Obec Konstantinovy Lázně
Konstantinovy Lázně
Švihák

Usnesení ZO - 2021

USNESENÍ ZO - PROSINEC 2021   

Usnesení č. 29/12/2021/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 8. 12. 2021

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.

2.   Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.

3.   Diskusi s občany.

4.   Zprávu finančního výboru.

5.   Zprávu kontrolního výboru.

6.   Informaci o organizaci  inventarizace majetku obce 2021.

7.   Kontrolu hospodaření obce k 31. 10. 2021.

 

 

II. schvaluje:

 

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Podání žádostí o dotaci: Program stabilizace PK 2022  na veřejná stání pro kontejnery a nádoby na odpad Konstantinovy Lázně -  I. etapa.
 4. Podání žádosti  do  dotačního programu  MMR  Podpora  obnovy  a  rozvoje  venkova  2022,  dotační titul  117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“ na realizaci „Pumping cyklostezka v Konstantinových Lázních“.
 5. Vyřazení dvou žádostí o koupi pozemků z II. výzvy "Obytná zóna Konstantinky východ" pro nesplnění podmínek prodeje.
 6. OZV č. 3 o změně OZV č. 2/2021, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích.
 7. OZV č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
 8.             OZV č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
 9. Rozpočtové opatření č. 7/2021 dle přílohy č. 14a.
 10. Předběžný souhlas s rozpočtovým opatřením č. 8/2021, které řeší narovnání schváleného resp. upraveného rozpočtu 2021 se skutečným plněním k 31. 12. 2021.
 11. Mimořádnou odměnu starostovi obce ve výši jednonásobku měsíční odměny za práci při přípravě, propagaci a vlastní realizaci kulturních akcí obce a za administraci webových stránek a profilů obce a za grafické práce.
 12. Schodkový rozpočet obce na rok 2022, rozpočet sociálního fondu a fondu oprav na rok 2022 a střednědobý  výhled rozpočtu na období 2023-2026  vše dle přílohy č. 15.  
 13.  Směrnici č. 4/2021 o používání prostředků z fondu sociálních potřeb.
 14. Text kroniky obce za rok 2020.

III. pověřuje:

 1. Radu obce realizací losování výběru z žadatelů na koupi pozemků  II. výzvy prodeje v Obytné zóně Konstantinky - východ v případě, že nedojde k vzájemné dohodě.

  

Karel Týzl, starosta                                                       

Dana Bešťáková, místostarostka

 

__________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - říjen 2021

Usnesení č. 28/10/2021/ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 20. 10. 2021

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.

2.   Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.

