Obec Konstantinovy Lázně
Konstantinovy Lázně
Švihák

Usnesení ZO - 2016

USNESENÍ ZO - prosinec 2016

Usnesení čj. 23/12/2016/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 14. 12. 2016

Zastupitelstvo obce:

 • bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu o činnosti finančního výboru.
 5. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.

 

 • schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu .
 2. Program jednání.
 3. OZV č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 4. Vložení infrastrukturního vodohospodářského majetku projektu „Obytná zóna v lokalitě za DPS na p. p. č. 1257/1 v k. ú. Konstantinovy Lázně – vodovod, kanalizace“ do správy a hospodaření Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.
 5. Rozpočtové opatření č. 8/2016 dle přílohy č. 14.
 6. Schodkový rozpočet obce na rok 2017, rozpočet sociálního fondu a fondu oprav na rok 2017 a rozpočtový výhled, vše dle přílohy č. 15.
 7. Předběžný souhlas s rozpočtovým opatřením č. 9/2016, které řeší narovnání schváleného resp. upraveného rozpočtu 2016 se skutečným plněním k 31. 12. 2016.

 

 • neschvaluje:
 1. Záměr prodeje p. p. č. 6/1 a 7/2 v k. ú. Břetislav.

 

Karel Týzl, starosta

Pavel Burda, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

****************************************************************************************************

USNESENÍ ZO - listopad 2016

Usnesení čj. 22/11/2016/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 14. 11. 2016

 

Zastupitelstvo obce:

 • bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Informaci o plánuinventarizace majetku obce za rok 2016.

 

 • schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Bezúplatný převod pozemku p. č. 1110/2 dle KN o výměře 196 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Nová Ves u Bezdružic, obec Konstantinovy Lázně, okres Tachov z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu do vlastnictví obce Konstantinovy Lázně podle § 7 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ke stavbě ,,Obytná zóna v lokalitě za DPS – na p. p. č. 1257/1, k.ú. Konstantinovy Lázně – STL plynovod a 8x přípojka“.
 5. Záměr prodeje p.p.č.1517/1 v k. ú. Dlouhé Hradiště.
 6. Objednání projektové dokumentace na Opravu krovu a střešního pláště obecního úřadu u Atelieru Soukup-Opl-Švehla za cenu dle cenové nabídky ze dne 25. 10. 2016.
 7. Rozpočtové opatření č. 7/2016 dle přílohy č. 13.
 8. Příkazní smlouvu s Ing. Tomášem Rakem, Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Královéna zpracování žádosti o podporu projektu „Revitalizace ul. Plzeňská v Konstantinových Lázních - III. b etapa a IV. etapa" z dotačního programu SFDI 2017.

 

 • revokuje:
 1. Usnesení čj. 31/10/2013/ZO/II/4 ze dne 2. 10. 2013.

 

Karel Týzl, starosta

Pavel Burda, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ ZO - říjen 2016

Usnesení čj. 21/10/2016/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 19. 10. 2016

 

Zastupitelstvo obce:

 

 • bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Zprávu o činnosti finančního výboru.
 • schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Smlouvu o právu provést stavbu ,,Konstantinovy Lázně, Okrouhlé Hradiště – tlaková kanalizace“ s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech (VSOZČ), se sídlem Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, zastoupené Vodárnami a kanalizacemi Karlovy Vary, a.s., se sídlem Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, IČ: 49789228.
 4. Prodej p. p. č. 45/2 o výměře 714 m², p. p. č. 47/1 o výměře 474 m² a část p. p. č. 45/1 a 1532 dle přílohy 9 a) za kupní cenu 74,40 Kč/m² – s upřesněním výměry po vyhotovení geometrického plánu.
 5. Prodej části p. p. č. 45/1 za účelem výstavby rodinného domu dle přílohy 9 b), za kupní cenu 74,40 Kč/m², s upřesněním výměry po vyhotovení geometrického plánu.
 6. Rozpočtové opatření č. 6/2016 dle přílohy č. 10.
 7. Objednání projektové dokumentace na revitalizaci vodních ploch v Nové Vsi na p. p. č. 25 a 27 k. ú. Nová Ves dle nabídky v příloze č. 11.

    pověřuje:

 1. Starostu obce podpisem Kupní smlouvy č. 04/2016 a č. 05/2016 na p. p. č. 45/2, p. p. č. 47/1, p. p. č. 45/1 a část p. p. č. 1532.

