Obec Konstantinovy Lázně
Konstantinovy Lázně
Švihák

Usnesení ZO - 2017

USNESENÍ ZO - prosinec  2017

Usnesení čj. 33/12/2017/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 13. 12. 2017

 

Zastupitelstvo obce:

 1. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu kontrolního výboru.
 5. Zprávu finančního výboru.
 6. Vypořádání námitky k usnesení obecním úřadem.

 

 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Záměr prodeje p. p. č. 296 v k.ú. Okrouhlé Hradiště - za cenu 18,-Kč/m2.
 4. V souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) za použití § 44 stavebního zákona návrh na pořízení Územního plánu Konstantinovy Lázně.
 5. Starostu obce Konstantinovy Lázně pana Karla Týzla jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu Městským úřadem Stříbro, odbor výstavby a územního plánování.
 6. OZV č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 7. Dodatek č. 11 ke smlouvě o převzetí a odstranění využití odpadu č. 3041 s firmou Ekodepon, s. r. o., Černošín, IČO 49790927, Lažany 36, 349 58.
 8. Výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva od 1. 1. 2018 v následující výši: místostarosta 1 150,-- Kč, člen RO 1 190,- Kč, člen RO/předseda komise, výborů 1 610,- Kč, člen ZO 420,- Kč, člen ZO, předseda výboru 840,- Kč, člen komise, výboru 180,- Kč, předseda výboru, komise Kč 420,-.
 9. Rozpočtové opatření č. 9/2017 dle přílohy č. 15.
 10. Předběžný souhlas s rozpočtovým opatřením č. 10/2017, které řeší narovnání schváleného resp. upraveného rozpočtu 2017 se skutečným plněním k 31. 12. 2017.
 11. Schodkový rozpočet obce na rok 2018, rozpočet sociálního fondu a fondu oprav na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2022 vše dle přílohy č. 16.
 12. Směrnice č. 7/2017 o používání prostředků z fondu sociálních potřeb.

 

 1. revokuje:
 1. Usnesení čj. 32/11/2017/ZO odst. II bod. č. 4 a bod č. 8 ze dne 15.11.2017 (čj. 32/11/2017/ZO/II/4 a 8).

 

Karel Týzl, starosta

Pavel Burda, místostarosta

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů  ______________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - listopad  2017

Usnesení čj. 32/11/2017/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 15. 11. 2017

 

Zastupitelstvo obce:

 1. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Informaci o plánu  inventarizace majetku za rok 2017.
 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Plán společných zařízení zpracovaný v rámci Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Okrouhlé Hradiště v souladu s § 9 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.
 4. Prodej p. p. č. 277/1, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 1127 m2 – dle geometrického plánu č. 103-355/2017, v katastrálním území Břetislav a v obci Konstantinovy Lázně.
 5. Prodej p. p. č. 277/2, druh pozemku zahrada o výměře 1535, v katastrálním území Břetislav a v obci Konstantinovy Lázně.
 6. Prodej p. p. č. 1137/4, druh ostatní plocha o výměře 56 m2 a pozemku st. p. č. 646, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2 – dle geometrického plánu č. 641-235/2017, v katastrálním území a v obci Konstantinovy Lázně Sboru Bratrské jednoty baptistů v Teplé, Havlíčkova 42, 364 61 Teplá, IČO: 63557428.
 7. Kupní smlouvu č. 05/2017 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Sborem Bratrské jednoty baptistů v Teplé, Havlíčkova 42, 364 61 Teplá, IČO: 63557428.
 8. Směnnou smlouvu č. 04/2017 na p.p.č. 281/2 v k.ú. Břetislav o výměře 398 m2  zapsaný na LV č. 64 s p.p.č. 277/6 dle G.P. č. 103-355/2017 o výměře 486 m2.
 9. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti – služebný pozemek p.p.č. 511/4 v k.ú. a obci Konstantinovy Lázně.
 10. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti č. V-10/2017 Konstantinovy Lázně/ BZVB/01/Obec Konstantinovy Lázně, se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00.
 11. Finanční příspěvek na dokončení rekonstrukce modlitebny v Konstantinových Lázních ve výši Kč 30 000,-.
 12. Rozpočtové opatření č. 8/2017 dle přílohy č. 14.
 13. Text kroniky za rok 2016.
 14. Kupní smlouvu – vytěžený materiál při realizaci stavby „II/201 Konstantinovy Lázně – Lestkov“ s SÚSPK, p. o., Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Karel Týzl, starosta

Pavel Burda, místostarosta

 

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

______________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - říjen  2017

         Usnesení čj. 31/10/2017/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 11. 10. 2017

