Obec Konstantinovy Lázně
Konstantinovy Lázně
Švihák

Usnesení ZO - 2012

USNESENÍ ZO - PROSINEC 2012 (b)
Usnesení čj. 22/12/2012/ZO ze zasedání
Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 21. 12. 2012
 
 
Zastupitelstvo obce:
 
 
I.                   schvaluje:
 
 1. Ověřovatele zápisu .
 2. Program jednání.
 3. OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek ve výši Kč 600,-- v čl. 4/1 odst. b).
 4. Záměr prodeje části p. p. č. 1116/2 v k. ú. Konstantinovy Lázně o výměře cca 5  m².
 
 
II.                pověřuje:
 
 1. Starostu projednat a připravit s Českou spořitelnou a. s. návrh konsolidačního úvěru na úvěry obce.
 
 
Karel Týzl, starosta                                                               
Ing. Jiří Kalista, místostarosta
 
 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 
 
 
 
USNESENÍ ZO - PROSINEC 2012 (a)
 
Usnesení čj. 21/12/2012/ZO ze zasedání
Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 14. 12. 2012
 
 
Zastupitelstvo obce:
 
I.                   bere na vědomí:
 
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 
 
II.                schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu .
 2. Program jednání.
 3. Odkoupení p. p. č. 1174/ v k. ú. Konstantinovy Lázně za cenu dle vyhlášky tj. Kč 60,-.
 4. Text kroniky obce za rok 2011.
 5. Rozpočet obce na rok 2013, rozpočet sociálního fondu a fondu oprav na rok 2013 a  rozpočtový výhled vše dle přílohy č. 11.
 6. Předběžný souhlas s rozpočtovým opatřením, které řeší narovnání schváleného resp. upraveného rozpočtu se skutečným plněním k 31. 12. 2012.
 7. Dodatek č. 9 smlouvy č. 3041 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Ekodepon s. r. o na převzetí a odstranění nebo využití odpadu.
 
 
 
III.             neschvaluje:
 1. Koupi bytů v ul. Lázeňská 63, Konstantinovy Lázně od SD Jednota Tachov.
 
 
Karel Týzl, starosta                                                               
Ing. Jiří Kalista, místostarosta
 

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

  

 

 

USNESENÍ ZO - LISTOPAD 2012

Usnesení čj. 20/11/2012/ZO ze zasedání

 

Zastupitelstva  obce Konstantinovy Lázně ze dne 21. 11. 2012

Zastupitelstvo obce:

I.                   bere na vědomí:

 

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Zprávu finančního výboru.
 4. Informaci o zahájení inventarizace za rok 2012.

 

II.                schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu .
 2. Program jednání.
 3. Revokaci usnesení čj. 19/09/2012/ZO/II/11.
 4. Smlouvu o koupi pozemku č. 5/2012.
 5. Revokaci usnesení čj. 19/09/2012/ZO/II/12.
 6. Smlouvu o koupi pozemku č. 6/2012.
 7. Použití fondu oprav DPS na úhradu nákladů spojených s rozšířením TV příjmu o satelitní vysílače ve výši 57 300,-- Kč a na úhradu nákladů spojených s odstraněním havarijního stavu zařízení na ohřev TUV a to ve výši 34 272,-- Kč.
 8. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2013  ve výši Kč 600,--.
 9. Rozpočtové opatření č. 5/2012 dle přílohy č. 15.
 10. Bezúplatný převod p. p. č. 480/32 o výměře 68 m², k. ú. Konstantinovy Lázně, z Pozemkového fondu České republiky, Praha, na Obec Konstantinovy Lázně.

 

III.             ukládá:

 1. Starostovi připravit aktualizaci Obecně závaznou vyhlášku Obce Konstantinovy Lázně č. 11/2004 o stanovení cen při prodeji pozemků v majetku Obce Konstantinovy Lázně.
 2. Finančnímu výboru provádět minimálně 2x ročně kontrolu hospodaření příspěvkových organizací Základní školy Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace, Školní 22, Konstantinovy Lázně a Mateřské školy Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace, Školní 153, Konstantinovy Lázně.
 3. Starostovi zpracovat a zveřejnit výzvu – informaci pro veřejnost o záměru obce zahájit práce na zadání změn územního plánu obce v roce 2013.
 4. Starostovi připravit veřejné projednání záměru revitalizace dětského hřiště v Konstantinových Lázních.

