Obec Konstantinovy Lázně
Konstantinovy Lázně
Švihák

Usnesení ZO - 2019

          USNESENÍ ZO - prosinec 2019

                   Usnesení č. 12/12/2019/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 11. 12. 2019

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu kontrolního výboru.
 5. Zprávu finančního výboru.
 6. Žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava.
 7. Kontrolu hospodaření obce k 30. 11. 2019.

 II. schvaluje:  

 1. Ověřovatele zápisu  
 2. Program jednání.
 3. Směnu pozemku v k.ú. Okrouhlé Hradiště  p. p. č. 1706  (trvalý travní porost) o výměře 5002 m2 ve vlastnictví Obce  Konstantinovy Lázně za p. p. č. 915/1 (orná půda) o výměře 5001 m2  
 4. Smlouvu o směně  č. 01/2019.
 5. Obecně závaznou vyhlášku obce Konstantinovy Lázně č. 1/2019 o místním poplatku ze psů.
 6. Obecně závaznou vyhlášku obce Konstantinovy Lázně č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu.
 7. Obecně závaznou vyhlášku obce Konstantinovy Lázně č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 8. Obecně závaznou vyhlášku obce Konstantinovy Lázně č. 4/2019 o místním poplatku ze vstupného.
 9. Obecně závaznou vyhlášku obce Konstantinovy Lázně č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 10. Kupní smlouvu na koupi knih „Náš domov“.
 11. Schodkový rozpočtové opatření č. 7/2019 dle přílohy č. 18.
 12. Předběžný souhlas s rozpočtovým opatřením č. 8/2019, které řeší narovnání schváleného resp. upraveného rozpočtu 2019 se skutečným plněním k 31. 12. 2019.
 13. Rozpočet obce na rok 2020, rozpočet sociálního fondu a fondu oprav na rok 2020 a rozpočtový výhled na období 2021-2024,  vše dle přílohy č. 19.   
 14. Směrnici č. 6/2019 o používání prostředků z fondu sociálních potřeb.
 15. Příkazní smlouvu č. 108-VZMR-19 na administraci výběrového řízení na pořízení techniky.

      

Karel Týzl, starosta    

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

______________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - listopad 2019

        Usnesení č.j. 11/11/2019/ZO ze zasedání

              Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 06. 11. 2019

 

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Informaci o organizaciinventarizace majetku obce 2019.
 5. Informaci o žádosti obce Křelovice na změnu katastrálních hranic.

 

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu. 
 2. Program jednání.
 3. Prodej p. p. č.124 o výměře 1393 m2  v k.ú. Dlouhé Hradiště, druh pozemku zahrada za cenu 74,40 Kč/m2 + DPH 21% .
 4. Kupní smlouvu č. 05/2019.
 5. Záměr směnit p. p. č. 1706 v k.ú. Okrouhlé Hradiště,  trvalý travní porost o výměře 5002 m2, vlastník obce, za p. p. č. 915/1 v k. ú. Okrouhlé Hradiště orná půda, o výměře 5001 m2 .
 6. Spoluúčast na vydání knihy „Náš domov“  formou zakoupení 48 ks knih za celkovou cenu 50 tis. Kč.
 7. Mimořádnou odměnu starostovi obce ve výši jednonásobku měsíční odměny za práci při přípravě, propagaci a vlastní realizaci kulturních akcí obce a za administraci webových stránek a profilů obce.
 8. Rozpočtové opatření č. 6/2019 dle přílohy č. 11.
 9. Text kroniky obce za rok  2018.

