Obec Konstantinovy Lázně
Konstantinovy Lázně
Švihák

Usnesení ZO - 2020

USNESENÍ ZO - prosinec 2020

Usnesení č. 20/12/2020/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 9. 12. 2020

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu finančního výboru.
 5. Kontrolu hospodaření obce k 31. 10. 2020.

II. schvaluje:

 1. Program jednání.
 2. Ověřovatele zápisu.
 3. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 4. Rozpočtové opatření č. 7/2020 dle přílohy č. 9 a).
 5. Předběžný souhlas s rozpočtovým opatřením č. 8/2020, které řeší narovnání schváleného resp. upraveného rozpočtu 2020 se skutečným plněním k 31. 12. 2020.
 6. Schodkový rozpočet obce na rok 2021, rozpočet sociálního fondu a fondu oprav na rok 2021 a rozpočtový výhled na období 2022-2025, vše dle přílohy č. 10.
 7. Směrnici č. 4/2020 o používání prostředků z fondu sociálních potřeb.
 8. Mimořádnou odměnu starostovi obce ve výši jednonásobku měsíční odměny za práci při přípravě, propagaci a vlastní realizaci kulturních akcí obce a za administraci webových stránek a profilů obce a za grafické práce.
 9. Text kroniky obce za rok 2019.
 10. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce, člena Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, na realizaci vodohospodářské infrastruktury podle čl. VI. odst. 10 c) stanov VSOZČ ve výši 1.470.903,21 Kč.
 11. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce, člena Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, na realizaci vodohospodářské infrastruktury podle čl. VI. odst. 10 c) stanov VSOZČ ve výši 550.866,99 Kč.

 

Karel Týzl, starosta                                                       

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

              ____________________________________________________________________________________________________________

              USNESENÍ ZO - listopad 2020

                                            Usnesení č. 19/11/2020/ZO ze zasedání

 

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 11. 11. 2020

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Územního plánu Konstantinovy Lázně ve smyslu § 51 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění - společné jednání dne 11. 2. 2020.

II. schvaluje:

 1. Program jednání.
 2. Ověřovatele zápisu. 
 3. Podání žádosti o podporu do dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR  - Podpora obnovy a rozvoje venkova - na rekonstrukci budovy obecního úřadu v roce 2021.
 4. Záměr prodeje části p. p. č. 1792, druh pozemku ostatní plocha - jiná plocha  a  části p. p. č. 1766, druh pozemku trvalý travní porost, vše v k. ú. Okrouhlé Hradiště s předpokládanou výměrou cca 200 m2, dohromady  za cenu 187,50 Kč bez DPH za 1 m2. Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem.
 5. Pokyny pro dopracování návrhu Územního plánu ve smyslu §51 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění uvedených v příloze zápisu č. 8.
 6. Rozpočtové opatření č. 6/2020 dle přílohy č. 9.

Karel Týzl, starosta                                                       

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

  

____________________________________________________________________________________

                  USNESENÍ ZO - září 2020

                            Usnesení č. 18/09/2020/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 23. 09. 2020

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.

II. schvaluje:

 1. Program jednání.
 2. Ověřovatele zápisu.
 3. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 11/2004       o stanovení cen při prodeji pozemků v majetku Obce Konstantinovy Lázně.
 4. Zásady pro stanovení ceny pro prodej pozemků Obce Konstantinovy Lázně.
 5. Rozpočtové opatření č. 5/2020 dle přílohy č. 8.

Karel Týzl, starosta                                                       

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

 

____________________________________________________________________________________________________

 

USNESENÍ ZO - srpen 2020

Č.j.: KLOS/984/2020

 Usnesení č. 17/08/2020/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 26. 08. 2020

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Informaci o průběhu přípravných prací na akci Obytná zóna Konstantinky - východ.

II. schvaluje:

 1. Program jednání.
 2. Ověřovatele zápisu.
 3. Záměr prodeje části p. p. č. 1166/1 v k. ú. Konstantinovy Lázně.
 4. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele stavebních prací akce ,,Revitalizace ul. Plzeňská v Konstantinových Lázních - III. etapa“ s vítěznou nabídkou společnosti  DYBS Plzeň, s. r. o., Prvomájová 39, 322 00 Plzeň, IČO 60601033, s nabídkovou cenou 3 812 231,- Kč s DPH. 
 5.  Smlouvu o dílo s firmou DYBS Plzeň, s.r.o., Prvomájová 39, 322 00 Plzeň, IČO 60601033 na akci ,,Revitalizace ul. Plzeňské v Konstantinových Lázních - III. etapa“.
 6. Smlouvu  s ČEZ Distribuce , a.s. č Z_S24_12_ 8120068065 o realizaci přeložky distribuč. zařízení určeného k dodávce energie na stavbu ,, Konstantinovy Lázně , p.č.505/29 – vVN, č.projektu IZ-12-0000764 a úhradě nákladů spojených s přeložkou.
 7. Rozpočtové opatření č. 4/2020 dle přílohy č. 11.