 

Karel Týzl, starosta                                                               

Ing. Jiří Kalista, místostarosta

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

 

 

 

 

USNESENÍ ZO - září 2012

 

Usnesení čj. 19/09/2012/ZO ze zasedání
Zastupitelstva  obce Konstantinovy Lázně ze dne 19. 09. 2012
 
Zastupitelstvo obce:
I.                    bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu kontrolního výboru.
 5. Žádost o prodej částí p. p. č. 1024/27, 1078 a 1007/1, k. ú. Konstantinovy Lázně.
 6. Záporné stanovisko SZIF, Ve Smečkách 33, Praha, k záměru pronájmu střechy kulturního domu Konstantinovy Lázně k montáži a provozování fotovoltaické elektrárny.
 7. Kontrolu hospodaření k 31. 8. 2012.
II.                  schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Předfinancování a spolufinancování projektu „Na kolečkách Konstantinolázeňskem" formou úvěru o celkové maximální výši 21 mil. Kč od České spořitelny, a. s.
 4. Prodej p. p. č. 1501/2 v k. ú. Dlouhé Hradiště o výměře 374 m² za cenu Kč 6 732,--.
 5. Kupní smlouvu č. 01/2012.
 6. Prodej p. p. č. 147/6 v k. ú. Břetislav o výměře 398 m ² za cenu 7 164,-- Kč.
 7.  Kupní smlouvu č. 02/2012.
 8. Prodej p. p. č. 1341/5 v k. ú. Dlouhé Hradiště o výměře 90 m² za cenu  Kč 6 696,--.
 9. Kupní smlouvu č. 03/2012.
 10. Kupní smlouvu č. 04/2012 na koupi p. p. č. 1585/2 o výměře 266 m² v k. ú. Konstantinovy Lázně.
 11. Kupní smlouvu č. 05/2012 na koupi p. p. č. 1587/2 o výměře 335 m² v k. ú. Konstantinovy Lázně.
 12. Kupní smlouvu č. 06/2012 na koupi p. p. č. 1111/2 o výměře 1229 m² v k. ú. Nová Ves u Bezdružic.
 13. Směnnou smlouvu č. 01/2012 - směna p. p. č. 1589/4 a p. p. č. 1588/2 o shodné výměře 803 m², vše v k. ú. Konstantinovy Lázně.
 14. Směnnou smlouvu č. 02/2012 - směna p. p. č. 1109/2, k. ú. Nová Ves a p. p. č.  1589/3, k. ú. Konstantinovy Lázně o shodné výměře 1153 m².
 15. Rozpočtové opatření č. 4/2012 dle přílohy č. 15a).
III.                jmenuje:
 1. Do funkce přísedící u Okresního soudu v Tachově..
 
Karel Týzl, starosta
Ing. Jiří Kalista, místostarosta
 
 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 

 

USNESENÍ ZO - srpen 2012

 

Usnesení čj. 27/08/2012/ZO ze zasedání
Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 27. 08. 2012
 
 
Zastupitelstvo obce:
 
I.                   bere na vědomí
1.      Informaci o projektu „Na kolečkách Konstantinolázeňskem.
 
II.                schvaluje:
1.      Ověřovatele zápisu .
2.      Program jednání.
3.      Směnnou smlouvu č. S 1029/03 mezi obcí Konstantinovy Lázně a Lesy ČR.
4.      Záměr směny části p.p.č 1588 s částí p.p.č. 1589 o výměrách 803 m² vše k. ú. Konstantinovy Lázně a záměr směny části p.p.č. 1109 k. ú. Nová Ves s částí p.p.č. 1589 k. ú. Konstantinovy Lázně o výměrách 1153 m² dle GP č. 595-53/2012.
5.      Záměr realizace projektu „Na kolečkách Konstantinolázeňskem" části do Dolních Polžic i bez finanční spoluúčasti Města Bezdružice.
6.      Výkupní cenu za pozemky pod plánovanou cyklostezkou Konstantinovy Lázně - Nová Ves 20,- Kč/m².
7.      Smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci na projekt „Na kolečkách Konstantinolázeňskem" mezi Obcí Konstantinovy Lázně a CpKP západní Čechy, Americká 29, Plzeň.
8.      Smlouvu o dílo na zpracování žádosti na projekt „Pořízení stroje na úklid místních komunikací v Konstantinových Lázních" mezi Obcí Konstantinovy Lázně a CpKP západní Čechy, Americká 29, Plzeň.
9.      Maximální spoluúčast obce na  projektu „Pořízení stroje na úklid místních komunikací v Konstantinových Lázních ve výši 30% celkových nákladů.
10.  Rozpočtové opatření č. 3/2012 dle přílohy č. 6.
11.  Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 733048319_12 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Českou spořitelnou a. s.
 
