Obec Konstantinovy Lázně
Konstantinovy Lázně
Švihák

Usnesení ZO - 2014

USNESENÍ ZO - prosinec 2014

Usnesení čj. 3/12/2014/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 10. 12. 2014

 

Zastupitelstvo obce:

 

 1. bere na vědomi:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Informaci o  inventarizaci majetku  2014.

 

 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu ve složení: p. Ing. F. Hodonický, pí D. Bešťáková.
 2. Program jednání.
 3. Zvýšení počtu členů kontrolního výboru na 5.
 4. Složení kontrolního výboru: členové pí Alena Kadlecová, pí Zdeňka Tahavská, p.  Jindřich Sitta, p. Robert  Reiss.
 5. Volbu předsedy finančního výboru: p. Mgr. Karel Seknička.
 6. Složení finančního výboru: členové p. Ing. František Hodonický, pí Stanislava Fűrbacherová.
 7. Měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce v následující výši:

místostarosta Kč 7 150,-, radní Kč 770,--, členové ZO Kč 420,-, předsedové výboru a komisí Kč 420,-, členové výboru a komisí Kč 180,-, a měsíční odměnu fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce za výkon funkce členů výborů a komisí ve výši Kč 180,-,  odměny se sčítají a budou vypláceny s účinností od 1. 1. 2015.

 1. OZV č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 2. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-0000430/01 mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s.
 3. Prodej p. p. č. 1517/2 vzniklé dle geometrického plánku č. 103-344/2014  o výměře 1104 m2 v  k. ú. Dlouhé Hradiště
 4. Kupní smlouvu č. 08/2014 prodej p. p. č. 1517/2 v  k. ú. Dlouhé Hradiště.
 5. Záměr prodeje p.p.č. 1423/6 v k.ú. Dlouhé Hradiště o výměře 340 m2 vzniklého dle geometrického plánu č. 102-339/2014.

 6. Nabytí nemovitostí: p. p. č. 1429/3 o výměře 58 m2, p. p. č. 1432/5 o výměře 76 m2, p. p. č.  1433/5 o výměře 390 m2, p. p. č. 1417/3 o výměře 171 m2, vše v k. ú. Dlouhé Hradiště dle geometrického plánu č. 102-339/2014. 
 7. Prodej pozemků v lokalitě za DPS určených na výstavbu RD za těchto podmínek:
 1. přednost má zájemce s trvalým pobytem ve správním území obce včetně výběru pozemku,
 2. vyřazení jednoho zájemce losem (stává se náhradníkem),
 3. rozlosování více zájemců s prioritou jednoho pozemku či přidělení pozemku v případě jediného zájemce,
 4. losováním zbývajících zájemců.
 1. Návrh urbanistického řešení území pro výstavbu 6 RD v lokalitě za DPS v Konstantinových Lázních dle přílohy č. 14a).
 2. Záměr prodeje části p. p. č. 1362 v k.ú. Konstantinovy Lázně o přibližné výměře 17,76 m2 pro potřebu výstavby trafostanice ČEZu za podmínky závazného příslibu ČEZu ke koordinaci plánované přeložky vzdušného vedení NN v úseku od obecního úřadu k ul. Růžová K. Lázně (evč. IE-12-0005721) do 30.5. 2015 v případě realizace přeložkou dotčeného  projektu „Rekonstrukce komunikací Konstantinky – centrum“ obcí a nebo do 31. 6. 2016 v případě, že obec nebude v roce 2015 realizovat uvedený projekt.
 3. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu (č. IV-12-0009539/21, Konstantinovy Lázně, Růžová, kVN, kNN, DTS – na p. p. č. 1321/11, 1287/2, 1442/3, 1362, st.126 v k.ú. Konstantinovy Lázně mezi obcí a ČEZ. 
 4. Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pořízení velkoobjemového kontejneru na odpad mezi obcí a Svazem měst a obcí Plzeňského kraje.   
 5. Text kroniky obce za rok 2013.
 6. Rozpočet obce na rok 2015 dle přílohy č. 18.
 7. Rozpočet sociálního fondu a fondu oprav na rok 2015 a rozpočtový výhled vše dle přílohy č. 18.   
 8. Předběžný souhlas s rozpočtovým opatřením, které řeší narovnání schváleného resp. upraveného rozpočtu r. 2014,  se skutečným plněním k 31. 12. 2014.
 9. Revokaci usnesení čj. 2/11/2014/ZO/I.-4.
 10. Podání žádosti o podporu a následnou realizaci projektu "Rekonstrukce komunikací Konstantinky - centrum", do 35. výzvy Regionální operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 1 – Dostupnost center, Oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací Stabilizace a rozvoj měst a obcí. Úhrada nákladu, předfinancování a spolufinancování (min. 5% způsobilých nákladů projektu) spojených s realizací projektu bude kryta zajištěným úvěrem a rozpočtem obce. Rozpočet jednoetapového projektu bude max. 5,4 mil Kč.