 

Karel Týzl, starosta                                                       

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

USNESENÍ ZO - červen 2020

Č.j.: KLOS/738/2020

Usnesení č. 16/06/2020/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 24. 06. 2020

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu o aktuálním stavu investiční akce Tlaková kanalizace v Okrouhlém Hradišti. 
 5. Kontrolu hospodaření obce k 31. 5. 2020.

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Prodej pozemku p. č. 505/47 v k.ú. Konstantinovy Lázně vzniklé  geom. plánem č. 675-56/2020,  oddělením z původní p. p. č. 505/39, druh pozemku orná půda  o výměře 31 m2   za cenu 13 640,- Kč + DPH 21%.
 4. Kupní smlouvu č. 02/2020.
 5. Prodej pozemku p. č. 1042/56 v k.ú. Konstantinovy Lázně vzniklé  geom. plánem č. 674-87/2020,  oddělením z původní p. p. č. 1042/27, druh pozemku travní porost  o výměře 150 m2   za cenu 66 000,- Kč  + DPH 21%.
 6. Kupní smlouvu č. 03/2020.
 7. Prodej pozemku p. č. 1042/55 v k.ú. Konstantinovy Lázně vzniklé  geom. plánem č. 674-87/2020  oddělením z původní p.p.č. 1042/27, druh pozemku travní porost  o výměře 113 m2   za cenu 49 720 Kč  + DPH 21%.
 8. Kupní smlouvu č. 04/2020.
 9. Prodej pozemku p. č. 67/2 v k.ú. Okrouhlé Hradiště vzniklé  geom. plánem č. 278-164/2020,  po oddělení části p. p. č. 67/5, druh pozemku zahrada o výměře 214 m2 , za cenu 15 992,- Kč + DPH 21%.
 10. Kupní smlouvu č. 05/2020.
 11. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele stavebních prací akce ,,Hradišťský rybník - optimalizace vodního režimu“ s vítěznou nabídkou společnosti  PROJEKT PLUS KLATOVY, spol. s. r. o., se sídlem Luby 175, Klatovy 339 01, IČO 49791788 a nabídkovou cenou 2.079.126,18 Kč bez DPH.
 12. Smlouvu o dílo s firmou PROJEKT PLUS KLATOVY, spol. s. r. o., se sídlem Luby 175, Klatovy 339 01, IČO 49791788, na akci ,,Hradišťský rybník - optimalizace vodního režimu“.
 13. Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele stavebních prací akce ,,Relaxační a vodní park pod Hradišťským vrchem v Konstantinových Lázních“ s vítěznou nabídkou společnosti Prostrom Bohemia, s. r. o., Plzeň, se sídlem Železniční 240/18, 326 00 Plzeň, IČO 26376717 a nabídkovou cenou 1 195 734,21 Kč bez DPH.
 14. Smlouvu o dílo s firmou Prostrom Bohemia, s. r. o., Plzeň, se sídlem Železniční 240/18, 326 00 Plzeň na akci ,,Relaxační a vodní park pod Hradišťským vrchem v Konstantinových Lázních“.
 15. Rozpočtové opatření č. 3/2020 dle přílohy č. 15.

II. pověřuje:

 1. Starostu obce podpisem smluv o sdružených dodávkách zemního plynu a elektřiny s novými dodavateli vybranými v elektronické akci. 

Karel Týzl, starosta                                                       

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ ZO - květen 2020

Č.j.: KLOS/591/2020

Usnesení č. 15/05/2020/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 20. 05. 2020

 

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.

2.   Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.

 

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 02/2018 ze dne 19. 3. 2018. 
 4. Zprávu o činnosti finančního výboru.
 5. Prodej pozemků v k. ú. Okrouhlé Hradiště, p. p. č. 1978,
 6. Kupní smlouvu č. 01/2020.
 7. Směrnici č. 2/2020 o používání prostředků z fondu sociálních potřeb.
 8.  
 9. Komisi pro výběr dodavatele akce „ Hradišťský rybník – optimalizace vodního režimu“ ve složení: Jaroslav Zabloudil, Jaroslava Chaloupková, Ing. Petr Lukáš, náhradníci: Petra Sušírová, Romana Kolesová, Karel Týzl.
 10. Smlouvu o dílo na technický a autorský dozor akce „ Hradišťský rybník – optimalizace vodního režimu“.
 11. Rozpočtové opatření č. 2/2020 dle přílohy č. 13.
 12. Souhlas s celoročním hospodařením obce a schvaluje účetní závěrky za rok 2019.
 13. Závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad.
 14. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o vedení technické mapy obce.
 15. Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

 

Karel Týzl, starosta                                                       

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ ZO - duben 2020

Č.j.: KLOS/488/2020

Usnesení č. 14/04/2020/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 22. 04. 2020

 

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.