III.             pověřuje:
1.      Starostu obce zastupováním obce ve věci komunikace v rámci projektu „Pořízení stroje na úklid místních komunikací v Konstantinových Lázních".
 
Karel Týzl, starosta
Ing. Jiří Kalista, místostarosta
 
 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 
 
USNESENÍ ZO - červen 2012

 

Usnesení čj. 17/06/2012/ZO ze zasedání
Zastupitelstva  obce Konstantinovy Lázně ze dne 20. 06. 2012
 
Zastupitelstvo obce:
I.                   bere na vědomí:
 
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Informace SD Jednota Tachov o variantách záměru odkoupení objektu bývalé zeleniny na náměstí U Fontány, Konstantinovy Lázně.
 4. Diskusi s občany.
 5. Zprávu finančního výboru.
 
II.                schvaluje:

 

 1. Ověřovatele zápisu .
 2. Program jednání.
 3. Záměr prodeje p. p. č. 1341/5 v k. ú. Dlouhé Hradiště o výměře 90 m².
 4. Záměr prodeje části p. p. č. 147/1 v k. ú. Břetislav.
 5. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bez výhrad.
 6. OZV č. 1/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 7. Podání žádosti o dotaci do programu ROP Jihozápad 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na projekt s názvem „Na kolečkách Konstantinolázeňskem“ a souhlas s realizací projektu.
 8. Podání žádosti o dotaci do OPŽP 2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů na pořízení stroje na úklid zpevněných komunikací.
 9. Změnu stanov Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín (SOČ) a uděluje souhlas panu K. Týzlovi, Západní 211, Konstantinovy Lázně k hlasování o této změně stanov na jednání členské schůze SOČ.
 10. Smlouvu o dílo na zhotovení projektu na akci „Na kolečkách Konstantinolázeňskem“ mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Ing. Antonínem Kinkalem, Svinná 21, 349 01 Stříbro.
 11. Mandátní smlouvu č. 1/KL/2012 na obstarávání investorských záležitostí při výstavbě na projektu „Na kolečkách Konstantinolázeňskem“ mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Ing. Antonínem Kinkalem, Svinná 21, 349 01 Stříbro.

 

 1. pověřuje:

 

 1. Starostu podpisem smlouvy na zpracování žádosti o podporu z ROP na projekt s názvem „Na kolečkách Konstantinolázeňskem“ s CpKP, Americká 29, Plzeň.
 2. Starostu podpisem smlouvy na zpracování žádosti o podporu z OPŽP 2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů na pořízení stroje na úklid zpevněných komunikací s CpKP, Americká 29, Plzeň.

 

 
Karel Týzl, starosta
Ing. Jiří Kalista, místostarosta
 
 
 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 
 
USNESENÍ ZO - květen 2012
 
Usnesení čj. 16/05/2012/ZO ze zasedání
Zastupitelstva  obce Konstantinovy Lázně ze dne 23. 05. 2012
 
 
Zastupitelstvo obce:
 
I.                   bere na vědomí:
 
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Kontrolu hospodaření obce k 30. 4. 2012.
 5. Informace o technickém stavu kopírovacího stroje obecního úřadu a ekonomických možnostech pronájmu nového  zařízení.
 
II.                schvaluje:
 
 1. Ověřovatele zápisu ve složení p. Burda, p. PaedDr. Rožánek.
 2. Program jednání.
 3. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na výstavbu fotovoltaické elektrárny o výkonu do 30kW mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Freitag Project Development s. r. o., se sídlem Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9, na budově - střeše kulturního domu v Konstantinových Lázních, Tichá 164, s podmínkou vyjádření souhlasu SZIF České Budějovice.
 4. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na výstavbu fotovoltaické elektrárny o výkonu do 30kW mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Freitag Utility Construction s. r. o., se sídlem Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9, na budově - střeše kulturního domu v Konstantinových Lázních, Tichá 164, s podmínkou vyjádření souhlasu SZIF České Budějovice.
 5. Záměr prodeje části p. p. č. 1501 v k. ú. Dlouhé Hradiště dle přílohy č. 8.
 6. Rozpočtové opatření č. 2/2012 dle přílohy č. 9a).
 
III.             souhlasí:
 
 1. S pronájmem střechy pro výstavbu 2 fotovoltaických elektráren o max. výkonu 2x30 kW na budově - střeše kulturního domu v Konstantinových Lázních, Tichá 164, s podmínkou vyjádření souhlasu SZIF České Budějovice (poskytovatel dotace na střechu).
 
