Obec Konstantinovy Lázně
Konstantinovy Lázně
Švihák

Usnesení ZO - 2018

USNESENÍ ZO - prosinec 2018

Usnesení čj. 3/12/2018/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 12. 12. 2018

 

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Návrh Koncepce revitalizace a rozvoje rekreačního areálu Staré Lázně, Konstantinovy Lázně.
 5. Zprávu finančního výboru.

 

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. OZV č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 4. Záměr prodeje části p. p. č. 1042/27, druh pozemku trvalý travní porost o přibližné výměře 33 m2 v katastrálním území Konstantinovy Lázně za cenu 440 Kč/m2 + 21% DPH. 
 5. Volbu předsedy kontrolního výboru: Ing. Jiří Kalista Odměna bude vyplácena s účinností  od 1. 1. 2019.
 6. Volbu členů kontrolního výboru: Ivana Hampapová,Ing. Robert Reiss

      Odměna bude vyplácena s účinností od 1. 1. 2019.

 1. Podání žádostí o dotaci na územní plán obce, II. etapu rekonstrukce obecního úřadu, revitalizaci rybníka v Okrouhlém Hradišti, výměnu 6 ks vchodových dveří do kulturního domu.
 2. Vyrovnaný rozpočet obce na rok 2019, rozpočet sociálního fondu a fondu oprav na rok 2019 a rozpočtový výhled, vše dle přílohy č. 13.   
 3. Směrnici č. 6/2018 o používání prostředků z fondu sociálních potřeb.
 4. Rozpočtové opatření č. 10/2018 dle přílohy č. 14.
 5. Předběžný souhlas s rozpočtovým opatřením č.11/2018, které řeší narovnání schváleného resp. upraveného rozpočtu 2018 se skutečným plněním k 31. 12. 2018.

 

Karel Týzl, starosta                                                         

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

______________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - listopad 2018

Usnesení čj. 2/11/2018/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 21. 11. 2018

 

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Informaci o inventarizaci majetku obce 2018.

 

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Aktualizovanou verzi Jednacího řádu zastupitelstva obce s platností od 22. 11. 2018.
 4. Volbu člena finančního výboru: Stanislava Fűrbacherová
 5. Volbu člena finančního výboru: František Hodonický
 6. Výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce a fyzické osoby, které nejsou členy zastupitelstva obce:

Funkce:          místostarosta                                                  Kč 7 500,-

                       člen RO                                                          Kč 1 300,-

                       člen RO/předseda výboru nebo komise         Kč 1 750,-

                       člen RO/člen výboru nebo komise                Kč 1 550,-

                       člen ZO                                                          Kč    500,-

                       člen ZO/předseda výboru nebo komise         Kč    950,-

                       člen ZO/člen výboru nebo komise                Kč    750,-

                       člen výboru nebo komise                              Kč    250,-

            Odměny budou vypláceny s účinností od 1. 12. 2018.

 1. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/1998 a závazné části územního plánu sídelního útvaru Konstantinovy Lázně.
 2. Text kroniky obce za rok 2017.
 3. Rozpočtové opatření č. 9/2018 dle přílohy č. 14.

 

Karel Týzl, starosta                                                         

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

______________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - říjen 2018

ustavující zasedání

čj. 1/10/2018/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 31. 10. 2018

 

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Zprávu mandátové komise, která potvrzuje přítomnost 15 členů Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně, potvrzuje platnost mandátů a usnášeníschopnost ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně.

 

II. schvaluje:

 1. Mandátovou komisi 
 2. Program ustavujícího jednání.
 3. Ustanovení o dlouhodobém uvolnění členů zastupitelstva obce pro výkon funkce:

      - starosta: uvolněný , místostarosta a ostatní zastupitelé: neuvolnění.

 1. Zvolení jednoho místostarosty.
 2. Ověřovatele zápisu 
 3. Volbu starosty, místostarosty, členů rady a předsedů výborů veřejným hlasováním.
 4. Volbu starosty: Karel Týzl
 5. Volbu místostarostky: Dana Bešťáková 
 6. Volbu člena rady obce: Mgr. Karel Seknička
 7. Volbu členky rady obce: Jitka Velichová
 8. Volbu člena rady obce: František Souček
 9. Zřízení finančního a kontrolního výboru. Oba výbory mají po 3 členech.
 10. Volbu předsedy finančního výboru: Mgr. Karel Seknička
 11. Rozpočtové opatření č. 8/2018 dle přílohy č. 9.

 

 

Karel Týzl, starosta                                                         

 

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

______________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - září 2018

Usnesení čj. 41/09/2018/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 26. 09. 2018

 

Zastupitelstvo obce:

 1. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu kontrolního výboru.
 5. Zprávu finančního výboru.

