rady a předsedů výborů veřejným hlasováním.
 7. Volbu starosty: p. Karel Týzl.
 8. Volbu místostarostky: pí Dana Bešťáková.
 9. Volbu člena rady obce: p. Mgr. Karel Seknička.
 10. Volbu členky rady obce: pí Mgr. Hana Vrtělková.
 11. Volbu člena rady obce: p. František Souček.
 12. Zřízení finančního a kontrolního výboru v tříčlenném obsazení.
 13. Volbu předsedy finančního výboru: p. Mgr. Karel Seknička.
 14. Volbu předsedkyně kontrolního výboru: pí Zdeňka Němcová.

Karel Týzl, starosta

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

 

________________________________________________________________________________________________________

---------------------- Konec volebního období 2018 - 2022 ----------------------

________________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - září 2022  

Usnesení č. 36/09/2022/ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 21. 9. 2022

Zastupitelstvo obce:

 1. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky na zhotovení stavebních prací akce „Konstantinovy Lázně – obytná zóna, vodovod a kanalizace“. 
 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce, člena Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, na realizaci obecní vodohospodářské infrastruktury podle čl. VI. odst. 10 c) stanov VSOZČ ve výši 7.630.120,93 Kč, akce ,,Konstantinovy Lázně – obytná zóna, vodovod a kanalizace“.
 4. Dodatek č. 4 zřizovací listiny Základní školy Konstantinovy Lázně, příspěvková organizace, Školní 22, 349 52 Konstantinovy Lázně, IČ 70992789
 5. Mimořádnou odměnu starostovi obce ve výši dvou měsíčních odměn za mimořádné aktivity ve prospěch obce nad rámec povinností vyplývajících z výkonu funkce z pohledu celého volebního období 2018 - 2022.
 6. Rozpočtové opatření č. 6/2022 dle přílohy č. 10. 
 1. neschvaluje:
 1. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1767, druh pozemku zahrada, výměra 1308 m2, v katastrálním území Okrouhlé Hradiště.

Karel Týzl, starosta

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ ZO - srpen 2022  

Usnesení č. 35/08/2022/ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 31. 8. 2022

Zastupitelstvo obce:

bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
 4. Rozpočtové opatření č. 5/2022 dle přílohy č. 12.
 5. Návrh dělení pozemků parc. č. 368,11/2, 9/1 a 387, katastrální území Potín, z důvodu řešení přístupu k nemovitostem a narovnání historických vlastnických nesrovnalostí v rozsahu přílohy č. 13.

schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Prodej pozemku parc. č. 1549/2 o výměře 2.105 m2 (dle geometrického plánu č. 113-182/2022), k. ú. Dlouhé Hradiště, za cenu 172,50 Kč/1 m+ 21% DPH.
 4. Kupní smlouvu č. 05/2022.
 5. Prodej pozemku parc. č. 505/50 o výměře 1 255 m2, k. ú. Konstantinovy Lázně, za cenu 625,-Kč/1 m2 +21% DPH.
 6. Kupní smlouvu č. 06/20022.
 7. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 29/1, druh pozemku zahrada, přibližná výměra 650 m2, v katastrálním území Okrouhlé Hradiště, za cenu 150,- Kč/1 m2 + 21%  DPH. Výměra bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu.  
 8. Záměr směny nemovitého majetku pozemku st. 621 o výměře 19 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, který je ve vlastnictví Obce Konstantinovy Lázně, za část pozemku st. 85/1 o přibližné výměře 27 m2, pozemky jsou vedeny v katastrálním území Konstantinovy Lázně. Výměra bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu. 

Karel Týzl, starosta 

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ ZO - červen 2022  

Usnesení č. 34/06/2022/ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 22. 6. 2022

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Kontrolu hospodaření obce k 31. 5. 2022.

 

II. schvaluje:

 