IV.              neschvaluje:
 
1.      Záměr prodeje části p. p. č. 1513 v k. ú. Dlouhé Hradiště dle přílohy č. 8.
 
 
Karel Týzl, starosta
Ing. Jiří Kalista, místostarosta

 

USNESENÍ ZO - duben 2012
 
 Usnesení čj. 15/04/2012/ZO ze zasedání
Zastupitelstva  obce Konstantinovy Lázně ze dne 18. 04. 2012
Zastupitelstvo obce:
I.                   bere na vědomí:
 1. Informaci o možnosti výstavby fotovoltaické elektrárny na budově - střeše kulturního domu, Tichá 164, Konstantinovy Lázně.
 2. Kontrolu usnesení.
 3. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 4. Diskusi s občany.
 5. Zprávu kontrolního výboru.
 6. Sdělení Jednoty, spotřebního družstva v Tachově ze dne 18. 4. 2012.
 
 
II.                schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Přidělení půjčky z FRB  ve výši 50 000,-- Kč.
 4. Podání žádosti o dotaci do programu Leader na projekt „Klidová a relaxační zóna okolo kaple" v Konstantinových Lázních.
 
III.             pověřuje:
 1. Místostarostu podpisem smlouvy na půjčky z FRB.

Karel Týzl, starosta
Ing. Jiří Kalista, místostarosta
 
* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 
 
USNESENÍ ZO - březen 2012

 

Usnesení čj. 14/03/2012/ZO ze zasedání
Zastupitelstva  obce Konstantinovy Lázně ze dne 21. 03. 2012
 
Zastupitelstvo obce:
I.                   bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Informaci o technickém stavu multikáry 25.
 5. Zprávu finančního výboru.
 
II.                schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu .
 2. Program jednání.
 3. Kupní smlouvu na koupi p. p. č. 1620/4 a 1620/5, obě v k. ú. Okrouhlé Hradiště za cenu Kč 6 919,--.
 4. Rozpočtové opatření č. 1/2012 dle přílohy č. 9.
 5. Smlouvu o zastavení pohledávky z bankovního účtu č. 733048319/0800 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Českou spořitelnou a. s.
 6. Záměr prodeje části p. p. č. 1513 v k. ú. Dlouhé Hradiště.
 
Karel Týzl, starosta                                                               
Ing. Jiří Kalista, místostarosta
 
 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 
 
 
USNESENÍ ZO - únor 2012
Usnesení čj. 13/02/2012/ZO ze zasedání
Zastupitelstva  obce Konstantinovy Lázně ze dne 22. 02. 2012
 
 
Zastupitelstvo obce:
I.                   bere na vědomí:
 
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu kontrolního výboru.
 5. Výsledky inventarizace za rok 2011.
 6. Hospodaření obce k 31. 12. 2011 dle přílohy č. 9b.
 
II.                schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu ve složení.
 2. Program jednání.
 3. Výsledek hospodaření a návrh na rozdělení zisku do fondů za rok 2011 u Základní školy Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace dle přílohy č. 9.
 4. Výsledek hospodaření a návrh na rozdělení zisku do  fondů za rok 2011 u Mateřské školy Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace dle přílohy č. 9a.
 5. Dodatek č. 1/2012 ke  smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou.
 6. Smlouvu o úvěru č. 0103516499 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Českou spořitelnou, a. s., na předfinancování projektu Pod jednou střechou.
 7. Komisi pro výběr dodavatele akce Pod jednou střechou ve složení Karel Týzl, Ivana Hampapová, Jiří Kalista.
 8. Vyhlášení výzvy na půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce s termínem ukončení příjmu žádostí 10. 4. 2012.
 
III.             pověřuje:
1.      Radu obce výběrem dodavatele stavebních prací na akci Pod jednou střechou.
2.      Starostu podpisem smlouvy na dodávku stavebních prací akce Pod jednou střechou.

 

Karel Týzl, starosta                                                               
Ing. Jiří Kalista, místostarosta
 
 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 

Švihákův kulturní kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
2
28
4
29
4
30
4
31
3
1
9
2
3
3
2
4
3
5
4
6
4
7
3
8
5
9
3
10
3
11
3
12
4
13
4
14
3
15
5
16
5
17
2
18
5
19
5
20
4
21
5
22
10
23
6
24
2
25
4
26
5
27
4
28
5
29
5
30
4

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Aktuální počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
slabý déšť 21 °C 11 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 25/11 °C
úterý 18. 6. oblačno 28/14 °C
středa 19. 6. skoro jasno 30/17 °C

Mobilní rozhlas

logo

Klikací rozpočet

RozpočetInteraktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.