Obec Konstantinovy Lázně
Konstantinovy Lázně
Švihák

Usnesení ZO - 2013

USNESENÍ ZO - prosinec 2013

Usnesení čj. 33/12/2013/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 13. 12. 2013

 

Zastupitelstvo obce:

 1. bere na vědomí:

 

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu finančního výboru.

 

  II.schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Prodej   p. p. č. 360/6 v k. ú. Potín o výměře 28 m2 (dle geometrického plánu č.40-384/2013)
 4.  Kupní smlouvu č. 11/2013 na  prodej   p. p. č. 360/6 v k. ú. Potín o výměře 28 m2 (dle geometrického plánu č. 40-384/2013).
 5. Bezúplatný převod pozemků parc. č. 1390/23 o výměře 2 679 m² a 1390/22 o výměře 349 m² v katastrálním území Okrouhlé Hradiště (podle GP 231-216/2013) z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce podle § 7 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.
 6. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 7. Rozpočet obce na rok 2014, rozpočet sociálního fondu a fondu oprav na rok 2014 a rozpočtový výhled vše dle přílohy č. 13.  
 8.  Předběžný souhlas s rozpočtovým opatřením, které řeší narovnání schváleného resp. upraveného rozpočtu 2013  se skutečným plněním k 31. 12. 2013.
 9. Text kroniky obce za rok  2012.

 

Karel Týzl, starosta

Ing. Jiří Kalista, místostarosta

 

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

*********************************************************************************

 

USNESENÍ ZO - listopad 2013

Usnesení čj. 32/11/2013/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 13. 11. 2013

 

Zastupitelstvo obce:

 

 1. bere na vědomí:

 

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Informaci o  inventarizaci majetku  2013.
 5. Zprávu kontrolního výboru.

 

 1. schvaluje:

 

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Prodej   p. p. č. 773/2 v  k. ú. Poloučany o výměře 862 m².
 4. Kupní smlouvu č. 10/2013 na prodej   p. p. č. 773/2 v  k. ú. Poloučany o výměře 862 m2.
 5. Odkoupení p. p. č. 512/6 (dle GP 609-343/2013) v  k. ú. Konstantinovy Lázně o výměře 35 m2 .
 6. Záměr prodeje části  p. p. č. 360/1 v   k. ú. Potín.
 7. Rozpočtové opatření č. 5/2013 dle přílohy č. 12.

 

 1. pověřuje:

 

 1. Starostu obce podpisem kupní smlouvy na koupi  p. p. č. 512/6  (dle GP 609-343/2013) v k. ú. Konstantinovy Lázně. 

 

 

Karel Týzl, starosta                                                               

 Ing. Jiří Kalista, místostarosta

 

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

*********************************************************************************

USNESENÍ ZO - říjen 2013

Usnesení čj. 31/10/2013/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 02. 10. 2013

 

Zastupitelstvo obce:

 

 1. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Nabídku služeb společnosti Energie pod kontrolou.
 5. Kontrolu hospodaření obce k 31. 8. 2013.

 

 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu ve složení: pí MUDr. Kapicová, pí Hampapová.
 2. Program jednání.
 3. Prodej (části) p. p. č. 773, k. ú. Poloučany dle varianty a).
 4. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1110/2 o výměře 196 m² v katastrálním území Nová Ves u Bezdružic (podle GP 102-52/2012) z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce podle § 7 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.
 5. Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 733048319_13 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Českou spořitelnou a. s.

 

 1. neschvaluje:
 1. Záměr prodeje části p. p. č. 1257/1, k. ú. Konstantinovy Lázně.

 

Karel Týzl, starosta                                                               

Ing. Jiří Kalista, místostarosta

 

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

*********************************************************************************

 

USNESENÍ ZO - září  2013

Usnesení čj. 30/09/2013/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 17. 09. 2013

 

Zastupitelstvo obce:

 

 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu ve složení: pp. Mgr. Seknička, Ing. Hodonický.
 2. Program jednání.
 3. Výběr dodavatele projektu „A co děti? Mají si kde hrát.“ v tomto pořadí:
  1. TR Antoš, Turnov s cenou 671 255,-- Kč s DPH
  2. Techtex s. r. o., Praha s cenou 749 583,-- Kč s DPH.
 4. Smlouvu o dílo č. 126/2013 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a TR Antoš, s. r. o., Turnov, na realizaci projektu „A co děti? Mají si kde hrát.“
 5. Kupní smlouvu číslo: 079/PV/2013 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Pekass a. s., Praha na projekt „Pořízení stroje na úklid místních komunikací v Konstantinových Lázních.“