 

 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Prodej p. p. č. 17, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 896 m2 a p. p. č. 18, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 174 m2 v katastrálním území Dlouhé Hradiště a obci Konstantinovy Lázně za cenu 96 326,- Kč včetně DPH.
 4. Kupní smlouvu č. 09/2018 na  prodej p. p. č. 17 a 18,   v katastrálním území Dlouhé Hradiště. 
 5. Odpis pohledávek za místní poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši  59 598,- Kč za období 2002-2014 z důvodu nevymahatelnosti.
 6. Mimořádnou odměnu starostovi obce ve výši jednonásobku měsíční odměny za práci při přípravě, propagaci a vlastní realizaci kulturních akcí obce a za administraci webových stránek a profilů obce.
 7. Rozpočtové opatření č.7/2018 dle přílohy č. 12.
 8. Nabytí nemovitosti: p. p. č. 1007/3, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 669 m2, v katastrálním území a obci Konstantinovy Lázně, za cenu 60,-Kč/1m2.

 

 1. pověřuje:
 1. Starostu obce k podpisu kupních smluv na p. p. č. 1641, druh pozemku ostatní plocha o výměře 9 m2 (pozemek vznikl oddělením ze st. p. č. 84/1) a na p. p. č. 1642, druh pozemku ostatní plocha o výměře 294 m2 (pozemek vznikl oddělením ze st. p. č. 81), pozemky jsou vedeny v katastrálním území a obci Konstantinovy Lázně, dle G. P. č. 654-348/2018.
 2. Starostu obce k podpisu kupní smlouvy na koupi pozemku parc. č. 1007/3, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 669 m2, v katastrálním území a obci Konstantinovy Lázně, za cenu 60,-Kč/1m2

 

Karel Týzl, starosta                                                                      

Pavel Burda, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

______________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - srpen 2018

Usnesení čj. 40/08/2018/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 29. 08. 2018

 

Zastupitelstvo obce:

 1. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Kontrolu hospodaření obce k 30. 6. 2018.

 

 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0013440/VB1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín – IV Podmokly. 
 4. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/1998 o závazné části územního plánu sídelního útvaru Konstantinovy Lázně.
 5. Záměr prodeje p. p. č. 17, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 896 m2 a p. p. č. 18, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 174 m2 v katastrálním území Dlouhé Hradiště za cenu 74,40 Kč/m2+21% DPH. 
 6. Smlouva o dílo č. 04/2018  na revitalizaci sociálních zařízení v KD mezi Miroslavem Jarošem, Waltrova 39, 318 14 Plzeň, IČO 15752151 a Obcí Konstantinovy Lázně.
 7. Pořízení studie využití území okolo sportovního areálu s názvem akce  „Rozvoj sportovně rekreačního areálu Staré Lázně“ za cenu do 25 000,- Kč.
 8. Pořízení projektové dokumentace na parkovou úpravu území okolo bezejmenného potoka pod Hradišťským vrchem s názvem akce „Relaxační a vodní park pod Hradišťský vrchem“ za cenu do 45 000,- Kč.
 9. Rozpočtové opatření č. 6/2018 dle přílohy č. 12.

 

 1. nesouhlasí:
 1. S předloženým  investičním záměrem Tinowa Group s. r. o.,  Sopečná 198, 360 07 Karlovy Vary na p. p. č. 1581/1, 1578, 1579. 713/2, 1576 a 1575 v k. ú. Konstantinovy Lázně.

 

Karel Týzl, starosta

Pavel Burda, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

______________________________________________________________________

 

 

USNESENÍ ZO - červen 2018

 

Usnesení čj. 39/06/2018/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 20. 06. 2018

 

Zastupitelstvo obce:

 1. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Žádost společnosti Tinowa Group, s. r. o., Sopečná 198, 360 07 Karlovy Vary.
 5. Informaci o vlastnických poměrech pozemků v prostoru návsi v Břetislavi.

 

 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Pořízení nákladního čtyřmístného  elektromobilu  za podmínky získání dotace.
 4. Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP-12-0003643/VB/01 (Konstantinovy Lázně, Břetislav, TC, pč. 991, kNN), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín-IV Podmokly.
 5. Prodej p. p. č. 5/10, druh pozemku orná půda o výměře 1.636 m2, v katastrálním území Okrouhlé Hradiště a v obci Konstantinovy Lázně .
 6. Kupní smlouvu č. 08/2018.
 7.  Dohodu o změně obecní hranice mezi k.ú. Okrouhlé Hradiště a k.ú. Bezemín dle zákresu.
 8. Dohodu o změně obecní hranice mezi k.ú. Okrouhlé Hradiště a k.ú. Strahov dle zákresu.
 9. Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu se společností Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Praha I – Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, IČO: 60193492.
 10. Smlouvu o sdružených službách elektřiny ze sítí nízkého napětí se společností Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Praha I – Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, IČO: 60193492.
 11. Plán rozvoje sportu Obce Konstantiny Lázně.
 12. Rozpočtové opatření č.5/2018 dle přílohy č. 15 .