 

Zastupitelstvo obce:

 1. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu finančního výboru.
 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Záměr prodeje části pozemků 1137/3 a 1145/9 v k.ú. Konstantinovy Lázně.
 4. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-0010965, Konstantinovy Lázně, se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín-IV Podmokly.
 5. Záměr směny p. p. č. 281/2 v k.ú. Břetislav o výměře 398 m2 na LV č. 64   s p. p. č. 277/6 dle GP č. 103-355/2017 o výměře 486 m2 na LV č. 1 (vlastník Obec Konstantinovy Lázně).   Rozdíl ve výměře bude finančně dorovnán– 1 m2 za 74,40 Kč. 
 6. Rozpočtové opatření č. 7/2017 dle přílohy č. 12 .
 1. neschvaluje:
 1. Záměr prodeje p. p. č. 6/1 a 7/2 v k.ú. Břetislav.  
 2. Záměr prodeje části st. p. č. 143 v k. ú. Konstantinovy Lázně.
 1. revokuje:
 1. Usnesení čj. 28/5/2017/ZO odst. II., bod č. 4 ze dne 24. 5. 2017 (čj. 28/5/2017/ZO/II/4).

 

Karel Týzl, starosta

Pavel Burda, místostarosta

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů


USNESENÍ ZO - září 2017 - nebylo


 

USNESENÍ ZO - srpen  2017

Usnesení čj. 30/8/2017/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 30. 08. 2017

 

Zastupitelstvo obce:

 

 1. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu kontrolního výboru.
 5. Kontrolu hospodaření obce k 30. 6. 2017.

 

 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu .
 2. Program jednání.
 3. Označení nové ulice v obytné zóně za DPS Konstantinovy Lázně – Větrná dle přílohy č. 8.
 4. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0010532_VB001 Konstantinovy Lázně, TC, Krátká, 87/2 - kNN, se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín-IV Podmokly.
 5. Smlouvu o dílo č. 03/2017 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a panem Jiřím Čermákem, Nerudova 289, 335 61 Spálené Poříčí, IČ: 48335398 na akci ,,Renovace oken v budově obecního úřadu – I. etapa“.
 6. Podání žádosti s názvem „Optimalizace vodního režimu návesních MVN – Nová Ves“ do dotačního titulu MZe, podprogram 129 282 – Podpora výstavby, obnovy, rekonstrukce a odbahnění rybníků a vodních nádrží.
 7. Záměr prodeje p. p. č. 277/1, druh pozemku trvalý travní porost v katastrálním území Břetislav a výměře 1155 m2 dle geometrického plánu č. 98-402/2015  za cenu 74,40 Kč/m2 +21% DPH v katastrálním území Břetislav.
 8. Záměr prodeje p. p. č 277/2, druh pozemku zahrada o výměře 1535 m2 v katastrálním území Břetislav za cenu 74,40 Kč/m2 +21% DPH .
 9. Předběžný souhlas k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – kanalizační a vodovodní přípojky na p. p. č. 511/4 k. ú. Konstantinovy Lázně.
 10. Rozpočtové opatření č. 6/2017 dle přílohy č. 14.
 11. Příkazní smlouvu č. 3/KONST/2017 na výkon funkce technického dozoru akce „Revitalizace ul. Plzeňská v Konstantinových Lázních – III. etapa“.

    

Karel Týzl, starosta                                                                      

Pavel Burda, místostarosta

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů


USNESENÍ ZO-červenec 2017-nebylo

___________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - červen  2017

      Usnesení čj. 29/6/2017/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 21. 06. 2017

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.

 

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu .
 2. Program jednání. 
 3. Projektovou dokumentaci k akci Optimalizace vodního režimu návesních MVN – Nová Ves.
 4. Kupní smlouvu č. 02/2017.
 5. Rozpočtové opatření č. 5/2017 dle přílohy č. 10.

 

III. ukládá:

 1. Kontrolnímu výboru provést kontrolu inventarizace za rok 2016.

 

Karel Týzl, starosta                                                                     

Pavel Burda, místostarosta

 

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ ZO - květen  2017

              Usnesení čj. 28/5/2017/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 24. 05. 2017

 

Zastupitelstvo obce:

 

 1. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu o činnosti finančního výboru.
 5. Kontrolu hospodaření obce k 31. 3. 2017.