 

Karel Týzl, starosta                                                               

Ing. Jiří Kalista, místostarosta

 

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

*********************************************************************************

 

 

USNESENÍ ZO - srpen 2013

Usnesení čj. 29/08/2013/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 21. 08. 2013

 

Zastupitelstvo obce:

 

 1. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Informaci o projektu Mikroregionu Konstantinolázeňsko „Demografické modely mikroregionu“.

 

 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu ve složení pp. Seknička, Ing. Hodonický.
 2. Program jednání.
 3. Komisi pro výběr dodavatele projektu „A co děti? Mají si kde hrát“ ve složení Ivana Hampapová, Ing. Jiří Kalista, Pavel Rašín, František Souček a Karel Týzl.
 4. Realizaci projektu „A co děti? Mají si kde hrát“ ve druhé polovině roku 2013.
 5. Rozpočtové opatření č. 4/2013 dle přílohy č. 9.
 6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 841/UCER/15/13 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Strabag a.s.
 7. Pořadí nabídek na akci Pořízení stroje na úklid místních komunikací v Konstantinových Lázních: 1. PEKASS a.s., Přátelství 987, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, IČ 41693426 za 1.365.000,00 Kč bez DPH a 2. Ing. Radek Sláma, K. H. Borovského 3, 512 11 Vysoké nad Jizerou, IČ 76601838 za 1.401.200,00 Kč bez DPH.
 8.  

Karel Týzl, starosta                                                               

Ing. Jiří Kalista, místostarosta

 

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

 

*********************************************************************************

 

USNESENÍ ZO - červen 2013

 

Usnesení čj. 28/06/2013/ZO ze zasedání

Zastupitelstva  obce Konstantinovy Lázně ze dne 19. 06. 2013

 

Zastupitelstvo obce:

 

 1. bere na vědomí:

 

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
 5. Zprávu o činnosti finančního výboru.
 6. Pracovní verzi projektu „Rekonstrukce komunikací Konstantinky sever“.
 7. Nabídku konsolidace plateb za energie.

 

 1. schvaluje:

 

 1. Ověřovatele zápisu ve složení pp. Burda, PaedDr. Rožánek.
 2. Program jednání.
 3. Návrh splátkového kalendáře dle přílohy č. 7 na úhradu lázeňského nebo rekreačního poplatku  a poplatku z ubytovací kapacity  společnosti Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s.,  s podmínkou, že bude na další kalendářní období dodržována splatnost poplatků dle OZV č. 2/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt  a OZV č. 5/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity.
 4. Ukončení smlouvy o dílo na provádění pěstební a těžební činnosti a prodeji dřeva s firmou Arboles, s. r. o., Májová 1196, 349 01 Stříbro k 31. 7. 2013.
 5. Podání žádosti o dotaci do aktuální výzvy programu ROP Jihozápad  na projekt s názvem  „Rekonstrukce komunikací Konstantinky sever“ s rozpočtem v maximální výši 6 500 000,-- Kč. Projekt bude (před)financován prostřednictvím úvěru.
 6. Smlouvu o dílo  na zpracování žádosti o podporu z ROP na „Rekonstrukce komunikací Konstantinky sever“ mezi Obcí Konstantinovy Lázně, Lázeňská 27, 349 52 Konstantinovy Lázně  a  CpKP, Americká 29, Plzeň.
 7. Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce komunikací Konstantinky sever“ mezi Obcí Konstantinovy Lázně, Lázeňská 27, 349 52 Konstantinovy Lázně  a Ing. Antonínem Kinkalem, Svinná 21, 349 01 Stříbro.
 8. Prodej p. p. č. 1620/6 o výměře 83 m2 v k. ú. Okrouhlé Hradiště Martinu Velichovi, bytem Okrouhlé Hradiště 98, 349 52 Konstantinovy Lázně za cenu 6 175,- Kč.
 9. Kupní smlouvu č. 09/213 mezi Martinem Velichem, bytem Okrouhlé Hradiště 98, 349 52 Konstantinovy Lázně a Obcí Konstantinovy Lázně, Lázeňská 27, 349 52 Konstantinovy Lázně.
 10. Záměr prodeje části  p. p. č. 773 v  k. ú. Poloučany. 
 11.  Hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012  bez výhrad.
 12. Rozpočtové opatření č. 3/2013 dle přílohy č. 14a.