 

 1. pověřuje:
 1. Radu obce organizací losování zájemců o pozemky určené na výstavbu RD v lokalitě za DPS Konstantinovy Lázně s osobní účastí zájemců a dle postupu schváleného zastupitelstvem.

 

Karel Týzl, starosta                                                                            

 

Pavel Burda, místostarosta

 

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

********************************************************************

USNESENÍ ZO - listopad 2014

Usnesení čj. 2/11/2014/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 25. 11. 2014

Zastupitelstvo obce:

I. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu ve složení: p. Ing. F. Hodonický, pí D. Bešťáková.
 2. Program jednání.
 3. Smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci do aktuální výzvy ROPu na akci „Rekonstrukce místních komunikací Konstantinky centrum“ mezi obcí a Centrem pro komunitní práci západní Čechy, Americká 29, 301 38 Plzeň.
 4. Podání žádosti o dotaci do aktuální výzvy ROPu a v případě úspěchu žádosti i následnou fyzickou realizaci projektu  „Rekonstrukce místních komunikací Konstantinky centrum“ s předpokládanými celkovými náklady 5,3 mil. Kč.
 5. Financování projektu „Rekonstrukce místních komunikací - Konstantinky centrum“: formou úvěru.

 II. ukládá:

 1. Starostovi připravit podklady pro výběrové řízení na stavební část projektu „Rekonstrukce místních komunikací Konstantiny centrum“. 

 

Karel Týzl, starosta                                                                               

Pavel Burda, místostarosta

 

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

*****************************************************************************************

USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZO

listopad 2014

 

Usnesení čj. 1/11/2014/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 05. 11. 2014

 

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Zprávu mandátové komise, která potvrzuje přítomnost 15 členů Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně, potvrzuje platnost mandátů a usnášeníschopnost ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně.

 

II. schvaluje:

 1. Mandátovou komisi ve složení: pí P. Sušírová, sl. M. Štroblová.
 2. Ověřovatele zápisu ve složení: pí MUDr. E. Kapicová, pí Z. Němcová.
 3. Program jednání.
 4. Ustanovení o dlouhodobém uvolnění členů zastupitelstva obce pro výkon funkce:

- starosta: uvolněný

- místostarosta a ostatní zastupitelé: neuvolnění.

 1. Volbu starosty, místostarosty, členů rady a předsedů výborů veřejným hlasováním.
 2. Volbu starosty: Karel Týzl.
 3. Zvolení jednoho místostarosty.
 4. Volbu místostarosty: Pavel Burda.
 5. Volbu člena rady obce: František Souček.
 6. Volbu člena rady obce: pí Dana Bešťáková.
 7. Volbu člena rady obce: p. Mgr. Karel Seknička.
 8. Zřízení finančního a kontrolního výboru. Oba výbory mají po 3 členech.
 9. Volbu předsedy kontrolního výboru: Martin Surovčík.
 10. Rozpočtové opatření č. 7/2014 dle přílohy č. 10.

