Obec Konstantinovy Lázně
Konstantinovy Lázně
Švihák

Usnesení ZO - 2010

USNESENÍ ZO - prosinec 2010

 

Usnesení čj. 2/12/2010/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně  ze dne 15. 12. 2010

 

Zastupitelstvo obce:

 

I. bere na vědomí:

 

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Informaci o zahájení inventarizace.

 

II. schvaluje:

 

 1. Ověřovatele zápisu
 2. Program jednání.
 3. Členy finančního výboru.
 4. Členy kontrolního výboru.
 5. Měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce a  měsíční odměnu fyzickým osobám, které nejsou členy  zastupitelstva obce za výkon funkce předsedů komisí,  odměny se sčítají a budou vypláceny s účinností od 1. 1. 2011.
 6. Dle zákona č. 94/1963 Sb., O rodině, ve znění pozdějších předpisů oddávající a stanovení termínů, místa a časů svatebních obřadů: sobota, 10:00 - 14:00 hodin, obecní úřad.
 7. Prodej  p. p. č. 806/6 o výměře 1 008 m2 a 806/5 o výměře 40 m2 vše  v k. ú. Okrouhlé Hradiště.
 8. Kupní smlouvu č. 5 /2010.
 9. Dodatek č. 7 ke smlouvě o převzetí a odstranění nebo využití odpadu č. 3041.
 10. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Bezdružice v souladu s ustanovením § 63  odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Orgány města Bezdružice budou vykonávat místo orgánů obce Konstantinovy Lázně v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů s platností do 31. 12. 2014.
 11. Smlouvu o úvěru č. 103200419 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Českou spořitelnou a.s.
 12. Smlouvu o úvěru č. 103199489 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Českou spořitelnou a.s
 13.  Smlouvu o zastavení pohledávky z bankovního účtu č. 103200419_ZÚ1  mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Českou spořitelnou a.s.
 14. Smlouvu o zastavení pohledávky z bankovního účtu č. 103199489_ZÚ1  mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Českou spořitelnou a.s.
 15. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 16. Rozpočtové opatření č. 5/2010 dle přílohy č. 19.
 17. Rozpočet obce na rok 2011, rozpočet sociálního fondu na rok 2011 a rozpočtový výhled vše dle přílohy č. 20.

  

III. ukládá:

 1. Starostovi zahájit jednání s Lesy ČR o nulové variantě směny pozemků.
 2. Starostovi zjistit více informací o možnosti a nákladech pořizování audio záznamu z jednání ZO živě.
 3. Starostovi zajistit minimálně tři cenové nabídky na opravu krovu stodoly technického oddělení.

 

Karel Týzl, starosta                                               

Ing. Jiří Kalista, místostarosta

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

 

 

 

USNESENÍ ZO č.1 - USTAVUJÍCÍ - listopad 2010

Usnesení čj. 1/11/2010/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně  ze dne 10. 11. 2010

 

Zastupitelstvo obce:

 

I. bere na vědomí:

 

 1. Zprávu mandátové komise, která potvrzuje přítomnost 15 členů Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně, potvrzuje platnost mandátů a usnášeníschopnost ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně.
 2. Zprávu volební komise o regulérnosti volby starosty, místostarosty, členů rady, předsedů kontrolního a finančního výboru.

 

II. schvaluje:

1.  Mandátovou komisi ve složení: předsedkyně - Z. Brožová, členové -  K. Seknička, Z. Šůsová, E. Kapicová.

2. Program jednání.

3. Ověřovatele zápisu ve složení: MUDr. P. Vaněk, MUDr. K. Nuhlíčková.

4. Volební komisi ve složení: předsedkyně - I. Hampapová, členové - F. Hodonický, P. Burda, M. Surovčík.

5. Volbu starosty, místostarosty, členů rady a předsedů výborů veřejným hlasováním.

6. Ustanovení o dlouhodobém uvolnění členů zastupitelstva obce pro výkon funkce: starosta-uvolněný, místostarosta a ostatní zastupitelé - neuvolnění.

7.Volbu starosty: Karel Týzl.

8.Zvolení jednoho místostarosty.

9.Volbu místostarosty:  Ing. Jiří Kalista.

10.Volbu člena rady obce: p. Pavel Rašín.

11.Volbu člena rady obce: pí Ivana Hampapová.

12.Volbu člena rady obce: p. František Souček.

13.Zřízení finančního a kontrolního výboru. Oba výbory mají po 3 členech.

14.Volbu předsedy kontrolního výboru: PaedDr. Karel Rožánek.

15.Volbu předsedkyně finančního výboru: pí Zdeňka Brožová.