 

Karel Týzl, starosta                                                               

Ing. Jiří Kalista, místostarosta

 

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

 

*********************************************************************************

USNESENÍ ZO - květen 2013

 

Usnesení čj. 27/05/2013/ZO ze zasedání

Zastupitelstva  obce Konstantinovy Lázně ze dne 06. 05. 2013

 

Zastupitelstvo obce:

 

 1. bere na vědomí:

 

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu o činnosti finančního výboru.
 5. Kontrolu hospodaření obce k 31. 3. 2013 dle přílohy 13 a.

 

 1. schvaluje:

 

 1. Ověřovatele zápisu ve složení pí MUDr. Nuhlíčková, p. Rašín.
 2. Program jednání.
 3. Výběr dodavatele stavebních prací na akci „Na kolečkách Konstantinolázeňskem" v tomto pořadí:                                                                                              1.  Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744,     10 844 826,75 Kč bez DPH,                                                                            2. Berger Bohemia a.s., Klatovská 410, 320 64 Plzeň, IČO 45357269,            10 851 786,94- Kč bez DPH,                                                                           3. Silnice Horšovský Týn a.s., Nad Rybníčkem 40, 346 01 H.Týn,  IČO  

      45359164, 11 492 962,00- Kč bez DPH.

 1. Návrh Smlouvy o dílo  mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Strabag, a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,  IČO 60838744 na stavební práce  akce „Na kolečkách Konstantinolázeňskem" za cenu 10 844 826,75 Kč bez DPH.
 2. Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Na kolečkách Konstantinolázeňskem“.
 3. Rozpočtového opatření č. 2/2013 dle přílohy č.13 b.

 

 1. neschvaluje:

 

 1. Podnikatelský záměr výstavby větrné elektrárny firmy Kondřej, s. r. o., Ledce 40, ve správním území obce Konstantinovy Lázně.

 

 

 1. pověřuje:
 1. Starostu podpisem smlouvy o dílo mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Strabag, a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744 na stavební práce akce „Na kolečkách Konstantinolázeňskem“ za cenu 10 844 826,75 Kč bez DPH.
 2. Radu obce ve složení Ivana Hampapová, Ing. Jiří Kalista, Pavel Rašín, František Souček a Karel Týzl  výběrem dodavatele informačního systému  projektu „Na kolečkách Konstantinolázeňskem“  a  starostu podpisem smlouvy s vybraným  dodavatelem.

 

 1. souhlasí:

 

 1. S realizací projektu č. 1 „Na kolečkách Konstantinolázeňskem“.
 2. S realizací projektu č. 2 „Pořízení stroje na úklid místních komunikací v Konstantinových Lázních“.

 

Karel Týzl, starosta

Ing. Jiří Kalista, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 

 

********************************************************************************

 

USNESENÍ ZO - duben 2013

Usnesení čj. 26/04/2013/ZO ze zasedání

Zastupitelstva  obce Konstantinovy Lázně ze dne 02. 04. 2013

Zastupitelstvo obce:

 1. schvaluje:

 

 1. Ověřovatele zápisu ve složení: pí Z. Brožová, p. Ing. J. Kalista.
 2. Program jednání.
 3. Smlouvu o úvěru č. 10479/13/LCD ve výši 22 207 000,-- Kč s předmětem financování projektu „Na kolečkách Konstantinolázeňskem“ a „Pořízení stroje na úklid místních komunikací v Konstantinových Lázních“ mezi obcí a Českou spořitelnou, a. s.
 4. Smlouvu o zastavení pohledávky z bankovního účtu č. ZÚ/10479/13/LCD mezi obcí a Českou spořitelnou, a. s.
 5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0334769469 ze dne 21. 2. 2013.

 

 

Karel Týzl, starosta

Ing. Jiří Kalista, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 

 

 

*****************************************************************************************

 

USNESENÍ ZO - březen 2013

Usnesení čj. 25/03/2013/ZO ze zasedání

Zastupitelstva  obce Konstantinovy Lázně ze dne 20. 03. 2013

Zastupitelstvo obce:

 

 1. bere na vědomí:

 

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.