 

Karel Týzl, starosta    

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

______________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - říjen 2019 

           Usnesení č.j. 10/10/2019/ZO ze zasedání

               Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 02. 10. 2019

 

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Revokaci usnesení ze dne 28. 8. 2019 č.j. 9/08/2019/ZO čl. II bod 4.
 4. Záměr prodeje p. p. č. 124 v k. ú. Dlouhé Hradiště, druh pozemku zahrada o výměře 1399 m² za cenu 74,40 Kč/m² + DPH 21%.
 5. Záměr prodeje části p. p. č. 1042/27 v k. ú. Konstantinovy Lázně, druh pozemku trvalý trav. porost za cenu 440,- Kč/m² + DPH 21 % s tím, že přesná výměra bude určena geometrickým plánem.
 6. Revokaci usnesení ze dne 22. 5. 2019 č. j. 7/05/2019/ZO čl. II bod 6.
 7. Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných míst elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hl. 0,4 kV (NN) č. 19_SOBS01_4121568916 v k. ú. Konstantinovy Lázně na p. p. č. 505/39.
 8. Smlouvu o dílo mezi Obcí Konstantinovy Lázně, Lázeňská 27, Konstantinovy Lázně, IČ 00259918 a DYBS Plzeň, s. r. o., Prvomájová 514/39, 322 00 Plzeň na Stavební úpravy stávající autobusové zastávky – Poloučany.

 

Karel Týzl, starosta    

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

______________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - srpen 2019

                               Usnesení čj. 9/08/2019/ZO ze zasedání

          Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 28. 08. 2019

 

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Informaci o návrhu  koncepce nového územního plánu.
 5. Kontrolu hospodaření obce k 30. 6. 2019.

 

II. schvaluje:

1. Ověřovatele zápisu.

2. Program jednání.

3.Maximálně roční odklad rozhodnutí o využití či nevyužití smluvních sankcí vyplývajících z kupní smlouvy č. 5/2014 na prodej st. p. č. 991 v k. ú. Břetislav.

4.Záměr prodeje p. p. č. 124 v k. ú. Dlouhé Hradiště, druh pozemku zahrada o výměře 1393 m2 za cenu 80,- Kč/m2 + DPH 21%.

5.Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Obce Konstantinovy Lázně, člena Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, na realizaci obecní vodohospodářské infrastruktury podle čl. VI, odst. 10c stanov VSOZČ.

6.Příkazní smlouvu na zpracování žádosti o dotaci na „Stavební úpravy chodníků v ul. Plzeňská v K. Lázních – III. etapa“.

7.Směrnice č. 5/2019  o používání fondu sociálních potřeb.

8.Rozpočtové opatření č. 5/2019 dle přílohy č. 12.

 

Karel Týzl, starosta    

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

______________________________________________________________________

 

USNESENÍ ZO - červen 2019 

Usnesení čj. 8/06/2019/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 19. 06. 2019

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu finančního výboru.

 II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Výsledek výběrového řízení na akci „ Revitalizace a rozvoj rekreačního areálu Staré Lázně – I. etapa lesopark“s vítězným uchazečem: Vladimír Kučera, Lázeňská 213, 349 52 Konstantinovy Lázně, IČO: 44219849, za nabídkovou cenu 1 347 054,08 Kč bez DPH.
 4. Smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem Vladimírem Kučerou, Lázeňská 213, 349 52 Konstantinovy Lázně, IČO: 44219849, na realizaci projektu ,,Revitalizace a rozvoj relaxačního areálu Staré Lázně – I. etapa lesopark“.
 5. Prodej p. p. č. 1042/49, o výměře 21 m2, v katastrálním území Konstantinovy Lázně v obci Konstantinovy Lázně.
 6. Kupní smlouvu č. 04/2019.
 7. ezúplatný převod p. p. č. 368 v k. ú. Potín, p. p. č. 805 a 806 v k. ú. Poloučany od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví obce.
 8. Rozpočtové opatření č. 4/2019 dle přílohy č. 11.
 9. Souhlas s celoročním hospodařením obce a schvaluje účetní závěrku za rok 2018.
 10. Závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad. 
 11. Revokaci usnesení zastupitelstva obce ze dne 20. 2. 2019 č. j. 5/02/2019/ZO čl. II bod 3.

III. pověřuje:

 1. Starostu podáním žádosti a následným podpisem smlouvy o bezúplatném převodu p. p. č. 368 v k. ú. Potín, p. p. č. 805 a 806 v k. ú. Poloučany od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví obce.

