Obec Konstantinovy Lázně
Konstantinovy Lázně
Švihák

Usnesení ZO - 2011

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ZA ROK 2011

 

 

Usnesení ZO - prosinec 2011
 Usnesení čj. 12/12/2011/ZO ze zasedání
Zastupitelstva  obce Konstantinovy Lázně ze dne 09. 12. 2011
 
Zastupitelstvo obce:
I.                   bere na vědomí:
 
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 
II.                schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Dodatek č. 8 smlouvy č. 3041 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Ekodepon, s. r. o., na převzetí a odstranění nebo využití odpadu.
 4. Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 5. Rozpočet obce na rok 2012, rozpočet sociálního fondu na rok 2012 a rozpočtový výhled, vše dle přílohy č. 9.
 6. Rozpočtové opatření č. 5/2011 dle přílohy č. 9 a.
 7. Smlouvu č. 10080106 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.

 

Karel Týzl, starosta,  Ing. Jiří Kalista, místostarosta
 
 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 
 
 
 
 
Usnesení ZO - listopad 2011
 
Usnesení čj. 11/11/2011/ZO ze zasedání
Zastupitelstva  obce Konstantinovy Lázně ze dne 17. 11. 2011
 
Zastupitelstvo obce:
 
I.                   bere na vědomí:
 
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
 5. Zprávu o činnosti finančního výboru.
 6. Informaci SŽDC o nabídce prodeje budovy nádraží a pozemku v Konstantinových Lázních.
 
II.                schvaluje:
 
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému Ekolamp mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Ekolamp, s. r. o.
 4. Prodej p. p. č. 223/1 v k. ú. Okrouhlé Hradiště o výměře 1136 m².
 5. Kupní smlouvu č. 06/2011.
 6. Zástupce obce ve školské radě při Základní škole Konstantinovy Lázně, příspěvková organizace, okres Tachov, pana Karla Sekničku.
 7. Text kroniky za rok 2010.
 
 
III.             revokuje:
 1. Usnesení č. II/5,6/9/08/2011/ZO.
 
Karel Týzl, starosta,  Ing. Jiří Kalista, místostarosta
 
* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 
 
 
 
 
Usnesení ZO - říjen 2011

 

Usnesení čj. 10/10/2011/ZO ze zasedání
Zastupitelstva  obce Konstantinovy Lázně ze dne 19. 10. 2011
 
 
Zastupitelstvo obce:
 
 
I.                   bere na vědomí:
 
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu finančního výboru.
 
 
II.                schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu
 2. Program jednání.
 3. Zrušení železničního přejezdu č. P 437 na trati Pňovany - Bezdružice.
 4. Opatření železničního přejezdu č. P 435 na trati Pňovany - Bezdružice trvale uzamykatelnou závorou.
 5. Opatření železničního přejezdu č. P 434 na trati Pňovany - Bezdružice trvale uzamykatelnou závorou.
 6. Směrnici č. 3/2011 - Zásady použití prostředků fondu rozvoje bydlení.
 7. Rozpočtové opatření č. 4/2011 dle přílohy č. 9

 

Karel Týzl, starosta 
Ing. Jiří Kalista, místostarosta
 
*zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 
 
 
 
 
Usnesení ZO - srpen 2011
 
Usnesení čj. 9/08/2011/ZO ze zasedání
Zastupitelstva  obce Konstantinovy Lázně ze dne 24. 08. 2011
 
 
Zastupitelstvo obce:
 
I.                   bere na vědomí:
 
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Kontrolu rozpočtu k 31. 7. 2011.
 