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 222/69 o výměře 674 m2, katastrální území Břetislav, od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774.
 4. Kupní smlouvu č. 02/2022 na koupi pozemku parc. č. 1136/3 o výměře 15 m2 (pozemek vznikl dle Geometrického plánu č. 705-108/2022), katastrální území Konstantinovy Lázně, za cenu 650,-Kč/1 m2.
 5. Záměr směny nemovitého majetku části pozemků parc. č. 29/3 o přibližné výměře 150 m2, části pozemku parc. č. 29/1 o přibližné výměře 23 m2  a části pozemku parc. č. 1513/14 o přibližné výměře 36 m2, které jsou ve vlastnictví Obce Konstantinovy Lázně za část pozemku st. p. č. 63 o přibližné výměře 108 m2,  všechny pozemky jsou vedeny v katastrálním území Okrouhlé Hradiště. Výměry budou upřesněny po vyhotovení GP. 
 6. Změnu správní hranice, kdy st. p. č. 171 o výměře 43 m2, část p. p. č. 1542 o výměře cca 50 m2 a část p. p. č. 1373 o výměře cca 115 m2 v k. ú. Bezdružice se převedou do k. ú. Potín a p. p. č. 410 o výměře 152 m2 se převede z k. ú. Potín do k. ú. Bezdružice  - změna hranice dle přílohy č. 11.
 7. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1549, druh pozemku trvalý travní porost, přibližná výměra 2.085 m2, v katastrálním území Dlouhé Hradiště, za cenu 172,50-Kč/1 m2 + 21%DPH. Výměra bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu.
 8. Prodej pozemku parc. č. 505/48 o výměře 1 211 m2, k. ú. Konstantinovy Lázně, za cenu 625,-Kč/1 m2 +21% DPH.
 9. Kupní smlouvu č. 03/2022.
 10. Prodej pozemku parc. č. 475 o výměře 105 m2 a pozemky vzniklé oddělením podle geometrického plánu č. 43-142/2022, p. p. č. 446/2 o výměře 35 m2 a p. p. č. 469/2 o výměře 535 m2, k. ú. Potín, za cenu 115,-Kč/1 m2 + 21% DPH.
 11. Kupní smlouvu č. 04/2022. 
 12. Směnnou smlouvu č. 01/2022 se společností Lázně Konstantinovy Lázně, a.s., Plzeňská 58, 349 52 Konstantinovy Lázně, IČ 29090288, Obec Konstantinovy Lázně smění pozemek parc. č. 1016/4 o výměře 198 m2 za pozemek parc. č. 1645 o výměře 229 m2, pozemky vznikly podle geometrického plánu č. 704-87/2022, vše v k. ú. Konstantinovy Lázně. 
 13. Závěrečný účet obce za rok 2021 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bez výhrad.
 14. Rozpočtové opatření č. 4/2022 dle přílohy č. 17.
 15. Obecně závaznou vyhláška Obce Konstantinovy Lázně, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí a o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
 16. Obecně závaznou vyhlášku Obce Konstantinovy Lázně, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška Obce Konstantinovy Lázně č. 1/2004 o závazné části změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru (obce) Konstantinovy Lázně, Plzeňský kraj.
 17. Obecně závaznou vyhlášku Obce Konstantinovy Lázně, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška Obce Konstantinovy Lázně o závazné části územního plánu sídelního útvaru Konstantinovy Lázně ze dne 24. 2. 1998 a následné změny OZV.
 18. V souvislosti se sloučením příspěvkových organizací Mateřská škola Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace, Školní 153, 349 52 Konstantinovy Lázně, IČ 70992797 a Základní škola Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace, Školní 22, 349 52 Konstantinovy Lázně, IČ 70992789, přechod práv a závazků na Základní školu a mateřskou školu Konstantinovy Lázně, příspěvková organizace, nástupnická škola, Školní 22, 349 52 Konstantinovy Lázně, IČ 70992789, dnem 1. ledna 2023 takto:

- pohledávky, závazky, zásoby, finanční majetek, peněžní fondy a ostatní aktiva Mateřské školy Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace, Školní 153, 349 52 Konstantinovy Lázně, IČ 70992797,

- veškerá práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů příspěvkové organizace Mateřské školy Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace, Školní 153, 349 52 Konstantinovy Lázně, IČ 70992797.

 1. Revokaci usnesení č. 28/10/2021/ZO odst. II bod č. 15 a 16 ze dne 20. 10. 2021.
 2. Zveřejnění 4. výzvy k podání závazných žádostí na prodej pozemku určeného k výstavbě rodinného domu v Obytné zóně Konstantinovy Lázně východ a to na p. p. č. 505/50 o výměře 1 255 m2, v k. ú. Konstantinovy Lázně, za cenu 625,- Kč/1 m2 + 21%  DPH. Prodej se bude řídit Podmínkami prodeje pozemků v obytné zóně Konstantinky východ, schválenými v Zastupitelstvu obce Konstantinovy Lázně dne 21. 4. 2021.

III. uděluje:

 1. Souhlas s celoročním hospodařením obce a schvaluje účetní závěrku za rok 2021.

 

Karel Týzl, starosta 

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ ZO - květen  2022   

Usnesení č. 33/05/2022/ZO ze zasedání  Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 18. 5. 2022

Zastupitelstvo obce:

 • bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu finančního výboru.
 5. Aktuální informaci o stavu žádostí o dotaci.