 

 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Prodej p. p. č. 1042/25 o výměře 11 m2 , k. ú. Konstantinovy Lázně.
 4. Kupní smlouvu č. 3/2013.
 5. Prodej p. p. č. 505/45 o výměře 50 m2 , k. ú. Konstantinovy Lázně.
 6. Kupní  smlouvu č. 4/2013.
 7. Prodej  p. p. č. 1042/47 o výměře 20 m2 , k. ú. Konstantinovy Lázně.
 8. Kupní smlouvu č. 5/2013.
 9. Prodej p. p. č. 505/44 o výměře 209 m2  v k. ú. Konstantinovy Lázně.
 10. Kupní  smlouvu č. 6/2013.
 11.  Prodej  st. p. č. 230/2 o výměře 11 m2 k.ú. Konstantinovy Lázně.
 12. Kupní  smlouvu č. 7/2013.
 13. Prodej p. p. č. 1113/2 díl „b“ o výměře 6 m2 , p. p. č. 1113/2 díl „a“ o výměře 6 m2 , p. p. č. 1113/2 o výměře 163 m2 , p. p. č. 1113/4 o výměře 286 m2 ,  p. p. č. 1113/2 díl „c“ o výměře 0,11 m2 , vše     k.ú. Konstantinovy Lázně.
 14.  Kupní smlouvu č. 8/2013.
 15. Záměr prodeje části p. p. č. 1620/1 v k. ú. Okrouhlé Hradiště.
 16.  Vzájemné majetkoprávní vyrovnání p. p. č. 1600/2 v k. ú. Okrouhlé Hradiště mezi Obcí Konstantinovy Lázně  a Plzeňským krajem formou darovací smlouvy.
 17. Zveřejnění  výzvy  na dodávku služeb odborného lesního hospodáře v obecních lesích.
 18. Uhrazení částky  26 916,- Kč Společenství vlastníků jednotek, Zahradní 115, Konstantinovy Lázně, které odpovídá nájemnému za užívané  nebytové prostory v čp. 115 za roky 2010 - 2012 se splatností do 30. 6. 2013.
 1. pověřuje:
 1. Radu obce výběrem dodavatele poskytování služeb odborného lesního hospodáře v obecních lesích.

 

Karel Týzl, starosta

Ing. Jiří Kalista, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 

*****************************************************************************************

USNESENÍ ZO - únor 2013

 
Usnesení čj. 24/02/2013/ZO ze zasedání

 

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 20. 02. 2013

 

 

Zastupitelstvo obce:

 
I.                   bere na vědomí:
 
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Informaci o vyhlášení dotačního programu Stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje.
 4. Výsledky inventarizace 2012.
 
II.                schvaluje:
 
 1. Ověřovatele zápisu .
 2. Program jednání.
 3. Záměr prodeje p. p. č. 1042/26, část o výměře cca 13 m2, p. p. č. 1113/2, výměra 169 m2 , p. p. č. 1113/4    výměra 286 m2 , p. p. č.  505/39 část o výměře cca 165 m2 a 35m2 , p. p. č. 1042/25  výměra: 11 m2 a   st. p. č. 230/2, výměra: 11  m2 , vše k. ú. Konstantinovy Lázně.  
 4. Vzájemné majetkoprávní vypořádání mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Plzeňským krajem formou darovací smlouvy dle přílohy 7 b).
 5. Kupní smlouvu č. 2/2013.
 6. Kupní smlouvu č. 1/2013.
 7. Výsledek hospodaření obce za rok 2012 dle přílohy č. 8 ve výši -856.521,33 Kč.
 8. Rozpočtové opatření č. 1/2013 dle přílohy č. 8a.
 9. Revokaci usnesení čj. 23/01/2013/ZO/II/6.
 10. Konsolidaci stávajících úvěrů obce u České spořitelny a.s. č. 0101834469, 0102276489, 0102277449, 0102559489, 0103198419. 
 11. Smlouvu o úvěru č.  334769469 ve výši 6 743 220,- Kč  s předmětem  1) konsolidace  stávajících úvěrů č. 0101834469, 0102276489, 0102277449, 0102559489, 0103198419  a  2)  financováním projektu "Relaxační a duchovní ostrůvek v  Konstantinkách" mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Českou spořitelnou a. s.
 12. Smlouvu o zastavení pohledávky z bankovního účtu č. 334769469_ZBÚ.
 13. Revokaci části usnesení 23/01/2013/ZO/II./8 - odstoupení z  finančních důvodů od záměru podání žádosti o  dotaci z programu Plzeňského kraje na opravu kapličky v Potíně.
 14. Komisi na výběr dodavatele akce „Na kolečkách Konstantinolázeňskem“ Ing. Michal Cvikl, Markéta Štroblová, Eva Skalová, Ivana Hampapová, Pavel Burda a náhradníky Ing. Martin Bolek, František Souček, Petra Sušírová, Romana Kolesová, Pavel Rašín.
 15. Mandátní smlouvu č. 10-ZPR-13 na přípravu a  organizaci veřejné zakázky k akci „Na kolečkách Konstantinolázeňskem“ .
 16. Mandátní smlouvu č. 9-ZPR-13 na přípravu a  organizaci veřejné zakázky k akci „Snížení prašnosti v Konstantinolázeňské aglomeraci – pořízení techniky“.
 17. Komisi na výběr dodavatele akce „Snížení prašnosti v Konstantinolázeňské aglomeraci – pořízení techniky“: Ing. Michal Cvikl, Markéta Štroblová, Petra Sušírová, Ivana Hampapová, Pavel Burda a náhradníky Ing. Martin Bolek, František Souček, Eva Skalová, Romana Kolesová, Pavel Rašín.
 18. Dodatek č. 1/2013 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na  zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou.
 