 

Karel Týzl, starosta                                             

Pavel Burda, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

********************************************************************

USNESENÍ ZO - září 2014

Usnesení čj. 42/09/2014/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 12. 09. 2014

 

Zastupitelstvo obce:

 

 1. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.

 

 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Záměr prodeje pozemků za účelem výstavby rodinných domů. Pozemky  s parcelním číslem: 1257/36 o výměře 849 m2; 1257/37 o výměře 889 m2;  1257/38 o výměře 907 m2;  1257/32 o výměře 837 m2; 1257/33 o výměře 826 m2;  1257/34 o výměře 1062 m2 (pozemky vzniklé z p. p. č. 1257/1 dle G.P. č. 616/-192/2014), vše v katastrálním území Konstantinovy Lázně.
 4. Záměr prodeje části p. p. č. 1517 v k. ú. Dlouhé Hradiště.
 5. Záměr prodeje p. p. č. 1423/2 v k. ú. Dlouhé Hradiště vzniklého dle GP č. 94-71/2010.
 6. Smlouvu o dílo na opravu místních komunikací v ul. K Parku Konstantinovy Lázně a SÚS Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, Plzeň.
 7. Rozpočtové opatření č. 6/2014 dle přílohy č. 13.

 

Karel Týzl, starosta                                                              

Ing. Jiří Kalista, místostarosta

 

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

**************************************************************************************************

USNESENÍ ZO - srpen 2014

Usnesení čj. 41/08/2014/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 06. 08. 2014

 

Zastupitelstvo obce:

 1. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu finančního výboru.
 5. Kontrolu hospodaření obce k 30. 6.  2014.

 

 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Dodavatele projektové dokumentace DÚR, DSP a PDPS na akci  „Obytná zóna za DPS Konstantinovy Lázně“ Ing. Danielu Škubalovou, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň za cenu 157 421,- Kč vč. DPH.
 4. Dodavatele na montáž systému plynového vytápění sálu kulturního domu -  Miroslav Jaroš, IČO 157 52 151,  Waltrova 996/39 Plzeň za cenu 399 812,- Kč vč. DPH  a dodavatele podlahy do  sálu kulturního domu PP partner koberce, s.r.o.(Dům podlah),IČO 252 05 404, Doudlevecká 28,  Plzeň za cenu 626 959,20 Kč vč. DPH.
 5. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na investiční výstavbu kanalizace a vodovodu v ul. Lázeňská, Konstantinovy Lázně ve výši Kč 585 742,--.
 6. Rozpočtové opatření č. 5/2014 dle přílohy č. 11a.
 7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
 8. Cenu části  st. p. č. 82, v k. ú. Břetislav,  zastavěné cizí stavbou o výměře 4 m² za cenu Kč 10 298,--.
 9. Prodej st. p. č. 82 vzniklé dle geometrického plánku č. 996-131/2014  o výměře 4 m2 k.ú. Břetislav.
 10. Kupní smlouvu č. 07/2014 prodej st. p. č.82 v k. ú. Břetislav.
 11. Poskytnutí vratné účelové dotace ve výši 28 000,- Kč Základní škole Konstantinovy Lázně, Školní 22, příspěvková organizace, na předfinancování vzdělávacího programu pedagogů v roce 2014/2015.

 

 1. ukládá:
 1. Starostovi získat vyjádření  Městského úřadu Bezdružice – odboru výstavby a životního prostředí, o vhodnosti technických parametrů liniové vpusti na železničním přejezdu u Alžbětina dvora, Konstantinovy Lázně.

 

 1. pověřuje:
 1. Starostu podpisem smlouvy na akci "Obytná zóna za DPS Konstantinovy Lázně".