II.                schvaluje:
 
 1. Ověřovatele zápisu  .
 2. Program jednání.
 3. Prodej p. p. č. 223/1 v  k. ú. Okrouhlé Hradiště o výměře 1136 m2.
 4. Kupní smlouvu č. 06/2011.
 5. Prodej p. p. č. 89/20 v   k. ú. Okrouhlé  Hradiště o výměře 1339 m2.
 6. Kupní smlouvu č. 05/2011.
 7. Převod - navrácení částky ve  výši 300 tis. Kč z běžného účtu obce na účet FRB.
 8. OZV č. 7/2011, která ruší OZV  č. 1/2007  o vytvoření a použití účelového fondu ke zlepšení stavu bytového fondu na území Obce Konstantinovy Lázně.
 9. Zřízení  účelového fondu ke zlepšení stavu bytového fondu na území Obce Konstantinovy Lázně s platností od  1. 9. 2011 s vstupním vkladem 100 000,- Kč.
 10. OZV č. 1/2011 o místním poplatku ze psů.
 11. OZV č. 2/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
 12. OZV č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 13. OZV č. 4/2011 o místním poplatku ze vstupného.
 14. OZV č. 5/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity.
 15. OZV č. 6/2011 o místním poplatku za provozovaný hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.
 16. Záměr podání žádosti o dotaci z ROPu - Integrované plány rozvoje území - cíl: Zkvalitnění a rozvoj zejména doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch - ve spolupráci s Bezdružicemi a Kokašicemi na vybudování cyklostezky a dráhy pro inline bruslaře.
 17. Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 733048319-11 mezi Obcí  Konstantinovy  Lázně a Českou spořitelnou, a.s, .
 18. Dodatek č. 1  ke Smlouvě o úvěru č. 103198419 ze dne 23. 11. 2010 mezi Obcí  Konstantinovy  Lázně a Českou spořitelnou,  a. s.,
 19. Rozpočtové opatření č. 3/2011.
 20. Podání žádosti  Radě PK o příspěvek na řešení havarijního stavu  sociálního zařízení v Mateřské škole Konstantinovy Lázně, Školní 153, Konstantinovy Lázně.
 
 
 
III.             ukládá:
 
 1. Starostovi projednat  na MěÚ Stříbro zahájení prací na zpracování a projednání zadání ÚP obce.
 2. RO připravit  směrnici obsahující  zásady použití prostředků FRB.
 
 
Karel Týzl, starosta  
Ing. Jiří Kalista, místostarosta
 
* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 
 
 
Usnesení ZO - červen 2011
 
  Usnesení čj. 8/06/2011/ZO ze zasedání
Zastupitelstva  obce Konstantinovy Lázně ze dne 22. 06. 2011
 
Zastupitelstvo obce:
 
I.                   bere na vědomí:
 
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Žádost o prodeji p. p. č. 773 v k. ú. Poloučany.
 
 
II.                schvaluje:
 
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Záměr prodeje p. p. č. 223/1 v k. ú. Okrouhlé Hradiště.
 4. Prodej p. p. č. 89/17 v k. ú. Okrouhlé Hradiště o výměře 676 m² .
 5. Kupní smlouvu č. 04/2011.
 6. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2011".
 7. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2010 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010  bez výhrad.
 8. Rozpočtové opatření č. 2/2011 dle přílohy č. 15.
 9. Úplatný převod id. ½ pozemku p. č. 1099 dle KN v kat. území Nová Ves u Bezdružic z vlastnictví státu a správy PF ČR do vlastnictví obce Konstantinovy Lázně .
 10. Záměr prodeje p. p. č. 89/20 v k. ú. Okrouhlé Hradiště.
 
III.             ukládá:
 
 1. Starostovi zjistit podrobnější informace o záměrech investora Tinowa Group, s. r. o., Karlovy Vary.
 2. Starostovi připravit harmonogram a podklady pro zahájení zpracování zadání  změny a aktualizace územního plánu obce.
 3. Starostovi připravit aktualizovanou verzi obecně závazné vyhlášky o fondu rozvoje bydlení.
 
 
Karel Týzl, starosta                                                               
Ing. Jiří Kalista, místostarosta
 
 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 
 
 
 
Usnesení ZO - květen 2011

 

Usnesení čj. 7/05/2011/ZO ze zasedání
Zastupitelstva  obce Konstantinovy Lázně ze dne 18. 05. 2011
 
Zastupitelstvo obce:
 
I.                   bere na vědomí:
 
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 
 
II.                schvaluje:
 
 1. Ověřovatele zápisu 
 2. Program jednání.
 3. Realizaci zastávky č. 2 v rámci revitalizace centra Okrouhlého Hradiště.
 4. Záměr prodeje p. p. č. 89/17 v k. ú. Okrouhlé Hradiště.
 