16.Smlouvu o úvěru č. 103198419 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Českou spořitelnou a.s.

17.Smlouvu o zastavení pohledávky z bankovního účtu č. 103198419_ZÚ1  mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Českou spořitelnou a.s.

 

 

Karel Týzl, starosta

Ing. Jiří Kalista, místostarosta  

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

 

 

 

USNESENÍ ZO - září 2010

Usnesení čj. 46/09/2010/ZO ze zasedání
Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 24. 09. 2010
 
Zastupitelstvo obce:
 
 
I.                   Bere na vědomí:
1.      Kontrolu usnesení.
2.      Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
3.      Diskusi s občany.
4.      Studii úprav železničních zastávek v projektu „Vlídná nádraží".
5.      Informaci SŽDC o nemožnosti bezúplatného převodu budovy nádraží v Konstantinových Lázních a přilehlých pozemků
6.      Návrh studie na výstavbu RD na rozdělení p. p. č. 612/3 v k .ú. Konstantinovy Lázně.
7.      Zprávu o činnosti finančního výboru.
 
 
II.                Schvaluje:
 
1.      Ověřovatele zápisu.
2.      Program jednání.
3.      Úhradu spoluúčasti na projektu „Vlídná nádraží" ve výši 28 000,- Kč v roce 2011.
4.      Prodej  p. p. č. 1319/12 v k.ú. Dlouhé Hradiště o výměře 93 m2 .
5.      Kupní smlouvu č. 03/2010 na p. p. č.1319/12 v k.ú. Dlouhé Hradiště.
6.      Prodej  p. p. č. 806/2  v k. ú. Okrouhlé Hradiště o výměře 1 766 m2 .
7.      Kupní smlouvu č. 04/2010 na p. p. č. 806/2 v  k. ú. Okrouhlé Hradiště.
8.      Prodej  p. p. č. 23  v k. ú. Poloučany o výměře 911 m2.
9.      Kupní smlouvu č. 05/2010 na p. p. č. 23 v k. ú. Poloučany.
10.  Přetěžení ročního objemu těžebních prací v obecních lesích o 400 - 450m3.
11.  Směnnou smlouvu (S 1029/03) mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Lesy České republiky, s.p.
12.  Využití částky 200 000,- Kč z účtu FRB a FO do rozpočtu obce.
13.  Rozpočtové opatření č. 4/2010 dle přílohy č.15  a rozpočtový výhled dle přílohy č.15 a.
14.  Text obecní kroniky za rok 2009.
15.  Navrácení p. p. č. 89/21  v k. ú. Okrouhlé Hradiště, p. p. č. 23/4 v  k.ú. Břetislav a p.p.č. 80, 63/2 v k.ú. Dlouhé Hradiště zpět Pozemkovému fondu ČR.
16.  Poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 10 000,-- partnerské obci k odstranění následků povodní.
17.Pořadí  uchazečů na akci  Revitalizace centra Okrouhlé Hradiště - I. etapa    Projektová dokumentace pro stavební povolení,  autorský dozor: 1. Ing.  Rudolf Moses, Tachov,  2. Ing. Antonín Kinkal, Stříbro, 3. Ateliér Soukup, s.r.o.,  Plzeň
 18. Smlouvu o dílo na PD pro stavební řízení a na autorský dozor na akci „Revitalizace centra v Okrouhlém Hradišti - I. etapa".
 
 
 

Karel Týzl, starosta               

Ivana Hampapová, místostarostka    

 
 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

 

 

USNESENÍ ZO - srpen 2010

 

Usnesení čj. 45/08/2010/ZO ze zasedání
Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 25. 08. 2010
 
 
 
Zastupitelstvo obce:
 
 
I.                   Bere na vědomí:
 
1.      Kontrolu usnesení.
2.      Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
3.      Diskusi s občany.
4.      Zprávu kontrolního a finančního výboru.
5.      Informaci Informace Pozemkového fondu ČR k nakládání s bezúplatně získanými pozemky.
6.      Kontrolu hospodaření v obecních lesích za první pololetí  a výhled na druhé pololetí roku 2010.
7.      Kontrolu rozpočtu k 31. 7. 2010.
 