 

Karel Týzl, starosta

Ing. Jiří Kalista, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

*************************************************************************************************

USNESENÍ ZO - červen 2014

Usnesení čj. 40/06/2014/ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 18. 06. 2014

 

Zastupitelstvo obce:

 1. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.

 

 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Záměr prodeje st. p. č. 82 (vzniklé z části p. p. č. 952 dle GP 96-131/2014), k. ú. Břetislav o výměře 4 m².
 4. Prodej p. p. č. 991 o výměře 2439 m², 20/2 o výměře 645 m² a 990 o výměře 239 m², vše v k. ú. Břetislav.
 5. Kupní smlouvu č. 05/2014.
 6. Dodatek č. 2 ke smlouvě o sdružených službách dodávek plynu s Europe Easy Energy a. s., Hvězdova 1716/2b, Praha.
 7. Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů s Eko-kom, a. s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4.
 8. Dodatek č. 10 ke smlouvě o převzetí a odstranění nebo využití odpadu.
 9. Smlouvu o dílo na převzetí a odstranění nebo využití odpadu č. 4178.
 10. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad a účetní závěrku za rok 2013.
 11. Provedení víceprací na objektu vlakového nástupiště Konstantinovy Lázně dle přílohy č. 16.
 12. Rozpočtové opatření č. 4/2014 dle přílohy č. 17.
 13. Kupní smlouvu mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Respo, spol. s r. o., Bor čp. 644, na koupi stavby bez čp. na st. p. č. 176 v k. ú. Okrouhlé Hradiště.

 

 1. neschvaluje:
 1. Záměr prodeje části p. p. č. 1007/1 v k. ú. Konstantinovy Lázně.

 

 1. ukládá:
 1. Starostovi pozastavit platbu za zpracování žádosti o dotaci na akci Rekonstrukce komunikací Konstantinky centrum.
 2. Starostovi vyvolat jednání ve věci záměru ČEZu Distribuce, a. s., o zřízení trafostanice u LD Máj, Konstantinovy Lázně a uložení stávajícího vedení zemním kabelem v ul. Růžová, Konstantinovy Lázně.

 

Karel Týzl, starosta

Ing. Jiří Kalista, místostarosta

 

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

*************************************************************************************************

USNESENÍ ZO - květen 2014

Usnesení čj. 39/05/2014/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 21. 05. 2014

 

Zastupitelstvo obce:

 1. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Zprávu kontrolního výboru.
 4. Diskusi s občany.
 5. Žádost pí J. Kypré, Křelovice 75, Pernarec.

 

 

 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu
 2. Program jednání.
 3. Rozdělení pozemků určených na výstavbu RD v lokalitě za DPS dle přílohy č. 7, varianty „B“.
 4. Zapracování nových podmínek pro kupujícího do kupních smluv na prodej pozemků určených k výstavbě dle přílohy č. 8, varianta A.
 5. Prodej p. p. č. 941/9 (dle G.P. 108-150/2014) v k. ú. Nová Ves  o výměře 55 m2,
 6. Kupní smlouvu č. 04/2014 na prodej p.p.č. 941/9 (dle G.P. 108-150/2014) v k.ú. Nová Ves  o výměře 55 m2.
 7. Záměr prodeje p. p. č. 991, 990 a 20/2 k.ú. Břetislav, dle varianty B.
 8. Rozpočtové opatření č.3/2014 dle přílohy č. 12.
 9.  

Karel Týzl, starosta

Ing. Jiří Kalista, místostarosta

 

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

*************************************************************************************************

 

 

USNESENÍ ZO - duben 2014

Usnesení čj. 38/04/2014/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 23. 04. 2014

 

Zastupitelstvo obce:

 

 1. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu finančního výboru.
 5. Kontrolu hospodaření obce k 31. 3. 2014.

 

 1. schvaluje:

 

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Výběr dodavatele stavebních prací na akci „Rekonstrukce místních komunikací Konstantinky sever" v tomto pořadí:
  1. Strabag a.s., Na Bělidle 198/21 ,150 00 Praha 5,  IČO 60838744   

4 840 669,-   Kč bez DPH.

