Obec Konstantinovy Lázně
Konstantinovy Lázně
Švihák

Usnesení ZO - 2015

USNESENÍ ZO - prosinec 2015

Usnesení č.12/12/2015/ZO ze zasedání

 

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne  9. 12. 2015

 

Zastupitelstvo obce:

 

 1. bere na vědomí:

 

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu finančního výboru.

 

 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Záměr prodeje p. p. č. 1257/38 v k. ú. Konstantinovy Lázně.
 4. Technické řešení budoucího odkanalizování místní části  Okrouhlé Hradiště formou  vybudováním tlakové kanalizace a její  napojení na ČOV Konstantinovy Lázně.
 5. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-0010532/1/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín-IV Podmokly – věcné břemeno na pozemku parc. č. 1129 a 1325/2 (ul. V Aleji) v katastrálním území Konstantinovy Lázně. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je sjednána ve výši 1.000,-Kč bez DPH.
 6. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 7. Rozpočtové opatření č. 8/2015 dle přílohy č. 13.
 8. Rozpočet obce na rok 2016, rozpočet sociálního fondu a fondu oprav na rok 2016 a rozpočtový výhled vše dle přílohy č. 14.  
 9. Předběžný souhlas s rozpočtovým opatřením č. 9/2015, které řeší narovnání schváleného resp. upraveného rozpočtu 2015 se skutečným plněním k 31. 12. 2015.
 10. Záměr směny p. p. č. 281/2 v k. ú. Břetislav o výměře 398 m2  s částí p. p. č. 277/1 v k. ú. Břetislav o předpokládané výměře 398 m2 dle přílohy č. 15.

 

Karel Týzl, starosta                                                                     

Pavel Burda, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

***************************************************************************************************

USNESENÍ ZO - listopad  2015

Usnesení čj. 12/11/2015/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 18. 11. 2015

Zastupitelstvo obce:

 

 1. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu kontrolního výboru.
 5. Žádost J. Šimkové o spolupráci při rekonstrukci rybníku v Břetislavi.
 6. Informaci o plánu inventarizace majetku za rok 2015.

 

 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu .
 2. Program jednání.
 3. Text kroniky obce za rok 2014.
 4. Rozpočtové opatření č. 7/2015 dle přílohy č. 10.
 5. Partnerství s obcí Brand (Německo) na tříletém přeshraničním projektu na revitalizaci zeleně v rekreačních zónách.
 6. Zpracovatele lesního hospodářského plánu na období 2017 – 2027 Ing. Václava Pateru, Na Dlouhých 67, Plzeň.
 7. Smlouvu o dílo č. 112015/2015 na zpracování lesního hospodářského plánu na období 2017 – 2027.

 

Karel Týzl, starosta

Pavel Burda, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

***************************************************************************************************

USNESENÍ ZO - říjen  2015

Usnesení čj. 11/10/2015/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 21. 10. 2015

 

Zastupitelstvo obce:

 1. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Diskusi s občany.
 3. Zprávu obecního úřadu mezi zasedáními.
 4. Zprávu finančního výboru.
 5. Odstoupení od Kupní smlouvy č. 10/2015 dle Čl. 5 – z důvodu neuhrazení kupní ceny do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy.

 

 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu .
 2. Program jednání.
 3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru ze dne 29. 7. 2015.
 4. Záměr prodeje p. p. č. 1257/38 o výměře 907 m2, k. ú. Konstantinovy Lázně. 
 5.  Smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. 01/2015.
 6. Rozpočtové opatření č. 6/2015 dle přílohy č. 15.

 

 1. neschvaluje:
 1. Záměr prodeje části  pozemku parc. č. 1558/1, druh pozemku ostatní plocha o přibližné výměře 118 m2 v katastrálním území Okrouhlé Hradiště.
 2. Navrhované řešení rekonstrukce telekomunikační sítě v ul. Růžová od České telekomunikační infrastruktury a. s. (akceptovatelné řešení je uložení kabelu do země).
 3. Z kapacitních důvodů partnerství s obcí Brand (Německo) na projektu renaturizace zanedbaných lesoparků v roce 2016.