3.   Diskusi s občany.

II. schvaluje:

      1.   Ověřovatele zápisu.

      2.   Program jednání.

3.   Prodej  p. p. č. 505/56  o výměře 739 m2, k. ú. Konstantinovy Lázně za cenu 625,- Kč za 1m2 + 21 % DPH.

4.   Kupní smlouvu č. 03/2021.

5.   Prodej  p. p. č. 505/55  o výměře 700 m2,  k. ú. Konstantinovy Lázně za cenu 625,- Kč za 1m2 + 21 % DPH.

6.   Kupní smlouvu č. 04/2021.

7.   Prodej p. p. č. 505/54   o výměře 748 m2, k. ú. Konstantinovy Lázně za cenu 625,- Kč za 1m2 + 21 % DPH.

8.   Kupní smlouvu č. 05/2021.

9.   Prodej p. p. č  505/53   o výměře 708 m2, k. ú. Konstantinovy Lázně za cenu 625,- Kč za 1m2 + 21 % DPH.

10. Kupní smlouvu č. 06/2021.

11. Prodej p. p. č. 505/52  o výměře 1035 m2, k. ú. Konstantinovy Lázně za cenu 625,- Kč za 1m2 + 21 % DPH.

12. Kupní smlouvu č. 07/2021.

13. Prodej p. p. č. 505/51   o výměře 1191 m2 v k. ú. Konstantinovy Lázně za cenu 625,- Kč za 1m2 + 21 % DPH.

14. Kupní smlouvu č. 08/2021.

15. Prodej p. p. č. 505/50  o výměře 1255 m2, k. ú. Konstantinovy Lázně za cenu 625,- Kč za 1m2 + 21 % DPH.

16. Kupní smlouvu č. 09/2021.

17. Prodej p. p. č. 505/49  o výměře 1320 m2, k. ú. Konstantinovy Lázně za cenu 625,- Kč za 1m2 + 21 % DPH.

18. Kupní smlouvu č. 10/2021.

19. Prodej p. p. č. 530/3 o výměře 1122 m2, k. ú. Konstantinovy Lázně  za cenu 625,- Kč za 1m2 + 21 % DPH.

20. Kupní smlouvu č. 11/2021.

21. Prodej p. p. č. 530/2   o výměře 1067 m2,  k. ú. Konstantinovy Lázně  za cenu 625,- Kč za 1m2 + 21 % DPH.

22. Kupní smlouvu č. 12/2021.

23. Zveřejnění 2. výzvy k podání závazných žádostí na prodej pozemků určených k výstavbě rodinných domů v Obytné zóně Konstantinky východ, a to na p. p. č. 505/41 o výměře 1190 m2 a p. p. č. 505/48 o výměře 1211 m2  vše v k. ú. Konstantinovy Lázně   za cenu 625,-Kč/m2 + 21% DPH. Prodej se bude řídit Podmínkami prodeje pozemků v obytné zóně Konstantinky východ, schválenými v zastupitelstvu obce Konstantinovy Lázně dne 21. 4. 2021.

24. Rozpočtové opatření č. 6/2021 dle přílohy č. 8.

Karel Týzl, starosta

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ ZO - srpen 2021

Usnesení č. 27/8/2021/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 25. 8. 2021

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Studii na provedení stavebních úprav objektu Základní školy v Konstantinových Lázní, čp. 22, zpracovanou Ateliérem Soukup-Opl-Švehla s.r.o., Plzeň.

 

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. OZV č. 2/2021, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích.
 4. Rozpočtové opatření č. 5/2021 dle přílohy č. 10.

Karel Týzl, starosta

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

_____________________________________________________________________________________________________

          USNESENÍ ZO - červenec 2021

                 Usnesení č. 26/7/2021/ZO ze zasedání

                    Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 28. 7. 2021

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Územního plánu Konstantinovy Lázně ve smyslu § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění - veřejné jednání dne 9. 6. 2021.

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu .
 2. Program jednání.
 3. Vypořádání námitek k návrhu Územního plánu Konstantinovy Lázně z veřejného projednání dne 9. 6. 2021 dle přílohy č. 3.  Pokyny pro dopracování návrhu Územního plánu Konstantinovy Lázně pro opakované řízení

Karel Týzl, starosta

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          USNESENÍ ZO - červen 2021

Usnesení č. 25/6/2021/ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně

ze dne 30. 6. 2021

Zastupitelstvo obce:

I. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Výsledky výběru zájemců o koupi pozemků na výstavbu rodinných domků v „Obytné zóně Konstantinky východ“ losováním dle přílohy č. 3
 4. Poskytnutí finančního daru ve výši 50 tis. Kč obci Hrušky za účelem příspěvku na pokrytí nákladů vzniklých odstraňováním následků  vichřice v červnu 2021.
 5. Rozpočtové opatření č. 4/2021.

Karel Týzl, starosta

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení č. 24/6/2021/ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně

ze dne 23. 6. 2021

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu finančního výboru.
 5. Žádost o změnu osoby kupujícího p. p. č. 1007/13, k. ú. Konstantinovy Lázně.
 6. Žádost o prodej p. p. č. 475 a části  p. p. č. 469 a 446, vše v  k. ú. Potín.
 7. Kontrolu hospodaření obce k 31. 5. 2021.

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Prodej p. p. č. 1007/13 o výměře 462 m2 v k. ú. Konstantinovy Lázně, druh pozemku ostatní plocha - zeleň.
 4. Kupní smlouvu č. 02/2021.
 5. Zásady pro stanovení ceny pro prodej pozemků Obce Konstantinovy Lázně.
 6. Rozpočtové opatření č. 3/2021 dle přílohy č. 12.