 1. Dálniční  stavby  Praha  a.s.,   Na  Bělidle 198/21,   IČO 40614948,      

4 897 035,00- Kč bez DPH.

 1. EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň  IČO 64830551    

5 067 777,02- Kč bez DPH.                  

 1. Smlouvu o dílo  mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,  IČO 60838744      na stavební práce  akce „Rekonstrukce místních komunikací Konstantinky sever".
 2. Zahájení projekčních prací na vybudování infrastruktury  pro obytnou zónu  pro výstavbu RD v lokalitě za DPS.
 3. Záměr prodeje části p. p. č. 941/1 v  k. ú. N. Ves.
 4. Prodej p.p.č. 98/2 (dle G.P. 237-84/2014) v k.ú. Okrouhlé Hradiště o výměře 19 m2.
 5. Kupní smlouvu č. 2/2014.
 6. Kupní smlouvu č. 3/2014. 
 7. Rozpočtové opatření č. 2/2014 dle přílohy č. 15 a.

 

 1. Souhlasí
 1. S realizací projektu „Rekonstrukce místních komunikací Konstantinky sever".

 

Karel Týzl, starosta

Ing. Jiří Kalista, místostarosta

 

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

*****************************************************************************************

USNESENÍ ZO - březen 2014 

Usnesení čj. 37/03/2014/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 19. 03. 2014

Zastupitelstvo obce:

 1. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.

 

 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu a dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených dodávkách plynu se společností Europe Easy Energy a. s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4.
 4. Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny se společností Centropol Energy, a. s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem.
 5. Mandátní smlouvu č. 1/KL/2014 na výkon technického dozoru investora na akci „Rekonstrukce komunikací Konstantinky sever“.
 6. Rozpočtové opatření č. 1/2014 dle přílohy č. 9.

 

Karel Týzl, starosta

 

Ing. Jiří Kalista, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

***************************************************************************************************

USNESENÍ ZO - únor 2014 - II.

Usnesení čj. 36/02/2014/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 19. 02. 2014

 

Zastupitelstvo obce:

 1. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Rozpracovaný projekt ,,Konstantinky centrum“.
 4. Diskusi s občany.
 5. Zprávu kontrolního výboru.
 6. Výsledky inventarizace 2013.
 7. Výsledek hospodaření obce za rok 2013 dle přílohy č. 15 ve výši 829.219,13 Kč.

 

 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu .
 2. Program jednání.
 3. Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Rekonstrukce místních komunikací – Konstantinky sever“.
 4. Komisi pro výběr dodavatele projektu „Rekonstrukce místních komunikací – Konstantinky sever“ ve složení Ing. Michal Cvikl, Markéta Štroblová, Eva Skalová, Ing. Jiří Kalista, Pavel Rašín a náhradníky Ing. Martin Bolek, Petra Sušírová, Romana Kolesová, Ivana Hampapová, František Souček.            
 5. Financování projektu „Rekonstrukce místních komunikací - Konstantinky centrum“: předfinancování ve výši dotace – max. do 4,5 mil. Kč formou úvěru a dofinancování vlastního podílu z rozpočtu obce.
 6. Smlouvu o úvěru č. 0335852459 ve výši 4,5 mil. Kč s předmětem předfinancování projektu „Rekonstrukce komunikací Konstantinky centrum“ mezi obcí a Českou spořitelnou a.s.
 7. Smlouvu o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu č. ZÚ/0335852459.
 8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10479/13/LCD ze dne 2. 4. 2013.
 9. Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 334769469 ze dne 21. 2. 2013.
 10. Dodatek č. 1/2014 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou.
 11. Záměr prodeje části p.p.č. 98 k.ú. Okrouhlé Hradiště.