 

 1. souhlasí:
 1. Se změnou č. 1 stavby Dlouhé Hradiště – polní cesta HPC 1: Zkrácení trasy dle požadavku SPÚ ČR, úsek km 0,25140 – km 1,67373. Stavba je součástí schváleného plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dlouhé Hradiště.

 

 1. pověřuje:
 1. Kontrolní výbor provedením kontrol dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti za rok 2015.
 2.  

Karel Týzl, starosta

Pavel Burda, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

***************************************************************************************************

USNESENÍ ZO - září  2015

Usnesení čj. 10/09/2015/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 09. 09. 2015

 

Zastupitelstvo obce:

 1. bere na vědomí:
 1. Diskusi s občany.

 

 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu .
 2. Program jednání.
 3. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-0003849/VB/001 „Konstantinovy Lázně, p.č. 1074/4 – kNN mezi obcí a ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
 4. Pořadí uchazečů výběrového řízení na stavební práce projektu „Revitalizace ul. Plzeňská  v Konstantinových Lázních – III.etapa“:
  1. DYBS Plzeň s.r.o., Prvomájová 39, 322 00 Plzeň, cena s DPH       1 159 528,55 Kč.
  2. PROMONASTA s.r.o., Kralovická, 1418/7, 323 00 Plzeň, cena s  DPH  1 188 296,00- Kč.
  3. Josef Zíka -stavební práce, Nádražní 301. 349 01 Stříbro, cena s  DPH  1 372 283,56- Kč.

 

 1. Ukládá:
 1. Starostovi zredukovat z finančních důvodu rozsah  stavebních prací projektu „Revitalizace ul. Plzeňská  v Konstantinových Lázních – III. etapa“ na nejnutnější rozsah (pošta-zastávka autobusu u DPS).

 

 1. Pověřuje:
 1. Starostu podpisem smlouvy o dílo na akci „Revitalizace ul. Plzeňská  v Konstantinových Lázních – III. etapa“  v zredukované variantě.

 

Karel Týzl, starosta

Pavel Burda, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

***************************************************************************************************

 

USNESENÍ ZO - srpen  2015

Usnesení čj. 9/08/2015/ZO ze zasedání

 

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 26. 08. 2015

Zastupitelstvo obce:

 1. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Kontrolu hospodaření obce k 30. 6. 2015

 

 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu .
 2. Program jednání.
 3. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na podzemní komunikační vedení mezi obcí a Českou telekomunikační infrastrukturou a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
 4. Rozpočtové opatření č.5/2015 dle přílohy č. 8a

 

Karel Týzl, starosta

Pavel Burda, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

***************************************************************************************************

USNESENÍ ZO - červen  2015

Usnesení čj. 8/06/2015/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 24. 06. 2015

Zastupitelstvo obce:

 1. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.

 