 

Karel Týzl, starosta    

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

_____________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - květen 2019 

Usnesení čj. 7/05/2019/ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 22. 05. 2019

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.

 II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Prodej stavební p. p. č. 651, o výměře18 m2, v k. ú. Konstantinovy Lázně a obci Konstantinovy Lázně pro Společenství vlastníků pro dům čp. 115, 349 52 Konstantinovy Lázně , SVJ za cenu 556,6 Kč za 1m² včetně DPH.
 4. Kupní smlouvu č. 03/2019.
 5. Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce el. energie č. Z-S14-12- 8120068065mezi Obcí Konstantinovy Lázně a  ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Dečín.
 6. Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných místelektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 19_SOBS01_4121478940 s ČEZ Distribuce, a. s, Teplická 874/8, 405 02 Dečín.
 7. Záměr prodeje části p. p. č. 530/6, k.ú. Konstantinovy Lázně o předpokládané výměře 20 m2.
 8. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 9120141113 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a  ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na část p. p. č. 530/6, k. ú. Konstantinovy Lázně a pověřuje starostu obce jejím podpisem v případě, že po ukončení lhůty na zveřejnění záměru nebudou vzneseny žádné podněty a připomínky.
 9. Rozpočtové opatření č. 3/2019 dle přílohy č. 9.

 

Karel Týzl, starosta    

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

___________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - duben 2019 

Usnesení čj. 6/04/2019/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 17. 04. 2019

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
 5. Zprávu o činnosti finančního výboru.

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. rodej p. p. č. 1543/4, druh pozemku ostatní plocha  o výměře  41 m2, v katastrálním území Okrouhlé Hradiště  v obci Konstantinovy Lázně  za cenu  3 691,- Kč včetně DPH.
 4. Kupní smlouvu č. 02/2019.
 5. Záměr prodeje části p.p.č.1042/27, druh pozemku trvalý trav. porost, o přibližné výměře cca 24 m2v k.ú. Konstantinovy Lázně za cenu 440,- Kč/m2 + 21% DPH s tím, že přesná výměra bude určenageometrickým plánem.
 6. Záměr prodejest. p. č. 651 o výměře18 m2(vzniklé oddělenímčásti původníp. p. č. 1025/1),v k. ú. Konstantinovy Lázně,druh trvalý travní porost,dle geometr. plánu č. 665-111/2019 ,za cenu 460,-Kč/ 1m2 + 21% DPH.
 7. Zrušení účtu č. 158 523 805/0300 (BÚ k FRB) a účtu 154 899 338/0300 (FRB).
 8. Rozpočtové opatření č. 2/2019 dle přílohy č.14.
 9. Pracovní verzi projektu „Relaxační a vodní park pod Hradišťským vrchem“ dle přílohy č. 15.
 10. Podání žádosti o dotaci do aktuálních dotačních programů na realizaci projektu „Relaxační a vodní park pod Hradišťským vrchem“.
 11. Program obnovy obce Konstantinovy Lázně na období 2019-2022.

III. neschvaluje:
  1. Záměr prodeje části p.p.č. 1549, v k.ú. Dlouhé Hradiště

IV. ukládá:

 1. Starostovi předložit aktualizovanou Směrnici č. 3/2011 Zásady použití prostředků „Fondu rozvoje bydlení Obce Konstantinovy Lázně“.

 

Karel Týzl, starosta    

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

_____________________________________________________________________

 

 březen - jednání se nekonalo

 

_____________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - únor 2019

Usnesení čj. 5/02/2019/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 20. 02. 2019

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. ontrolu  hospodaření obce k 31. 12. 2018.
 5. Výsledky inventarizace majetku obce za rok 2018.