 
III.             pověřuje:
 
1.   Radu obce ve složení Ivana Hampapová, Ing. Jiří Kalista, Pavel Rašín, František Souček a Karel Týzl výběrem dodavatele TDI projektu „Na kolečkách Konstantinolázeňskem“ a starostu podpisem smlouvy s vybraným TDI.
 
 

 

Karel Týzl, starosta                                                               
Ing. Jiří Kalista, místostarosta
 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 
 
 
********************************************************************************************

USNESENÍ ZO - leden 2013

 

Usnesení čj. 23/01/2013/ZO ze zasedání

 

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 23. 01. 2013
Zastupitelstvo obce:
 
I.                   bere na vědomí:
 
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Projednání a výstupy studie záchrany aleje v ul. V Aleji, Konstantinovy Lázně.
 4. Zprávu kontrolního výboru.
 
II.                schvaluje:
 
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Ceny za 1 m² při prodeji pozemků, které řeší historické nesrovnalosti v užívání obecních pozemků v k. ú. Konstantinovy Lázně jinými uživateli: nezastavitelný pozemek – 50,-- Kč a zastavitelný – 80,-- Kč.
 4. Smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. 01/2013 s cenou 80,-- Kč/m².
 5. Úhradu příslušenství související s odkoupením p. p. č. 1174 v k. ú. Konstantinovy Lázně ve výši 4 300,-- Kč.
 6. Základní podmínky konsolidačního úvěru u České spořitelny, a. s.,: plovoucí úrokovou sazbu,  dobu splatnosti 7 let.
 7. Zajištění konsolidačního úvěru od České spořitelny, a. s., budoucími rozpočtovými příjmy obce.
 8. Podání žádostí o dotaci do programu MMR na  revitalizaci dětského hřiště v Konstantinových Lázních a do programu Plzeňského kraje na první etapu rekonstrukce kapličky v Potíně.
 9. Rozpočtové opatření č. 6/2012 dle přílohy č. 12.
 
III.             pověřuje:
 
 1. Starostu obce podpisem smlouvy o konsolidačním úvěru s Českou spořitelnou, a. s.
 2. Starostu obce podpisem smlouvy o zastavení pohledávky z bankovního účtu mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Českou spořitelnou, a. s.
 
 
Karel Týzl, starosta
Ing. Jiří Kalista, místostarosta
 
 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 
 
 

Švihákův kulturní kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
2
28
4
29
4
30
4
31
3
1
9
2
3
3
2
4
3
5
4
6
4
7
3
8
5
9
3
10
3
11
3
12
4
13
4
14
3
15
6
16
5
17
2
18
5
19
5
20
4
21
4
22
10
23
6
24
2
25
4
26
5
27
4
28
5
29
5
30
4

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
zataženo 18 °C 7 °C
sobota 15. 6. zataženo 20/9 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 21/11 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 25/11 °C

Mobilní rozhlas

logo

Klikací rozpočet

RozpočetInteraktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.