 

 1. souhlasí:
 1. Se změnou katastrální hranice mezi k.ú. Okrouhlé Hradiště a k.ú. Strahov navržené v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Okrouhlé Hradiště.
 2. Se změnou katastrální hranice mezi k. ú. Okrouhlé Hradiště a k.ú. Bezemín navržené v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Okrouhlé Hradiště.

 

Karel Týzl, starosta

Pavel Burda, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

______________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - květen 2018

 

Usnesení čj. 38/05/2018/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 16. 05. 2018

Zastupitelstvo obce:

 1. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu o činnosti finančního výboru.
 5. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
 6. Kontrolu hospodaření obce k 31. 3. 2018. 
 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Pořadí uchazečů akce ,,Územní plán Konstantinovy Lázně“:
 1. UrbioProjekt, Ing. arch. Petr Tauš, Červenohradecká 225/23, 312 00 Plzeň, IČO 10359320, za cenu 489 000,- Kč bez DPH.
 2. Ing. arch. Alexandra Kasková, Sokolovská 119/54, 360 05 Karlovy Vary, IČO 16698665, za cenu 615 000,- Kč bez DPH
 3. AVE architekt, a.s., Částkova 55, 326 00 Plzeň,  IČO 61779997, za cenu 1 230 000,- Kč bez DPH.
 1. Smlouvu o dílo č. 01/2018 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a UrbioProjekt, Ing. arch. Petr Tauš, Červenohradecká 225/23, 312 00 Plzeň, IČO 10359320 na akci ,,Územní plán Konstantinovy Lázně“.
 2. Pořadí uchazečů akce ,,Dokončení rekonstrukce MK7b Dlouhé Hradiště“:
 1. Berger Bohemia a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň,   IČO 45357269, za cenu 649 359,95 Kč bez DPH.
 2. Roadfin stavby s.r.o., Plzeňská 147, 330 27 Vejprnice, IČO 04852427, za cenu 678 535,70 Kč bez DPH.
 3. Promonasta s.r.o., Kralovická 1418/7, 323 00 Plzeň-Bolevec, IČO 26323737, za cenu 701 305,40 Kč bez DPH.
 1. Smlouva o dílo č. 02/2018 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Berger Bohemia a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň,   IČO 45357269, na akci ,,Dokončení rekonstrukce MK7b  Dlouhé Hradiště“.
 2. Složení komise pro výběry dodavatelů stavebních prací do konce volebního období 2014 – 2018 ve složení 1. Markéta Štroblová, 2. Ing. Petr Lukáš, 3. Eva Skalová, náhradníci: Romana Kolesová a Petra Sušírová.
 3. Záměr prodeje p. p. č. 5/10, druh pozemku orná půda o výměře 1636 m2 v katastrálním území Okrouhlé Hradiště za cenu 74,40 Kč/m2+21%DPH.
 4. Rozpočtové opatření č. 4/2018 dle přílohy č. 10 a.
 5. Souhlas s celoročním hospodařením obce a schvaluje účetní závěrku za rok 2017.
 6. Závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad. 
 1. pověřuje:
 1. Starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo č. 03/2018 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a vybraným dodavatelem, který nabídne nejnižší nabídkovou cenu na akci „Cesta do Vsi“.

 

 1. neschvaluje:
 1. Směnu pozemků okolo čp. 78 Okrouhlé Hradiště (Daňkov) s částí p. p. č. 788, k. ú. Poloučany.

Karel Týzl, starosta

Pavel Burda, místostarosta  

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

______________________________________________________________________

 

USNESENÍ ZO - duben 2018

Usnesení čj. 37/04/2018/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 18. 04. 2018

 

Zastupitelstvo obce:

 1. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Složení komise pro otevírání a hodnocení nabídek na akci ,,Územní plán Konstantinovy Lázně“
 4. Smlouvu o bezúplatném převodu č. 1010991831 na p. p. č. 1110/2 o výměře 196 m2 v k. ú. Nová Ves u Bezdružic, mezi Obcí Konstantinovy Lázně, IČ 0025918 a Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 01312774.
 5. Smlouvu o spolupráci při výběru dodavatele elektřiny a plynu s firmou Enterplex, s. r. o., Dvořišťská 963, Praha 9  na období 2018-2020.
 6. Rozpočtové opatření č. 3/2018 dle přílohy č.10.

 

Karel Týzl, starosta

Pavel Burda, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

______________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - březen 2018

Usnesení čj. 36/03/2018/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 14. 03. 2018

 

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu kontrolního výboru.
 5. Zprávu finančního výboru.