 
II.                Schvaluje:
 
1.      Ověřovatele zápisu.  
2.      Program jednání.
3.      Záměr prodeje p. p. č. 806/2, 806/6 a 806/5, vše v k. ú. Okrouhlé Hradiště.
4.      Záměr prodeje p. p. č. 23 v k. ú. Poloučany.
5.      Záměr prodeje p. p. č.1319/12, vše v k. ú. Dlouhé Hradiště.
6.      Smlouvu o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje - podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu.
7.      Partnerství na projektu „Mobilní vybavení pro pořádání kulturních akcí" Místní akční skupiny Český západ v rozsahu 4 - 6 ks stanů - přístřešků za podmínky úhrady spoluúčasti v roce 2011.
8.      OZV č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení.
9.      Dodatek č. 1/2010 ke smlouvě č. 1/2008 o půjčce z FBR.
10.  Rozpočtové opatření č. 3/2010 a rozpočtový výhled dle přílohy č. 18 a.
11.  Návrh ceny směny pozemků mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Lesy ČR s.p. dle návrhu ze dne 25.8.2010 - příloha č.19.
12.  Příspěvek 20 000,- Kč DOM Juvenka na účast na festivalu v italské Follonice.
 
 
Karel Týzl, starosta
Ivana Hampapová, místostarostka      
 
* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů    

 

 

 

USNESENÍ ZO - červen 2010

 

Usnesení čj. 44/06/2010/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 16. 06. 2010

 

 

Zastupitelstvo obce:

 

I.                   Bere na vědomí:

 

 

1.      Kontrolu usnesení.

2.      Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.

3.      Diskusi s občany.

4.      Zprávu finančního výboru.

5.      Informaci o vyúčtování dotace na Revitalizaci centra Konstantinových Lázní - I. etapa. 

6.      Informaci o stížnostech.

 

 

II.                Schvaluje:

1.      Ověřovatele zápisu.

2.      Program jednání.

3.      Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-0002246/1 mezi Obcí Konstantinovy Lázně   a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín.

4.      Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-0002898/002 mezi Obcí Konstantinovy Lázně   a ČEZ Distribuce, a.s.,  Děčín.

5.      Záměr prodeje části  p. p. č. 42/3 v k. ú. Okrouhlé Hradiště.

6.      Nákup části  p. p. č. 15/1 v k. ú. Okrouhlé Hradiště.

7.      Prodej   p. p. č. 1513/21 o výměře 29m2  v k. ú. Okrouhlé Hradiště.

8.      Kupní smlouvu č. 02/2010.

9.      Patnácti členné  zastupitelstvo pro volební období 2010 - 2014.

10.  Smlouvy  o úvěru s Českou spořitelnou, a.s., č.0103023459 a č. 0103024419 na předfinancování projektů z programu Leader.

11.  Smlouvy  o zastavení pohledávky z bankovního účtu s Českou spořitelnou, a. s. č.0103023459-ZÚ1  a  č. 0103024419-ZÚ1 na úvěry k projektům z programu Leader.

12.  Smlouvu  o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou, a.s. č.0733048319-10.

13.  Rozpočtové opatření č. 2/2010 dle přílohy č. 14 a rozpočtový výhled dle přílohy 14 a).

14.  Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za  rok 2009 bez výhrad.

15.  Prodej   p. p. č. 183/3 o výměře 170 m2  v k. ú. Dlouhlé Hradiště.

16.   Kupní smlouvu č. 01/2010.

17. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Jdeme za kulturou" - komunikace pro pěší.

 

 

III.             ukládá:

 

 1. Starostovi připravit varianty majetkového uspořádání pozemků v místní části Šipín.

 

IV.              pověřuje:

 

 1. Starostu podpisem  Dohody o spolupráci mezi městem Ebendorf a Obcí Konstantinovy Lázně a jejich hasičskými sbory o přeshraniční pomoci.  


 

Karel Týzl, starosta                                                       

Ivana Hampapová, místostarostka    

 

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

 

 

 

USNESENÍ ZO - duben 2010

 
Usnesení čj. 43/04/2010/ZO ze zasedání
Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 21. 04. 2010
 
 
Zastupitelstvo obce:
 
 
I.                   Bere na vědomí:
 
1.      Kontrolu usnesení.
2.      Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
3.      Diskusi s občany.
4.      Zprávu kontrolního výboru.
5.      Kontrolu hospodaření obce k 31. 3. 2010.
 
 
II.                Schvaluje:
 
1.      Ověřovatele zápisu ve složení: pí Velichová, p. Večeřa.
2.      Program jednání.
3.      Záměr prodeje p. p. č. 1513/23 o výměře 29 m² v k. ú. Okrouhlé Hradiště.
4.      Dodatek č. 1 /2010 ke smlouvě č. 4/2008 o půjčce z FBR.
5.      Rozpočtové opatření č. 1/2010 dle přílohy č. 11 a rozpočtový výhled dle přílohy č. 11 a).
6.      Nevyhlašovat další výběrová řízení na půjčky z fondu bytového rozvoje dle OZV č. 1/2007 o vytvoření a použití účelového fondu ke zlepšení stavu bytového fondu na území Obce Konstantinovy Lázně.
7.      Záměr prodeje p. p. č. 183/3 v k. ú. Dlouhé Hradiště.
8.      Pořadí výběru dodavatele akce „Jdeme za kulturou" - komunikace pro  chodce":       1. Strabag, a. s.,  Praha ( středisko Stříbro)
9.      Smlouvu o dílo mezi Strabag, a. s.,, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  a Obcí Konstantinovy Lázně na akce „Jdeme za kulturou" - komunikace pro  chodce".
 