III. neschvaluje:

 1. Záměr prodeje p. p. č. 1364, k. ú. Konstantinovy Lázně.

Karel Týzl, starosta

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

________________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - duben 2021

23/4/2021/ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 21. 4. 2021

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu finančního výboru.

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Podmínky prodeje pozemků v Obytné zóně Konstantinky východ.
 4. Záměr prodeje pozemků určených k výstavbě rodinných domků v „Obytné zóně Konstantinky východ“  v rozsahu přílohy č. 8 a).
 5. Prodej pozemku  p. č. 1766/ 2 o výměře 218 m2 , druh pozemku trvalý travní porost v k. ú. Okrouhlé Hradiště vzniklého geom. plánem č. 282-449/2020 oddělením  z původních  p. p. č. 1766 a 1792, k. ú. Okrouhlé Hradiště za cenu 187,50 Kč/m2 + DPH 21%
 6. Kupní smlouvu č. 01/2021.
 7. Záměr prodeje části p. p. č.1007/1 v k.ú. Konstantinovy Lázně, druh pozemku ostatní plocha-zeleň za cenu 100,- Kč za 1 m2 + DPH 21%, přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem.
 8. Směrnice  č. 2/2021 o používání prostředků z fondu sociálních potřeb.
 9. Rozpočtové opatření č. 2/2021 dle přílohy č. 12.
 10. Závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad.
 11.  Bezúplatný převod p. p. č. 711/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 59 m2 v k. ú. Poloučany z vlastnictví Plzeňského kraje do vlastnictví Obce Konstantinovy Lázně a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

III. uděluje:

 1. Souhlas s celoročním hospodařením obce a schvaluje účetní závěrky za rok 2020.

 

Karel Týzl, starosta

Dana Bešťáková, místostarostka

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

              ____________________________________________________________________________________________________________

 

USNESENÍ ZO - březen 2021

Usnesení č. 22/3/2021/ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 17. 3. 2021

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Pracovní verzi „Podmínek prodeje pozemků v Obytné zóně Konstantinky východ“.
 4. Informaci o technickém stavu a předběžné ceně rekonstrukce vytápění domu s pečovatelskou službou.

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu .
 2. Program jednání.
 3. Obecně závaznou vyhlášku Obce Konstantinovy Lázně č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
 4. Rozpočtové opatření č. 1/2021 dle přílohy č. 9.
 5. Aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 – 2025, dle přílohy č. 9a.
 6. Odkoupení p. p. č. 284/1, k. ú. Břetislav obcí Konstantinovy Lázně za částku 30,- Kč/m2.

 

Karel Týzl, starosta                                                        

 

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

              ____________________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - leden 2021

Usnesení č. 21/1/2021/ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 20. 1. 2021

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu:
 2. Program jednání.
 3. Podání žádosti o dotaci Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2021 – Revitalizace Mateřské školky – III. etapa (stavební úpravy kuchyně, jídelny a zázemí mateřské školy).
 4. Prodej časti p. p. č. 1166/1, k. ú. Konstantinovy Lázně  za cenu 390,- Kč bez DPH za 1 m2. Předpokládaná výměra je cca 950 – 1000 m2. Přesná výměra odděleného pozemku bude stanovena geometrickým plánem.
 5. Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 0733048319/21 mezi Obcí Konstantinovy Lázně, Lázeňská 27, 349 52 Konstantinovy Lázně a Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.
 6. Smlouvu o úvěru č. 0633146149 mezi Obcí Konstantinovy Lázně, Lázeňská 27, 349 52 Konstantinovy Lázně a Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.
 7. Rozpočtové opatření č. 8/2020 podle přílohy č. 10.

 

Karel Týzl, starosta                                                        

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Aktuální počasí

dnes, pondělí 15. 4. 2024
slabý déšť 14 °C 6 °C
úterý 16. 4. déšť se sněhem 7/2 °C
středa 17. 4. déšť se sněhem 7/0 °C
čtvrtek 18. 4. déšť se sněhem 8/0 °C

Mobilní rozhlas

logo

Klikací rozpočet

RozpočetInteraktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.