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Realizaci akce „Konstantinovy Lázně, vila Käthi II. etapa“  i v případě, že projekt nezíská dotační podporu.
 4. Revokaci usnesení č. 31/02/2022/ZO odst. II bod č. 5 a 6 ze dne 23. 2. 2022.
 5. Zveřejnění 3. výzvy k podání závazných žádostí na prodej pozemku určeného k výstavbě rodinného domu v Obytné zóně Konstantinky východ a to na p. p. č. 505/48 o výměře 1211 m2, k. ú. Konstantinovy Lázně, za cenu 625,- Kč/m2 + 21%  DPH. Prodej se bude řídit Podmínkami prodeje pozemků v obytné zóně Konstantinky východ, schválenými v Zastupitelstvu obce Konstantinovy Lázně dne 21. 4. 2021.
 6. Nabytí nemovitosti části pozemku parc. č. 1136/2, druh pozemku zahrada, o přibližné výměře 15 m2, v katastrálním území Konstantinovy Lázně, za cenu 650,-Kč/1 m2. Výměra bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu.  
 7. Záměr prodeje pozemku parc. č. 475, druh pozemku ostatní plocha, výměra 105 m2; části pozemku parc. č. 469, druh pozemku orná půda, přibližná výměra 546 m2 a části pozemku parc. č. 446, druh pozemku ostatní plocha, přibližná výměra 35 m2, vše v katastrálním území Potín, za cenu 115,-Kč/1 m2 + 21%  DPH. Výměry budou upřesněny po vyhotovení geometrického plánu.   
 8. Rozpočtové opatření č. 3/2022 dle přílohy č. 12.

Karel Týzl, starosta

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

USNESENÍ ZO - BŘEZEN 2022   

Usnesení č. 32/03/2022/ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 30. 3. 2022

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Vyhodnocení výsledků projednání  návrhu Územního plánu Konstantinovy Lázně – opakované veřejné projednání dne 15. 11. 2021,  že v řízení o Územním plánu Konstantinovy Lázně nebyly uplatněny žádné námitky, tak je uvedeno v Odůvodnění návrhu tohoto územního plánu, není vydáváno rozhodnutí o námitkách.

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Záměr směny nemovitého majetku části p. p. č. 1016/1 o přibližné výměře 230 m2, druh pozemku ostatní plocha v katastrálním území a obci Konstantinovy Lázně, který je ve vlastnictví Obce Konstantinovy Lázně za část pozemku st. p. č. 76 o přibližné výměře 230 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území a obci Konstantinovy Lázně, který je ve vlastnictví společnosti Lázně Konstantinovy Lázně a.s., Plzeňská 58, 349 52 Konstantinovy Lázně, IČ: 29090288. Výměry budou upřesněny po vyhotovení GP. 
 4. Rozpočtové opatření č. 2/2022 dle přílohy č. 9.

III. vydává:    

 1. Vydává Územní plán Konstantinovy Lázně, po ověření, že návrh územního plánu není v rozporu s Politikou územního rozvoje 2008 ČR, ve znění Aktualizace č. 4, se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 4 s účinností od 24. 01. 2019, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, § 171, § 172, § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (správní řád),  formou opatření obecné povahy.

 

IV. rozhoduje:

 1. O námitkách uplatněných při opakovaném veřejném projednání návrhu Územního plánu Konstantinovy Lázně (plná verze na www.konst-lazne.cz).

V. ukončuje:

 1.  - Platnost Územního plánu sídelního útvaru Konstantinovy Lázně a ruší Obecně závaznou vyhlášku o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Konstantinovy Lázně, vydanou dne 24.02.1998,

- Změny č.1 ÚPN SÚ Konstantinovy Lázně, vydanou dne 18.03.2004 (nabytí účinnosti 03.04.2004), ruší Obecně závaznou vyhlášku o závazné části změny č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Konstantinovy Lázně č. 1/2004

- Změny č.2 ÚPN SÚ Konstantinovy Lázně, vydanou dne 17.10.2007 (nabytí účinnosti 02.11.2007) a to ke dni nabytí účinnosti Územního plánu Konstantinovy Lázně.

VI. ukládá:

 1. starostovi

1) zajistit zveřejnění:

a) oznámení o vydání Územního plánu Konstantinovy Lázně opatřením obecné povahy po dobu 15 dnů v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu,

            b) Územního plánu Konstantinovy Lázně způsobem umožňující dálkový přístup,

2) do 30 dnů po nabytí účinnosti Územního plánu Konstantinovy Lázně předat pořizovateli, tj. Městskému úřadu Stříbro, odboru výstavby a územního plánování:

a) usnesení Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně o vydání Územního plánu Konstantinovy Lázně

b) oznámení o vydání opatření obecného povahy s vyznačením termínu jeho zveřejnění

c) dokumentace Územního plánu Konstantinovy Lázně, podepsané od starosty           a místostarostky, k vyznačení jeho účinnosti ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací  dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Karel Týzl, starosta                                                        

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ ZO - únor 2022   

Usnesení č. 31/02/2022/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 23. 2. 2022

 

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Výsledek inventarizace obce za rok 2021.