 

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Směnnou smlouvu č. 06/2018 s doplacením ceny v rozdílu ve výměře.
 4. Prodej p. p. č. 277/1, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 1038 m2 – dle GP č. 105-9/2018, v katastrálním území Břetislav a v obci Konstantinovy Lázně.
 5. Kupní smlouvu č. 07/2018
 6. Rozpočtové opatření č. 2/2018 dle přílohy č. 11.

 

Karel Týzl, starosta

Pavel Burda, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

_____________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - únor 2018

 

Usnesení čj. 35/02/2018/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 14. 02. 2018

 

Zastupitelstvo obce:

 

 1. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Kontrolu hospodaření obce k 31. 12. 2017.
 5. Informace o výsledku inventarizace majetku obce 2017.

 

 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Prodej p. p. č. 898/3, druh pozemku ostatní plocha o výměře 340 m2, v katastrálním území Okrouhlé Hradiště a v obci Konstantinovy Lázně.
 4. Kupní smlouvu č. 03/2018.
 5. Kupní smlouvu č. 04/2018.
 6. Kupní smlouvu č. 05/2018 mezi kupující Obcí Konstantinovy Lázně a prodávající společností Lázně Konstantinovy Lázně a.s., Plzeňská 58, 349 52 Konstantinovy Lázně, IČO: 29090288.
 7. Záměr směny p. p. č. 281/2 s p. p. č. 277/7dle GP č. 105-9/2018 vše v k. ú. Břetislav.
 8. Záměr prodeje p. p. č. 277/1, druh pozemku trvalý travní porost a výměře 1038 m2 dle GP č. 105-9/2018 za cenu 74,40,-Kč/m2+21% DPH v katastrálním území Břetislav.
 9. Obnovu vozového parku obce pořízením nového/zánovního osobního automobilu Škoda Yetti formou úvěru s akontací do 165 tis. Kč a celkovou cenou do 480 tis. Kč, prodej osobního automobilu Škoda Fabia Combi (r. v. 2003 SPZ: 1P8 46-20)  formou protiúčtu. 
 10. Rozpočtové opatření č. 1/2018 dle přílohy č. 11a.
 11. Kupní smlouvu na prodej dřeva na odvozním místě na I.Q.2018 mezi obcí a Arboles, s.r.o., Májová 1196, 349 01 Stříbro.

 

 1. revokuje:
 1. Usnesení čj. 31/10/2017/ZO odst. II bod č. 5 ze dne 11. 10. 2017.
 2. Usnesení čj. 30/8/2017/ZO odst. II bod č. 7 ze dne 30. 8. 2017.

 

 1. pověřuje:
 1. Starostu podpisem kupní smlouvy na nový automobil Škoda Yetti a smlouvy k prodeji Škoda Fabia Combi SPZ 1P8 46-20.

 

 1. neschvaluje:
 1. Záměr prodeje části p. p. č. 747, druh pozemku lesní pozemek o přibližné výměře 100 m2 v katastrálním území Poloučany.

 

Karel Týzl, starosta

Pavel Burda, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

_____________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - leden 2018

                 Usnesení čj. 34/1/2018/ZO ze zasedání             

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 24. 01. 2018

 

Zastupitelstvo obce:

 1. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany

 

 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu .
 2. Program jednání.
 3. Prodej p. p. č. 296, druh ostatní plocha o výměře 468 m2, v katastrálním území Okrouhlé Hradiště a v obci Konstantinovy Lázně.
 4. Kupní smlouvu č. 01/2018.
 5. Kupní smlouvu č. 02/2018.
 6. Nabytí nemovitostí: p. p. č. 927, 930, 932, 946 a 1652 vše v katastrálním území Okrouhlé Hradiště a v obci Konstantinovy Lázně. 
 7. Záměr prodeje p. p. č. 898/3, druh pozemku zahrada o výměře 340 m2 v katastrálním území Okrouhlé Hradiště za cenu 74,40,- Kč/m2+21% DPH.
 8. Rozpočtové opatření č. 10/2017 dle přílohy č. 10.
 9. Smlouva o kontokorentním úvěru č.0733048319/18 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Českou spořitelnou a.s.

 

Karel Týzl, starosta

Pavel Burda, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

 

Švihákův kulturní kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
8
1
9
2
10
3
11
2
12
1
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
4
21
2
22
2
23
3
24
4
25
2
26
2
27
2
28
29 30
5
1 2 3 4
4
5
1

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 4. 2024
sněžení 4 °C -3 °C
neděle 21. 4. slabý déšť 6/-3 °C
pondělí 22. 4. déšť se sněhem 6/-3 °C
úterý 23. 4. oblačno 9/-3 °C

Mobilní rozhlas

logo

Klikací rozpočet

RozpočetInteraktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.