III.             neschvaluje:
 
 1. Záměr prodeje p. p. č. 89/14 v k. ú. Okrouhlé Hradiště.
 
IV.              ukládá:
 1. Starostovi prověřit, zda-li nebyla porušena Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o vytvoření a použití účelového fondu ke zlepšení stavu bytového fondu na  území Obce Konstantinovy Lázně tím, že z ní bylo převedeno 200 000,-- Kč do rozpočtu obce.
 
Karel Týzl, starosta
Ing. Jiří Kalista, místostarosta
 
* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 
 
 
 
Usnesení ZO - duben 2011

 

Usnesení čj. 6/04/2011/ZO ze zasedání
Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně  ze dne 27. 04. 2011
 
 
Zastupitelstvo obce:
 
I. bere na vědomí:
 
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu kontrolního a finančního výboru.
 5. Informaci o činnosti Základní školy Konstantinovy Lázně, příspěvková organizace, okres Tachov a Mateřské školy Konstantinovy Lázně, příspěvková organizace, okres Tachov.
 6. Informaci o hospodaření obce k 31. 3. 2011.
 
 
II. schvaluje:
 
1.      Ověřovatele zápisu .
2.      Program jednání.
3.      Podání žádosti na opravu střechy kulturního domu do programu Leader 2011.
4.      Pořadí výběru dodavatele na akci „Staré Lázně - výsadba u parkoviště"
 5.       Smlouvu o dílo na akci „Staré Lázně - výsadba u parkoviště" . 
6.      Smlouvu o dílo č. smlouvy zhotovitele: 841/UCGG/11/11 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Strabag a. s. , Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5.
 
 
 
Karel Týzl, starosta                                               
Ing. Jiří Kalista, místostarosta
 
  * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 
 
 
Usnesení ZO - březen 2011

 

Usnesení čj. 5/03/2011/ZO ze zasedání
Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně  ze dne 16. 03. 2011
 
 
Zastupitelstvo obce:
 
 
I. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu finančního výboru.
 
 
 
II. schvaluje:
1.      Ověřovatele zápisu ve složení: pí MUDr. Kapicová, pí Hampapová.
2.      Program jednání.
3.      Záměr prodeje st. p. č. 563 o výměře 2 m², 564 o výměře 1 m², 565  o výměře 1 m², 566 o výměře 3 m² , všechny v k. ú. Konstantinovy Lázně.
4.      Směnné smlouvy č. 1 -16/2011 v k. ú. Konstantinovy Lázně.
5.      Aktualizaci Programu obnovy obce Konstantinovy Lázně 2010 - 2014.
6.      Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti na obec č. ZSVM/PTC/521/2011-PTCM.
7.      Mandátní smlouvu č. 2/KL/2011 na výkon TDI akce Revitalizace centra v Okrouhlém Hradišti.
 
 
 
III. pověřuje:
 1.      Starostu podpisem kupních smluv na prodej st. p. č. 563, 564, 565, 566, všechny v k. ú. Konstantinovy Lázně.
 
 
 
 
Karel Týzl, starosta                                               
Ing. Jiří Kalista, místostarosta
 
 
  * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 
 

 

 
Usnesení ZO - únor 2011

 

Usnesení čj. 4/02/2011/ZO ze zasedání
Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně  ze dne 23. 02. 2011
 
Zastupitelstvo obce:
 
I. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu kontrolního výboru.
 5. Výsledky inventarizace 2010.
 6.  
II. schvaluje:
1.      Ověřovatele zápisu ve složení:
2.      Program jednání.
3.      Podání žádosti o bezúplatný převod p.p.č. 480/32 o výměře 68 m2 k.ú. Konstantinovy Lázně na Pozemkový fond ČR.
4.      Bezúplatný převod p.p.č. 758 o výměře 287 m2 k.ú. Konstantinovy Lázně na Úřad pro zastupování státu,Územní pracoviště Plzeň, Odbor odloučené pracoviště Tachov.
5.      Výsledek hospodaření a návrh na rozdělení zisku do fondů za rok 2010  u Základní školy Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace dle přílohy č.10.
6.      Výsledek hospodaření za rok 2010 u Mateřské školy Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace dle přílohy č.10 a.
7.      Rozpočtové opatření č.1 /2011 dle přílohy č. 12.
8.      Výběr dodavatele stavebních prací na akci „Revitalizace centra v Okrouhlém Hradišti - I. etapa" v tomto pořadí: 1. Silnice Klatovy a.s., IČ 45357307,  2. Strabag a.s. Plzeň, IČ 60838744,  3. Algon, a.s. Cheb, IČ 28420403, 4. BKV Stavební společnost s.r.o., Bor, IČ 14704641,   5. Eurovia CS a.s. Plzeň, IČ 45274924 .
9.      Smlouvu o dílo mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Silnice Klatovy a.s.,  na stavební práce  akce „Revitalizace centra v Okrouhlém Hradišti- I.etapa".
10.  Dodatek č. 1/2011 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku PK na  zajištění dopravní obslužnosti veřejnou vnitrostátní linkovou  dopravou.
11.  Smlouvu o příspěvku na realizaci projektu „Vlídná nádraží -Posázavský pacifik, Bezdružická lokálka, Muzejní železnice Milešovka".
12.  Smlouvu o příspěvku na realizaci projektu „Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní akce".
13.  Smlouvu o partnerství k projektu „Podejme si ruce s kulturním dědictvím".
14.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení místa zpětného odběru s Ekolamp s.r.o. Praha.
15.  Podání žádostí o prohlášení kaple v Potíně za nemovitou kulturní památku.
 
 
 
Karel Týzl, starosta 
Ing. Jiří Kalista, místostarosta
 
  * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 

 

 

Usnesení ZO - leden 2011
Usnesení čj. 3/01/2011/ZO ze zasedání
Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně  ze dne 19. 01. 2011
 
Zastupitelstvo obce:
 
I. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Informaci o problematice odměn u JSDH Konstantinovy Lázně.
 5. Informaci o stádiu příprav realizace projektu „Revitalizace centra Okrouhlé Hradiště - I. etapa."
 6. Hospodaření obce k 31. 12. 2010.
 7. Zprávu Policie ČR o stavu veřejného pořádku za rok 2010.
 8. Zprávu o činnosti finančního výboru.
 
II. schvaluje:
1.      Ověřovatele zápisu ve složení: pí Brožová, p. Burda.
2.      Program jednání.
3.      Pořizování audiozáznamu z jednání zastupitelstva obce.
4.      Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt s názvem: „Revitalizace centra Okrouhlé Hradiště - I. etapa."
5.      Komisi pro výběr dodavatele akce „Revitalizace centra Okrouhlé Hradiště - I. etapa" - Michal Cvikl, Markéta Štroblová, Eva Skalová, Ivana Hampapová, Miroslav Zwettler a náhradníky Martin Bolek, František Souček, Petra Sušírová, Romana Kolesová, Pavel Rašín.
6.      Smlouvu č. 01-ZPR-11 na přípravu a organizaci veřejné zakázky „Revitalizace centra Okrouhlé Hradiště - I. etapa."
7.      Smlouvu o dílo č. 2/02/2011 na rekonstrukci veřejného osvětlení v Dlouhém Hradišti s Česko-Bavorskou spol. s r. o., Kladruby.
8.      Podání žádosti o dotaci do programů Plzeňského kraje na  Konstantinolázeňské kulturní léto, na propagační materiály k historii osvobození a na investiční akci „Chodník ul. Růžová - kaple".
 
III. ukládá:
 1. Starostovi promítnout změnu o pořizování audiozáznamu z jednání zastupitelstva obce do jednacího řádu.
 
IV. pověřuje:
 1. Radu obce výběrem dodavatele TDI projektu „Revitalizace centra Okrouhlé Hradiště - I. etapa" a starostu podpisem smlouvy s vybraným uchazečem.
 
 
 
Karel Týzl, starosta
Ing. Jiří Kalista, místostarosta
 
 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 

Švihákův kulturní kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
2
28
4
29
4
30
4
31
3
1
9
2
3
3
2
4
3
5
4
6
4
7
3
8
5
9
3
10
3
11
3
12
4
13
4
14
3
15
6
16
5
17
2
18
5
19
5
20
4
21
4
22
10
23
6
24
2
25
4
26
5
27
4
28
5
29
5
30
4

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
zataženo 18 °C 7 °C
sobota 15. 6. zataženo 20/9 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 21/11 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 25/11 °C

Mobilní rozhlas

logo

Klikací rozpočet

RozpočetInteraktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.