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Prodej p. p. č. 505/41 o výměře 1 190 m2, k. ú. Konstantinovy Lázně, za cenu 625,- Kč za 1m+ 21% DPH.
 4. Kupní smlouvu č. 01/2022.
 5. Prodej p. p. č. 505/48 o výměře 1 211 m2, k. ú. Konstantinovy Lázně, za cenu 625,- Kč za 1m+ 21% DPH.
 6. Kupní smlouvu č. 02/2022.
 7. V souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů,

 a) sloučení příspěvkových organizací Mateřská škola Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace, Školní 153, 349 52 Konstantinovy Lázně, IČ 70992797 a Základní škola Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace, Školní 22, 349 52 Konstantinovy Lázně, IČ 70992789, v jeden právní subjekt ke dni 1. 1. 2023;

b) změnu názvu Základní škola Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace, Školní 22, 349 52 Konstantinovy Lázně na Základní škola a mateřská škola Konstantinovy Lázně, příspěvková organizace, Školní 22, 349 52 Konstantinovy Lázně, IČ 70992789, a to s účinností od 1. 1. 2023;

c) jako přejímající organizaci Mateřské školy Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace, Školní 153, 349 52 Konstantinovy Lázně, Základní školu a mateřskou školu Konstantinovy Lázně, příspěvková organizace, na kterou s účinností od 1. 1. 2023 přechází veškerý movitý a nemovitý majetek, práva a závazky dle mimořádné inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2022 a povinnosti z pracovně právních vztahů Mateřské školy Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace, Školní 153, 349 52 Konstantinovy Lázně, IČ 70992797;

d) ve smyslu výše uvedeného dodatek č. 4 ke zřizovací listině Základní škola Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace, Školní 22, 349 52 Konstantinovy Lázně, IČ 70992789, kterým se s účinností k 1. 1. 2023 mění:

- název školy na Základní škola a mateřská škola Konstantinovy Lázně, příspěvková organizace;

- Čl. II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti zřizovací listiny
č. j. 1028/02   tak, že se rozšiřuje o mateřskou školu a školní jídelnu.

8. Rozpočtové opatření č. 1/2022 dle přílohy č. 9.

III. pověřuje:

 1. Starostu obce podpisem výše uvedeného dodatku č. 4 ke zřizovací listině Základní škola a mateřská škola Konstantinovy Lázně, příspěvková organizace, Školní 22, 349 52 Konstantinovy Lázně, IČ 709 92 789.

Karel Týzl, starosta                                                       

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ ZO - leden 2022  

Usnesení č. 30/01/2022/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 19. 1. 2022

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.

2.   Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.

3.   Diskusi s občany.

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Podání žádostí o dotaci do programu „Zachování a obnova kulturních památek PK 2022“ na III. etapu obnovy dřevěných prvků budovy obecního úřadu.
 4. Podání žádostí o dotaci do aktuální dotační výzvy MAS Český západ  z Programu rozvoje venkova na projekty: „Cesta za vodou – Okrouhlé Hradiště“,  „Revitalizace a rozvoj rekreačního areálu Staré Lázně –  lesopark II. etapa“ a „Kulturní Konstantinky 2022“.
 5. Dodatek č. 1 Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 0733048319/21 ze dne 27. 1. 2021 mezi obcí a Českou spořitelnou a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha.
 6. Rozpočtové opatření č. 8/2021 dle přílohy č. 9.

III. nevyhovuje:        

 1. Námitce proti vyřazení   žádosti o koupi pozemku pro výstavby rodinného domku v „ Obytné zóně Konstantinky východ“  v rámci II. výzvy z důvodu nesplnění podmínek pravidel stanovených obcí z dalšího posuzování.

 

Karel Týzl, starosta                                                       

Dana Bešťáková, místostarostka

 

Švihákův kulturní kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
2
28
4
29
4
30
4
31
3
1
9
2
3
3
2
4
3
5
4
6
4
7
3
8
5
9
3
10
3
11
3
12
4
13
4
14
3
15
6
16
5
17
2
18
5
19
5
20
4
21
4
22
10
23
6
24
2
25
4
26
5
27
4
28
5
29
5
30
4

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
zataženo 18 °C 7 °C
sobota 15. 6. zataženo 20/9 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 21/11 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 25/11 °C

Mobilní rozhlas

logo

Klikací rozpočet

RozpočetInteraktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.