 

Karel Týzl, starosta                                                               

Ing. Jiří Kalista, místostarosta

 

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

*************************************************************************************

USNESENÍ ZO - únor 2014

Usnesení čj. 35/02/2014/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 03. 02. 2014

Zastupitelstvo obce:

 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Zpracovatele projektové dokumentace na akci  „Rekonstrukce komunikací Konstantinky centrum“ Ing. Danielu Škubalovou – Projekční kancelář, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň za Kč 153 670,-- včetně DPH.
 4. Smlouvu o dílo na zhotovení projektových prací č. 1404  na akci  „Rekonstrukce komunikací Konstantiny centrum“  mezi obcí Konstantinovy Lázně a Ing. Danielou Škubalovou – Projekční kancelář, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň. 
 5.  

Karel Týzl, starosta                                                              

Ing. Jiří Kalista, místostarosta

 
 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

 

****************************************************************************************

USNESENÍ ZO - leden 2014

Usnesení čj. 34/01/2014/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 22. 01. 2014

 

Zastupitelstvo obce:

 

 1. bere na vědomí:

 

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Odstoupení  z funkce přísedícího soudu u Okresního soudu v Tachově.

 

 1. schvaluje:

 

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Darovací smlouvu mezi Obcí Konstantinovy Lázně -  dárcem  a Plzeňským krajem - obdarovaným na pozemky dle přílohy č. 8.
 4. Darovací smlouvu mezi Plzeňským krajem - dárcem  a  Obcí Konstantinovy Lázně - obdarovaným na pozemky dle přílohy č. 8.
 5. Uzavření zprostředkovatelské smlouvy na zprostředkování aukce na nákup energií s firmou Enterplex, s. r. o., Dvořišťská 963, Praha 9.
 6. Podání žádosti o dotaci do programu PSOV PK 2014 na akci „Revitalizace sociálního zařízení MŠ – II. etapa s předpokládanými náklady do 270 tis. Kč.
 7. Podání žádosti o dotaci do aktuální výzvy ROPu na akci „Rekonstrukce místních komunikací Konstantinky centrum“ s předpokládanými náklady do 4,5 mil. Kč.
 8. Smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci do aktuální  výzvy ROPu na akci „Rekonstrukce místních komunikací Konstantinky centrum“ .
 9. Smlouvu příkazní č. 02-VZMR-14 na výkon práv souvisejících se zadávacím řízením při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce  „Rekonstrukce místních komunikací - Konstantinky sever“ .
 10. Podání žádosti o dotaci do aktuální výzvy programu Leader na doplnění techniky pro pořádání kulturních akcí.
 11. Připojení se  obce k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
 12. Rozpočtové opatření č. 6/2013 dle přílohy č. 13.
 13. Smlouvu o úvěru č. 0335851499 ve výši 6 500 000,- Kč  s předmětem  financování projektu "Rekonstrukce místních komunikací - Konstantinky sever" mezi obcí a Českou spořitelnou a.s.
 14. Smlouvu o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu č. ZÚ/0335851499.

 

 1. ukládá:

 

 1. Starostovi nechat prověřit odbornou studií možnost vymezení území pro rodinné bydlení v Konstantinových Lázních (lokalita za Holákovými).

 

Karel Týzl, starosta                                                              

Ing. Jiří Kalista, místostarosta

 
 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

 

Švihákův kulturní kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
2
3
2
4
2
5
4
6
6
7
3
8
1
9
3
10
2
11
2
12
2
13
5
14
3
15
2
16
5
17
4
18
5
19
7
20
9
21
6
22
4
23
6
24
6
25
6
26
6
27
7
28
7
29
4
30
6
31
6
1
5
2
5
3
6
4
5

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
déšť 27 °C 17 °C
neděle 21. 7. slabý déšť 27/16 °C
pondělí 22. 7. déšť 20/14 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 20/12 °C

Mobilní rozhlas

logo

Klikací rozpočet

RozpočetInteraktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.