 1.  schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu .
 2. Program jednání.
 3. Dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě o úvěru č. 0390795469 ze dne 24. 3. 2015.
 4. Výběr dodavatele stavebních prací na akci „Zateplení budovy MŠ v Konstantinových Lázních"  v tomto pořadí:
  1. hn group s.r.o., Na Hruškách 1034, 330 27 Vejprnice, IČ  24141518, cena 1.625.460,50 Kč bez DPH.
  2. DUKRAL stavby, s. r. o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 - Michle , IČ  29081785,  cena 1.647.323,00 Kč bez DPH.
  3. MPA stavební spol. s r.o., Na Vinici 1333, 349 01 Stříbro, IČ  25226801,  cena 1.834.544,50- Kč bez DPH.
 5. Smlouvu o dílo mezi Obcí Konstantinovy Lázně a hn group s. r. o., Na Hruškách 1034, 330 27 Vejprnice, IČ 24141518 na stavební práce akce „Zateplení budovy MŠ v Konstantinových Lázních“.
 6. Příkazní smlouvu mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Ing. Petrem Lukášem - Desing, Bendova 30, 301 27 Plzeň na  funkci technického dozoru investora akce „Zateplení budovy MŠ v Konstantinových Lázních".
 7. Dodavatele stavebních prací na akci „Oprava místní komunikace ul. Lázeňská-východ“ BERGER BOHEMIA a. s., Klatovská 410, 320 64 Plzeň, IČ 45357269 za cenu Kč 1 045 920,43 vč. DPH.
 8. Smlouvu o dílo na akci „Oprava místní komunikace ul. Lázeňská-východ“ s BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410, 320 64 Plzeň, IČ 45357269.
 9. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu provést stavbu č.IV-12-0010238/VB-1.
 10. Smlouvu o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Českou poštou s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47118983.
 11. Záměr nabytí části pozemku st. č. 84/1, části pozemku parc. č. 1283/1, části pozemku parc. č. 1295,  části pozemku st. č. 82,  části pozemku st. č. 81, části pozemku st. č. 133/1, vše v katastrálním území Konstantinovy Lázně.
 12. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška Obce Konstantinovy Lázně č. 6/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení.
 1. Obecně závaznou vyhlášku Obce Konstantinovy Lázně č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Konstantinovy Lázně.
 2.  Půjčku z FRB na vybudování WC, koupelny  v RD .
 3. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad a účetní uzávěrku za rok 2014.
 4. Rozpočtové opatření č. 4/2015 dle přílohy č. 18.

 

 1. pověřuje:
 1. Starostu obce podpisem smlouvy o půjčce z FRB na vybudování WC, koupelny v RD.
 2.  

Karel Týzl, starosta

Pavel Burda, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

 

***************************************************************************************************

USNESENÍ ZO - květen  2015

Usnesení čj. 7/05/2015/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 20. 05. 2015

Zastupitelstvo obce:

 1. bere na vědomi:

 

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu o činnosti finančního výboru.

 

 1.  schvaluje:

 

 1. Ověřovatele zápisu .
 2. Program jednání.
 3. Vyhlášení výzvy na půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce s termínem ukončení příjmu žádostí 15. 6. 2015.
 4. Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Rekonstrukce komunikací Konstantinky – centrum“.
 5. Rozpočtové opatření č. 3/2015 dle přílohy č. 11.

 

 1. pověřuje:

 

 1. Starostu k podpisu smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Rekonstrukce komunikací Konstantinky – centrum“.

 

Karel Týzl, starosta

Pavel Burda, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

*****************************************************************************************************

USNESENÍ ZO - duben  2015

Usnesení čj. 6/04/2015/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 22. 04. 2015

Zastupitelstvo obce:

 1. bere na vědomi:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Kontrolu hospodaření obce k 31. 3. 2015.

 

 

 1.  schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IE-12-0005721/VB/1, Konstantinovy Lázně, TC, Hradišťská, kNN mezi Obcí Konstantinovy Lázně a ČEZ Distribuce a.s.
 4. Výběr dodavatele stavebních prací na akci „Rekonstrukce komunikací Konstantinky -centrum" v tomto pořadí:

1.Vodohospodářské stavby, s.r.o.,  Křižíkova 2393, 415 01 Teplice/Presslova 13,

   301 00 Plzeň, IČO 40233308, cena  4 745 991,00  Kč bez DPH.

2. DYBS Plzeň  s.r.o., Prvomájová 514/39, 322 00, Plzeň, IČO 62621033, cena

    5 183 218,83  Kč bez DPH.