 

Karel Týzl, starosta                                                                      

Pavel Burda, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ ZO - září 2016

Usnesení čj. 20/09/2016/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne  20. 09. 2016

 

Zastupitelstvo obce:

 • bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 •  schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Pořadí uchazečů výběru dodavatele na akci Obytná zóna v lokalitě za DPS – na p. p. č. 1257/1, k. ú. Konstantinovy Lázně – STL plynovod a 8x přípojka:
  1. POLYGAS, s.r.o., se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3 - Žižkov, IČO: 25936832 za cenu 987 601,20- Kč bez DPH.
  2. GASSPO, spol. s r.o., Domažlická 210, 339 01 Klatovy, 45348774994 035,97- Kč bez DPH.
  3. STAMOZA, společnost s ručením omezeným, Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb, 45358800za cenu 1 227 918,20- Kč bez DPH.
  4. TIMA spol. s r.o. – obchodně výrobní služby, Vančurova 9/477, 360 17 Karlovy Vary, IČO:40523284,1 368 412,00- Kč bez DPH.
 4. Smlouvu o dílo mezi Obcí Konstantinovy Lázně a POLYGAS, s.r.o., se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3 - Žižkov, IČO: 25936832 na akci ,,Obytná zóna v lokalitě za DPS – na p.p.č. 1257/1, k. ú. Konstantinovy Lázně – STL plynovod a 8x přípojka“.
 5. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-0004637/1/VB ,,Okrouhlé Hradiště, TC, p. p. č. 63, kNN“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín-IV Podmokly.
 6. Záměr prodeje
 7. Podmínky pro prodej stavebních pozemků za účelem výstavby rodinných domů v k. ú. Břetislav, Dlouhé Hradiště, Okrouhlé Hradiště, Nová Ves, Potín, Poloučany.
 8. Zadání zpracování studie rekonstrukce objektu Obecního úřadu Konstantinovy Lázně Ateliéru Soukup-Opl-Švehla s.r.o. ,Plzeň v rozsahu cenové nabídky ze dne 13. 9. 2016.
 9. Rozpočtové opatření č. 5/2016 dle přílohy č. 12.
 10. Text kroniky za rok 2015.
 • pověřuje
 1. Starostu obce podpisem smlouvy na vypracování studie rekonstrukce objektu obecního úřadu Konstantinovy Lázně s Ateliérem Soukup-Opl-Švehla s. r. o., Plzeň v rozsahu cenové nabídky ze dne 13. 9. 2016.

 

Karel Týzl, starosta

Pavel Burda, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ ZO - srpen 2016

Usnesení čj. 19/08/2016/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne  24. 08. 2016

 

Zastupitelstvo obce:

 • bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Kontrolu hospodaření k 30. 6. 2016dle přílohy č. 13a.
 5. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
 • schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu
 2. Program jednání.
 3. Smlouvu o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouvu o právu stavby č. 9120058123 Okrouhlé Hradiště, poz. p. č. 98/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín-IV Podmokly.
 4. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-120006031/VB/P001 ,,Konstantinovy Lázně, TC nádraží – kNN“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín-IV Podmokly.
 5. Odstoupení od Kupní smlouvy č. 03/2016.
 6. Složení komise pro otevírání obálek na akci ,,Obytná zóna v lokalitě za DPS – na p. p. č. 1257/1, k. ú. Konstantinovy Lázně – STL plynovod a 8x přípojka“ ve složení 1. Ing. Petr Lukáš, 2. Eva Skalová, 3. Markéta Štroblová.Náhradník: Romana Kolesová.
 7. Rozpočtové opatření č.4/2016 dle přílohy č. 13.
 • pověřuje:
 1. Starostu jednáním s Ateliérem Soukup Plzeň ve věci přípravy zadání projektových prací rekonstrukce obecního úřadu čp. 27 Konstantinovy Lázně.

 

Karel Týzl, starosta                                                                     

Pavel Burda, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ ZO - červen 2016

Usnesení čj. 18/06/2016/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne  22. 06. 2016

Zastupitelstvo obce:

 • bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 • schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Pořadí uchazečů výběrového řízení akce Revitalizace ul. Plzeňské v Konstantinových Lázních – III. b a IV. etapa“:
 1. DYBS Plzeň s. r. o., Prvomájová 39, 322 00 Plzeň s cenou 1 349 703,00Kč bez DPH.
 2. PROMONASTA, s. r. o., Kralovická 1418/7, 323 00 Plzeň, provoz Sytno, Sytno 9,Stříbro s cenou 1 385 173,09 Kč bez DPH.
 3. BERDYCH plus spol. s r. o., Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany s cenou 1 453 087,00 Kč bez DPH.
 1. Souhlas s celoročním hospodařením obce a účetní závěrku za rok 2015.
 2. Závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad.
 3. Rozpočtové opatření č. 3/2016 dle přílohy č. 10.
 4. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Konstantinovy Lázně, člena dobrovolného svazku obcí Mikroregion Konstantinolázeňsko, na realizaci projektu „Nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství a krajiny Mikroregionu Konstantinolázeňsko - II. etapa“.
 • pověřuje:
 1. Starostu obce podpisem smlouvy o dílo č. 2/16/KL mezi Obcí Konstantinovy Lázně a DYBS Plzeň s. r. o., Prvomájová 39, 322 00 Plzeň v případě získání dotace.
 • jmenuje:
 1. Přísedící Okresního soudu v Tachově.

 

Karel Týzl, starosta

Pavel Burda, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

USNESENÍ ZO - květen 2016

Usnesení čj. 17/05/2016/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne  18. 05. 2016

Zastupitelstvo obce:

 • bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 • schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Pořadí uchazečů výběrového řízení akce „Oprava povrchu místní komunikace Břetislav“:
 1. BERDYCH plus spol. s r.o., Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany s cenou726 052,70- Kč bez DPH;
 2. PROMONASTA, s.r.o., Kralovická 1418/7, 323 00 Plzeň, provoz Sytno, Sytno 5, 349 01 Stříbro s cenou 752 493,20 Kč bez DPH;
 3. BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dýšinas cenou764 930,90 Kč bez DPH.
 4.  Smlouvu o dílo č. 1/16/KL mezi Obcí Konstantinovy Lázně aBERDYCH plus spol. s r.o., Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany na akci „Oprava povrchu místní komunikace Břetislav“.  
 5. Příkazní smlouva o výkonuinženýrské činnost na akci „Obytná zóna v lokalitě za DPS na parc. 1257/1 v k. ú. Konstantinovy Lázně“mezi obcí a Vodárnami a kanalizacemi Karlovy Vary, a. s. 
 6. Rozpočtové opatření č. 2/2016 dle přílohy č. 9.

Karel Týzl, starosta                                                                     

Pavel Burda, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ ZO - duben 2016

Usnesení čj. 16/04/2016/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne  20. 04. 2016

 

Zastupitelstvo obce:

 1. bere na vědomí:

 

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu finančního výboru.
 5. Kontrolu hospodaření obce k 31. 3. 2016 dle přílohy č. 12.
 1.  schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu  
 2. Program jednání.
 3. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0010965/2 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín - IV Podmokly – věcné břemeno na pozemku parc. č. 1257/1 v katastrálním území Konstantinovy Lázně.
 4. Prodej p. p. č. 277/2 o výměře 1535 m2, v obci Konstantinovy Lázně katastrální území Břetislav.
 5. Kupní smlouvu č. 03/2016.
 6. Pořadí uchazečů výběrového řízení akce „Obytná zóna v lokalitě za DPS na p.p.č. 1257/1 k.ú. Konstantinovy Lázně – kanalizace vodovod“:
 1. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., Studentská 328/64   s cenou 3 625 823,01 Kč bez DPH;
 2. Stamoza, s.r.o. Vrázova 7, čp 2429, Cheb  s cenou 3 672 940,89 Kč bez DPH.
 3. Dybs Plzeň s.r.o., Prvomájová 39, Plzeň  s cenou 3 774 583,14 Kč bez DPH.
 4. VHS s.r.o., Křižíkova 2393, Teplice s cenou 4 645 529,11 Kč bez DPH.
 1. Smlouvu o dílo č. 1/PS29/2016 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a  Vodárnami a kanalizacemi Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, Karlovy Vary.
 2. Smlouvu o dílo č. 1/16/KL na „Revitalizaci návsi  - místní část Nová Ves“.
 3. Složení komisí pro otvírání obálek a hodnocení nabídek  na akce „Oprava povrchu místní komunikace Břetislav“  a  „Revitalizace ul. Plzeňské v Konstantinových Lázních – III b a IV. etapa“ ve složení 1. Markéta Štroblová,  2. Ing. Petr Lukáš, 3. Eva Skalová. Náhradníci: Romana Kolesová, František Souček.
 4. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-0010235/001 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín-IV Podmokly. Stavba Konstantinovy Lázně, pč. 1257/1.
 1. ukládá:
 1. Kontrolnímu výboru provést kontrolu skutečného počtu psů a porovnat ji s evidencí místního poplatku za psa. 