 

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0014279/VB2 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly.
 4. Prodej p. p. č. 1042/48, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 33 m2, v katastrálním území a v obci Konstantinovy Lázně , za cenu Kč 17 569,-- včetně DPH.
 5.  
 6. Záměr prodeje části p. p. č. 1543/1, druh pozemku ostatní plocha o přibližné výměře 31 m2 v katastrálním území Okrouhlé Hradiště za cenu 74,40 Kč/m2 + 21 % DPH.
 7. ýsledek výběru dodavatele na akci ,,Pořízení užitkového vozu pro Obec Konstantinovy Lázně“ s vybraným dodavatelem MIKEŠ-CZ, s.r.o., Zahradní a komunální technika, Cukrovarská 6, Plzeň 301 00, IČO: 03381587, za cenu 1 227 000,- Kč bez DPH.
 8. Smlouvu o dílo-dodávku č. 2/2019mezi Obcí Konstantinovy Lázně a MIKEŠ-CZ, s.r.o., Zahradní a komunální technika, Cukrovarská 6, Plzeň 301 00, IČO: 03381587, na akci
 9. Rozpočtové opatření č. 1/2019 dle přílohy č. 11.

 

Karel Týzl, starosta                                                         

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - leden 2019

Usnesení čj. 4/01/2019/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 23. 01. 2019

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Rozpočtové opatření č. 11/2018 dle přílohy č. 7.
 5. Vyhodnocení výsledků projednání zadání Územního plánu Konstantinovy Lázně ve smyslu § 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.

 

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. V souladu § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, zadání Územního plánu Konstantinovy Lázně uvedené v příloze č. 8.
 4. Pořadí uchazečů akce ,,Optimalizace vodního režimu návesních MVN – Nová Ves“ dle přílohy č. 9, s vítěznou nabídkou od Project plus Klatovy spol. s r.o., Luby 175, 339 01 Klatovy, IČO: 49791788, za cenu 1 263 187,31 Kč bez DPH.
 5. Smlouvu o dílo mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Project plus Klatovy spol. s r.o., Luby 175, 339 01 Klatovy, IČO 49791788, na akci ,,Optimalizace vodního režimu návesních MVN – Nová Ves“.
 6. Směrnici č. 2/2019 o používání prostředků z fondu sociálních potřeb.
 7. Dodatek č. 12 ke smlouvě o převzetí a odstranění nebo využití odpadu č. 3041 mezi Obcí Konstantinovy Lázně, Lázeňská 27, 349 52 Konstantinovy Lázně a firmou Ekodepon, s. r. o., Lažany 36,  349 58 Černošín.
 8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o převzetí a odstranění nebo využití odpadu č. 4178 mezi Obcí Konstantinovy Lázně, Lázeňská 27, 349 52 Konstantinovy Lázně a firmou Ekodepon, s .r. o., Lažany 36, 349 58 Černošín.
 9. Podání žádostí o dotaci na dětské hřiště v Dlouhém Hradišti do programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR 2019 a na I. etapu revitalizace a rozvoje rekreačního areálu Staré Lázně do dotačního programu MAS Český západ z.s.
 10. Smlouva o kontokorentním úvěru č. 0733048319/19 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Českou spořitelnou a.s.

III. konstatuje:

 1. Nebyl uplatněn dotčeným orgánem požadavek na posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí a dotčený orgán vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast, proto pořizovatel upustil od zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj - že uplatněné požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do návrhové části územního plánu.

IV. pověřuje:

 1. Starostu obce zabezpečit zpracování návrhu Územního plánu Konstantinovy Lázně v souladu se schváleným zadáním a dle přílohy č. 7 k vyhlášce č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

 

 Karel Týzl, starosta                                                         

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

Švihákův kulturní kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
2
3
2
4
2
5
4
6
6
7
3
8
1
9
3
10
2
11
2
12
2
13
5
14
3
15
2
16
5
17
4
18
5
19
7
20
9
21
6
22
4
23
6
24
6
25
6
26
6
27
7
28
7
29
4
30
6
31
6
1
5
2
5
3
6
4
5

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
déšť 27 °C 17 °C
neděle 21. 7. slabý déšť 27/16 °C
pondělí 22. 7. déšť 20/14 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 20/12 °C

Mobilní rozhlas

logo

Klikací rozpočet

RozpočetInteraktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.