3. Strabag a.s. , Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744, cena 5 366 884,15  Kč bez DPH.

4. Berger Bohemia a.s., Klatovská 410, 320 64 Plzeň, IČO 45357269, cena 5 530 777,64 Kč bez DPH.

 1. Smlouvu o dílo  mezi Obcí Konstantinovy Lázně Vodohospodářské stavby, s. r. o., Křižíkova 2393, 415 01 Teplice/Presslova 13, 301 00 Plzeň, IČO 40233308   na stavební práce  akce „Rekonstrukce komunikací Konstantinky - centrum".
 2. Příkazní smlouvu na  funkci technického dozoru investora akce „Rekonstrukce komunikací Konstantinky – centrum“.    
 3. Rozpočtové opatření č. 2/2015 dle přílohy č. 10a.
 4. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2015.
 5. Smlouvu o sdružení prostředků na zabezpečení požární ochrany mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Obcí Horní Kozolupy.

 

Karel Týzl, starosta                                                                            

Pavel Burda, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

*************************************************************************************************

USNESENÍ ZO - březen  2015

Usnesení čj. 5/03/2015/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 19. 03. 2015

Zastupitelstvo obce:

 1. bere na vědomi:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
 5. Zprávu o činnosti finančního výboru.
 6. Výsledek hospodaření obce za rok  2014 dle přílohy č. 15a). 
 7. Výsledky inventarizace za rok 2014 dle přílohy č 15 b).

 

 1.  schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu .
 2. Program jednání.
 3. Studii úprav návsi a veřejných prostorů v Nové Vsi zpracovanou Ing. J. Krausem a Ing. arch. Olgou Tausingerovou s výhradou změny materiálu vjezdů k nemovitostem na živičný povrch.
 4. Plán obnovy Konstantinových Lázní na období 2015 - 2018.
 5. Rozpočtové opatření č. 1/2015 dle přílohy č. 15 c).
 6. Smlouvu o úvěru č. 0390795469 ve výši 6 mil. Kč  s předmětem předfinancování projektu "Rekonstrukce komunikací  Konstantinky -  centrum" a „Dokončení sálu KD Konstantinovy Lázně – podlaha“ mezi obcí a Českou spořitelnou a.s.
 7. Smlouvu o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu č. ZÚ/03907954 69.
 8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0335851499 ze dne 22. 1. 2014.
 9. Kupní smlouvu č. 6/910/15 se Státním statkem Jeneč, státní podnik v likvidaci se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč o prodeji pozemku parc. 1328 o výměře 1437 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v katastrálním území a obci Konstantinovy Lázně za kupní cenu 122 560,-Kč.
 10. Záměr nabytí  p. p. č. 1265/2 o výměře 29 m2, druh pozemku ostatní plocha a p. p. č. 1265/3 o výměře 54 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše v katastrálním území a obci Konstantinovy Lázně včetně úhrady veškerých poplatků spojených s převodem nemovitosti.
 11. Prodej pozemku parc. č. 1257/32 dle geometrické plánu č. 616-192/2014 (pozemek vznikl z p. p. č. 1257/1), výměra 837 m2, v katastrálním území Konstantinovy Lázně.
 12. Prodej pozemku parc. č. 1257/34 dle geometrické plánu č. 616-192/2014 (pozemek vznikl z p. p. č. 1257/1), výměra 1062 m2, v katastrálním území Konstantinovy Lázně .
 13. Prodej pozemku parc. č. 1257/33 dle geometrické plánu č. 616-192/2014 (pozemek vznikl z p. p. č. 1257/1), výměra 826 m2, v katastrálním území Konstantinovy Lázně .
 14. Prodej pozemku parc. č. 1257/36 dle geometrické plánu č. 616-192/2014 (pozemek vznikl z p. p. č. 1257/1), výměra 849 m2, v katastrálním území Konstantinovy Lázně .
 15. Prodej pozemku parc. č. 1257/37 dle geometrické plánu č. 616-192/2014 (pozemek vznikl z p. p. č. 1257/1), výměra 889 m2, v katastrálním území Konstantinovy Lázně .
 16. Prodej pozemku parc. č. 1257/38 dle geometrické plánu č. 616-192/2014 (pozemek vznikl z p. p. č. 1257/1), výměra 907 m2, v katastrálním území Konstantinovy  Lázně .
 17. Kupní smlouvu č. 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015.
 18. Smlouvu o zajištění inženýrských sítí ke kupní smlouvě č.05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015.
 19. Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní mezi obcí Konstantinovy Lázně a RWE GasNet, s.r.o.