 

Karel Týzl, starosta                                                                     

Pavel Burda, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

__________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - březen 2016

Usnesení čj. 15/03/2016/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne  30. 03. 2016

Zastupitelstvo obce:

 1. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Zprávu kontrolního výboru.
 4. Výsledky inventarizace 2015 dle přílohy 12a.
 5. Výsledek hospodaření obce dle přílohy č. 12b.

 

 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu .
 2. Program jednání.
 3. Prodej p. p. č. 297/2 o výměře 227 m2, v obci Konstantinovy Lázně katastrální území Břetislav , za cenu Kč 4.086,--.
 4. Kupní smlouvu č. 02/2016.
 5. Záměr prodeje pozemku parc. č. 277/2, druh pozemku zahrada o výměře 1535 m2 v katastrálním území Břetislav za kupní cenu 74,40 Kč/m2 + 21% DPH.
 6. Smlouvu o právu provést stavbu ,,Školící středisko společnosti VaK Konstantinovy Lázně“ se společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 326/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí, IČ: 49789228 – provedení výstavby 7 parkovacích stání a opěrné stěny na části pozemku p. č. 222/27 v k.ú. Břetislav v obci Konstantinovy Lázně.
 7. Rozpočtové opatření č. 1/2016 dle přílohy č. 13.
 8. Uzavření Smlouvy o spolupráci při výběru dodavatele elektřiny a plynu s firmou Enterplex, s. r. o., Dvořišťská 963, Praha 9 na období 2016-2018.
 9. Zhotovení pasportů na vodní plochy v Nové Vsi, Okrouhlém Hradišti a ve Starých Lázních.

 

 1. pověřuje:
 1. Starostu podpisem Smlouvy o spolupráci při výběru dodavatele elektřiny a plynu s firmou Enterplex, s. r. o., Dvořišťská 963, Praha 9 na období 2016 – 2018.

 

Karel Týzl, starosta

Pavel Burda, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

__________________________________________________________________

únor 2016  - neproběhlo

______________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - leden 2016

Usnesení čj. 14/01/2016/ZO ze zasedání

 

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne  20. 01. 2016

Zastupitelstvo obce:

 1. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Novelizované znění stanov Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín.
 4. Podání žádosti o dotaci do programu Program stabilizace a obnovy venkova PK 2016 na úpravu návsi v Nové Vsi.
 5. Revokaci usnesení čj. 13/12/2015/ZO odst. II bod č. 5.
 6. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0010532/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín-IV Podmokly – věcné břemeno na p. p. č. 1129 a 1325/1 (ul. V Aleji) v katastrálním území Konstantinovy Lázně. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je sjednána ve výši 1.000,-Kč bez DPH.
 7.  Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 0733048319/16  mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Českou spořitelnou a.s.
 8. Prodej pozemku parc. č. 1257/38 dle geometrického plánu č. 616-192/2014 (pozemek vznikl z p. p. č. 1257/1), výměra 907 m2, v katastrálním území a obci Konstantinovy Lázně.
 9. Smlouvu o zajištění inženýrských sítí ke Kupní smlouvě č. 01/2016.
 10. Záměr prodeje pozemku p. p. č. 297/2, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 227 m2 v katastrálním území Břetislav.
 11. Komisi pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek pro akci „Obytná zóna v lokalitě za DPS Konstantinovy Lázně - Kanalizace a vodovod“ v tomto složení: Markéta Štroblová, Ing. Jaroslav Bíba, Ing. Petr Lukáš, Eva Skalová a Ing. Karel Luňák a náhradníky Dana Bešťáková, Romana Kolesová a Petra Sušírová.
 12. Rozpočtové opatření č. 9/2015 dle přílohy č. 15.
 1. neschvaluje:
 1. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1517/1, druh pozemku ostatní plocha o výměře 244 m2a pozemku parc. č. 1520, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 1860 m2  v katastrálním území Dlouhé Hradiště.

 

Karel Týzl, starosta

Pavel Burda, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Aktuální počasí

dnes, pondělí 15. 4. 2024
slabý déšť 14 °C 6 °C
úterý 16. 4. déšť se sněhem 7/2 °C
středa 17. 4. déšť se sněhem 7/0 °C
čtvrtek 18. 4. déšť se sněhem 8/0 °C

Mobilní rozhlas

logo

Klikací rozpočet

RozpočetInteraktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.