 

 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Kupní smlouvu č. IV-12-0009539 Konstantinovy Lázně, Růžová, kVN, kNN, DTS mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín-IV Podmokly, IČO: 24729035.
 4. Záměr směny p. p. č. 281/2 v k. ú. Břetislav o výměře 398 m² a p. p. č. 281/3 dle G.P. č. 98-402/2015 o výměře 60 m2 na LV č. 64  s p. p. č. 277/5 dle G.P. Č. 98-402/2015 o výměře 458 m2 na LV č.1 .
 5. Rozpočtové opatření č.4/2017 dle přílohy č. 12.
 6. Souhlas s celoročním hospodařením obce a účetní závěrku za rok 2016.
 7. Závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016  s výhradou  nedostatku uvedeného ve zprávě o výsledku hospodaření a přijmout tato opatření: Obec podá žádost o přezkoumání hospodaření dle zákona 420/2004 Sb. každý rok do 30. 6.

 

Karel Týzl, starosta                                                                     

 

Pavel Burda, místostarosta

 

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ ZO - duben  2017

            Usnesení čj. 27/4/2017/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 19. 04. 2017

 

Zastupitelstvo obce:

 

 1. bere na vědomí:

 

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu o činnosti finančního výboru.

 

 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Prodej pozemku parc. č. 1513/27 dle geometrického plánu č. 253-87/2017, výměra 95 m2, v katastrálním území Okrouhlé Hradiště a obci Konstantinovy Lázně.
 4. Kupní smlouvu č. 01/2017.
 5. Smlouvu o dílo č. 01/2017 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a DYBS Plzeň  s.r.o., Prvomájová 514/39, 322 00 Plzeň, IČO: 62621033 na akci ,,Revitalizace ul. Plzeňské v Konstantinových Lázních – III. etapa“.
 6. Smlouvu o dílo č. 02/2017 mezí Obcí Konstantinovy Lázně a KOUTNÝ GROUP s.r.o., Budilova 161/15, 301 00 Plzeň, IČO: 02527715 na akci ,,I. etapa – oprava krovu a střešního pláště Obecního úřadu v Konstantinových Lázních“.
 7. Pořadí uchazečů akce “Obnova Kaple smrtelných úzkostí Kristových v Potíně“:
  1.  Stavby-kamenictví s.r.o., Alešova 1275, 349 01 Stříbro IČO 04890612, za cenu 435 063,74 Kč bez DPH.
  2.  Občanské a průmyslové stavitelství spol. s r.o., Koperníkova 1050/34, Plzeň 30100  IČO 47715766, za cenu 615 371,15 Kč bez DPH.

3. BKV Stavební společnost s r.o., Přimdská 630, 348 02 Bor u Tachova, IČO 14704641, za cenu 862 747,00  Kč bez DPH.

 1. Smlouvu o dílo č. 04/2017 ,,Obnova Kaple smrtelných úzkostí Kristových v Potíně“.
 2. Rozpočtové opatření č. 3/2017 dle přílohy č. 11a.
 3. Střednědobý výhled rozpočtu obce 2018 - 2021 dle přílohy č. 11b.

 

Karel Týzl, starosta

Pavel Burda, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

USNESENÍ ZO - březen  2017

Usnesení čj. 26/3/2017/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 22. 03. 2017

Zastupitelstvo obce:

 1. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3.  Jmenování členů komisí pro otevírání obálek a hodnocení cenových nabídek na akce-Obnova kaple smrtelných úzkostí Kristových v Potíně a Renovace oken v budově obecního úřadu – I. etapa :   1. Ing. Petr Lukáš, 2. Markéta Štroblová, 3.P­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­etra Sušírová  a náhradník: Romana Kolesová.
 4. Zástavní smlouvu na budovu čp. 145 a st. p. č. 290, k. ú. Konstantinovy Lázně mezi Obcí Konstantinovy Lázně a  Jednotou, spotřebním družstvem v Tachově, Prokopa Velikého 497, Tachov.
 5. Pořadí uchazečů akce ,I. etapa  – Oprava krovu a střešního pláště Obecního úřadu v Konstantinových Lázních:

1. Koutný Group s. r. o., Budilova 161/15, 301 00 Plzeň, IČO 02527715, za cenu 1 486 771,03 Kč bez DPH.

2.Hájek-Velin s.r.o., Kokašice 90, 349 52 Konstantinovy Lázně, IČO 61173517, za cenu 1 609 600,- bez DPH.

3.Stavby-kamenictví s.r.o., Alešova 1275, 349 01 Stříbro, IČO 04890612, za cenu 2 093 920,45- Kč bez DPH.