2.   Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.

3.   Diskusi s občany.

4.   Výsledky inventarizace majetku obce 2019.

5.   Informaci o aktuální situaci a opatřeních v obci v souvislosti s pandemií onemocnění  Covid-19  

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Zprávu o činnosti finančního výboru.
 4. Dodatek č. 14 ke smlouvě č. 3041 o převzetí a odstranění nebo využití odpadu mezi obcí a Ekodepon s.r.o., Lažany 36, 349 01 Černošín.
 5. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace k zajištění dopravní obslužnosti s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.
 6. Záměr prodeje p. p. č.1978, druh pozemku ostatní plocha a st. p. č. 154 druh pozemku zastavěná plocha, nádvoří vše v k.ú. Okrouhlé Hradiště, za cenu 74,40 Kč/m2 + DPH 21%. 
 7. Záměr prodeje dřevěné garáže na  st. p. č. 154 v k. ú. Okrouhlé Hradiště, za cenu Kč 1,- + DPH 21 %.
 8. Záměr prodeje části p. p. č. 67/2 v k. ú. Okrouhlé Hradiště o předpokládané výměře cca 215 m2, druh pozemku zahrada za cenu 74,40 Kč za 1 m2 + DPH 21%. Skutečná výměra bude stanovena na základě zhotoveného geometrického plánu.
 9. Změnu okresní katastrální hranice s Obcí Křelovice, kdy p. p. č. 1493 (lesní pozemek) o výměře 17 769 m2  a 1 573 (ostatní pl.) o výměře 1 349 m2 v k. ú. Okrouhlé Hradiště přejdou do k.ú. Mydlovary,  současně   p. p. č. 171 (lesní pozemek) o výměře 19 012 m2 z k. ú. Pakoslav  přejde do k.ú. Dlouhé Hradiště.
 10. Rozpočtové opatření č. 1/2020 dle přílohy č. 15.
 11. Do funkce přísedících u Okresního soudu v Tachově na období 2020 – 2024  paní Danu Bešťákovou a pana Stanislava Bočka.

III. neschvaluje:

 1. Žádost o slevu z ceny svažitých částí p. p. č. 1042/27 sousedících s p. p. č. 1042/11, 1042/9, 1042/42 a  1042/28 vše v katastrálním území Konstantinovy Lázně v obci Konstantinovy Lázně. Přesná výměra jednotlivých pozemků bude určena geometrickým plánem.

IV. pověřuje:

 1. Starostu uzavřením dohody o změně okresní katastrální hranice s Obcí Křelovice.

 

Karel Týzl, starosta                                                       

 

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ ZO - leden 2020

Usnesení č. 13/01/2020/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 22. 01. 2020

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 

 1. Kontrolu usnesení.

2.   Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.

3.   Diskusi s občany.

 

II. schvaluje:

      1.   Ověřovatele zápisu .

      2.   Program jednání.

      3..  Smlouvu o kontokorentním úvěru č.0733048319/2019 mezi obcí a Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.

      4.   Dohodu o ukončení platnosti smlouvy č. UP/10479/13/LCD a Dohodu o ukončení platnosti smlouvy o zastavení pohledávky z bankovního účtu č. 334769469_ZBÚ vše mezi obcí a Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.

      5.   Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 10479/13/LCD ze dne 2. 4. 2013 a Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 334769469 ze dne 21. 2. 2013 vše mezi obcí a Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.

      6.   Rozpočtové opatření č. 8/2019 dle přílohy č. 8.

      7.   Dodatek č. 13 ke smlouvě č. 3041 o převzetí a odstranění nebo využití odpadu mezi obcí a Ekodepon s. r. o. Lažany 36, 349 01 Černošín.

       8. Podání žádosti o dotaci do Programu PSOV PK 2020 na dokončení výměny vchodových dveří a zhotovení přístřešku nad hlavním vchodem do kulturního domu.

  9. Podání žádosti o dotaci do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2020 na obnovu budovy obecního úřadu (vila Käthi čp. 27).

10.  Podání žádosti o dotaci do podprogramu MMR ČR 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul DT 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na cyklokrosovou dráhu ve sportovně rekreačním areálu Staré Lázně.

 

 Karel Týzl, starosta                                                         

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

Švihákův kulturní kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
2
30
7
1
2
2
3
3
2
4
5
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
2
12
4
13
4
14
4
15
3
16
6
17
4
18
4
19
5
20
2
21
5
22
5
23
6
24
4
25
4
26
3
27
2
28
4
29
4
30
4
31
4
1
9
2
4

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 23. 5. 2024
slabý déšť 20 °C 8 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 18/10 °C
sobota 25. 5. déšť 19/10 °C
neděle 26. 5. déšť 20/10 °C

Mobilní rozhlas

logo

Klikací rozpočet

RozpočetInteraktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.