 

 1. neschvaluje:
 1. Výběr dodavatele stavebních prací na akci „Rekonstrukce komunikací Konstantinky -centrum"  z důvodu vysoké nabízené ceny za dílo.

 

 1. pověřuje:
 1. Starostu obce  podpisem kupní smlouvy na koupi  p. p. č. 1265/2 o výměře 29 m2, druh pozemku ostatní plocha a p. p. č. 1265/3 o výměře 54 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v katastrálním území a obci Konstantinovy Lázně.

 

Karel Týzl, starosta                                                                             

Pavel Burda, místostarosta

 

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

***************************************************************************************************

USNESENÍ ZO - únor  2015

v únoru se jednání zastupitelstva nekonalo

*************************************************************************************************

USNESENÍ ZO - leden 2015

Usnesení čj. 4/01/2015/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 21. 01. 2015

Zastupitelstvo obce:

 1. bere na vědomi:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Návrh projektové dokumentace inženýrských sítí pro výstavbu RD v lokalitě za DPS.
 5. Zprávu kontrolního výboru.

 

 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Podání žádosti o dotaci do programu PSOV 2015 na akci rekonstrukce komunikace v ul. Plzeňská, Konstantinovy Lázně.
 4. Prodej p. p. č. 1423/6 dle geometrického plánu č. 102-399/2014 (pozemek vznikl z p. p. č. 1423), výměra 340 m2, v katastrálním území Dlouhé Hradiště.
 5. Kupní smlouvu č. 01/2015.   
 6. Kupní smlouvu č. 02/2015 na p. p. č. 1429/3 o výměře 58 m2, p. p. č. 1432/5 o výměře 76 m2,  p. p. č.  1433/5 o výměře 390 m2, p. p. č. 1417/3 o výměře 171 m2 vše v k. ú. Dlouhé Hradiště dle geometrického plánu č. 102-339/2014 za cenu 12.510,-Kč.
 7. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení  věcného břemene - služebnosti a smlouvu provést stavbu č. IP-12-0003643/VB-1.
 8. Bezúplatný převod pozemků parc. č. 812/4, 1372/4, 1521/1, 1526, 1527, 1530/1, 1535, 1538/1, 1538/3, 1555/2, 1557, 1558/1, 1558/2, 1559/1, 1559/2, 1584/2 a 1598 katastrální území Okrouhlé Hradiště, obec Konstantinovy Lázně, okres Tachov, od Státního pozemkového úřadu, sídlo Husinecká 11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774.  
 9. Rozpočtové opatření č. 8/2014 dle přílohy č. 15.
 10. Smlouva o kontokorentním úvěru č.733048319/15   mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Českou spořitelnou a.s.
 11. Smlouvu příkazní č. 04-VZMR-15 na organizaci výběrového řízení na stavební část projektu „Rekonstrukce místních komunikací -  Konstantinky centrum“.
 12. Záměr odkoupení pozemku parc. č. 1328 o výměře 1437 m2 v k. ú. a obci Konstantinovy Lázně od Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ: 00016918.
 13. Smlouvu o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouvy o právu stavby IV-12-0009539/22, Konstantinovy Lázně, Růžová, kVN, kNN, DTS.

 

Karel Týzl, starosta                                                                             

Pavel Burda, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

 

Švihákův kulturní kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
2
30
7
1
2
2
3
3
2
4
5
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
2
12
4
13
4
14
4
15
3
16
6
17
4
18
4
19
5
20
2
21
5
22
5
23
6
24
4
25
4
26
3
27
2
28
4
29
4
30
4
31
4
1
9
2
4

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 23. 5. 2024
slabý déšť 20 °C 8 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 18/10 °C
sobota 25. 5. déšť 19/10 °C
neděle 26. 5. déšť 20/10 °C

Mobilní rozhlas

logo

Klikací rozpočet

RozpočetInteraktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.