 1. Pořadí uchazečů akce  Revitalizace ul. Plzeňské v Konstantinových Lázních – III. etapa:
  1. Dybs Plzeň s r.o., Prvomájová 514/39, 322 00 Plzeň, IČO 62621033, za cenu  2 384 378,43 bez DPH.
  2. 2. Promonasta, s r.o., Karlovická 1417/7, 323 00 Plzeň, provoz Sytno, Sytno 5, IČO 26323737 za cenu  2 431 316,21 Kč bez DPH.
  3. 3. Berdych plus spol. s r.o., Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany, IČO 26373611, za cenu 2 484 094,29 Kč bez DPH.
 2. Dodatek č.1  Smlouvy o zajištění inženýrských sítí ke Kupní smlouvě č. 06/2015.
 3. Rozpočtové opatření č. 2/2017 dle přílohy č. 12.
 4.  

Karel Týzl, starosta

Pavel Burda, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

*************************************************************************************

USNESENÍ ZO - únor  2017

Usnesení čj. 25/2/2017/ZO ze zasedání

Z astupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 22. 02. 2017

 

Zastupitelstvo obce:

I.  bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Kontrolu hospodaření obce k 31. 12. 2016.
 5. Výsledky inventarizace majetku obce za rok 2016.

 

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu .
 2. Program jednání.
 3. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-0009539/17/VB Konstantinovy Lázně, Růžová, kVN, kNN, DTS se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín-IV Podmokly.
 4. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-0006239/VB002
 5. Smlouvu o zřízení služebnosti TM_BTA_Tachov_TCKON_OK se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063.
 6. Jmenování členů komisí pro otevírání obálek a hodnocení cenových nabídek na akce: I. etapa – oprava krovu a střešního pláště Obecního úřadu v Konstantinových Lázních“ a ,,Revitalizace ul. Plzeňské v Konstantinových Lázních - III. etapa“ ve složení 1. Ing. Petr Lukáš, 2. Markéta Štroblová, 3­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­.­­ Petra Sušírová. Náhradník: Romana Kolesová.
 7. Nabytí nemovitostí: část pozemku st. p. č. 62/2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o předpokládané výměře 45 m2.
 8. Rezervační smlouvu na zprostředkování koupě budovy čp. 145 a st. p. č. 290 o výměře 146 m2 v k. ú. Konstantinovy Lázně mezi Obcí Konstantinovy Lázně - zájemce, Jednotou, spotřebním družstvem v Tachově, Prokopa Velikého 497, Tachov - vlastník a Byty Západ, s.r.o., nám. Republiky 205/31, 301 00 Plzeň - zprostředkovatel.
 9. Kupní smlouvu na koupi budovy čp. 145 a st. p. č. 290 o výměře 146 m2 v k.ú. Konstantinovy Lázně mezi Obcí Konstantinovy Lázněa Jednotou, spotřebním družstvem v Tachově, Prokopa Velikého 497, Tachov.
 10. Záměr prodeje části p. p. č. 1513/14, druh pozemku ostatní plocha v katastrálním území Okrouhlé Hradišti o přibližné výměře 86 m2 za kupní cenu 74,40 Kč/m2 – s upřesněním výměry po vyhotovení geometrického plánu.
 11. Rozpočtové opatření č.1/2017 dle přílohy č. 11.
 12. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví č. 177733 4654(stálé lehké opevnění) s Českou republikou – Ministerstvo obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, Praha 6.

Karel Týzl, starosta                                                                     

Pavel Burda, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

 

*************************************************************************

USNESENÍ ZO - leden 2017

            Usnesení čj. 24/1/2017/ZO ze zasedání

                Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 18. 01. 2017

Zastupitelstvo obce:

 

 1. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.

 

 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu .
 2. Program jednání.
 3. Uzavření kupní smlouvy na prodej p. p. č. 1257/34, k. ú. Konstantinovy Lázně za podmínek stanovených JUDr. Kapitánovou ze dne 16. ledna 2017.
 4.  Rozpočtové opatření č. 9/2016 dle přílohy č. 9.
 5. Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 0733048319/17 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Českou spořitelnou a. s.

 

 1. neschvaluje:
 1. Záměr prodeje p. p. č. 1007/1 v k. ú. Konstantinovy Lázně.

 

Karel Týzl, starosta

Pavel Burda, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

 

 

 

 

 

 

Švihákův kulturní kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
2
30
7
1
2
2
3
3
2
4
5
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
2
12
4
13
4
14
4
15
3
16
6
17
4
18
4
19
5
20
2
21
5
22
5
23
6
24
4
25
4
26
3
27
2
28
4
29
4
30
4
31
4
1
9
2
4

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 23. 5. 2024
slabý déšť 17 °C 10 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 17/10 °C
sobota 25. 5. slabý déšť 17/12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 22/11 °C

Mobilní rozhlas

logo

Klikací rozpočet

RozpočetInteraktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.