Karel Týzl, starosta         

Ivana Hampapová, místostarostka    

 
* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 

 

 

USNESENÍ ZO - březen 2010 - II.

Usnesení čj. 42/03/2010/ZO ze zasedání
Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 31. 03. 2010
 
Zastupitelstvo obce:
 
I.                   Schvaluje:
 
1.      Ověřovatele zápisu.
2.      Program jednání.
3.      Pořadí výběru dodavatele akce „Rozvoj sítě nabídek cestovního ruchu - zemí MKL a okres Tirschenreuth - modul oprava cyklotrasy č. 2214 Potín":
1.      Strabag, a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5;
2.      Swietelsky stavební společnost, s. r. o., Plzeň;
3.      Silnice Horšovský Týn, a. s., Nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn;
4.      Algon, a. s., Dopravní a inženýrské stavby, Čsl. Armády 19, 253 01 Hostivice.
4.      Smlouvu o dílo mezi Strabag, a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  a Mikroregionem Konstantinolázeňsko na akci „Rozvoj sítě nabídek cestovního ruchu - území MKL a okres Tirschenreuth - modul oprava cyklotrasy č. 2214 Potín".
5.      Kupní smlouvu mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Obcí Skapce na prodej hasičského vozidla Avia 30 K.
6.      Složení komise pro výběr dodavatele na akci „Jdeme za kulturou".
7.       Podání žádosti o dotaci do programu podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2010 na rozšíření a revitalizaci informačního značení v centru Konstantinových Lázní.
 
 
 

Karel Týzl, starosta  

Ivana Hampapová, místostarostka    

 
* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů   

 

 

USNESENÍ ZO - březen 2010

 

Usnesení čj. 41/03/2010/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 17. 03. 2010

 

Zastupitelstvo obce:

 

 

I.                   Bere na vědomí:

 

1.      Kontrolu usnesení za rok 2009.

2.      Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.

3.      Diskusi s občany.

4.      Návrh vyhlášení přírodní památky Pod Šipínem.

5.      Zprávu finančního výboru.

 

 

II.                Schvaluje:

 

1.      Ověřovatele zápisu.

2.      Program jednání.

3.      Prodej hasičského vozidla Avia 30 K obci Skapce za cenu Kč 30 000,--.

4.      Dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. 1/KL/03 ze dne 31. 7. 2003 a vypořádání reklamovaných vad z titulu vadného plnění.

5.      Smlouvu o dílo mezi KODET-Kladno, spol. s r. o. a Obcí Konstantinovy Lázně.

6.      Složení komise pro výběr dodavatele na akci „Rozvoj sítě nabídek cestovního ruchu - území MKL a okres Tischenreuth - modul oprava cyklotrasy 2214 Potín".

7.      Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE-12-0003758/5 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín.

8.      Změnu průběhu katastrální hranice mezi k. ú. Čeliv a Polžice u Bezdružic a dále mezi k. ú. Čeliv a Kokašice dle přílohy č. 10.

9.      Dodatek č. 5 ke smlouvě o převzetí a odstranění nebo využití odpadu č. 3041.

10.  Dodatek č. 1/2010 ke smlouvě z FBR č. 03/2008.

11.  Využití částky Kč 200 000,-- z účtu č. 154899338/0300 dočasně do rozpočtu obce.

12.  Ukončení diskuse k bodu č. 15 - aktuální ekonomická situace obce.

 

 

 

 

III.             Revokuje:

 

1.      Usnesení čj. 40/02/2010/ZO/II/10.

   

Karel Týzl, starosta           

Ivana Hampapová, místostarostka    

 

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

 

USNESENÍ ZO - únor 2010

 

 

Usnesení čj. 40/02/2010/ZO ze zasedání  Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 17. 02. 2010

 

Zastupitelstvo obce:

 

I.                   Bere na vědomí:

 

1.      Zprávu o stavu veřejného pořádku za rok 2009.

2.      Zprávu lesního hospodáře o hospodaření v lesích za rok 2009.

3.      Kontrolu usnesení za rok 2009.

4.      Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.

5.      Diskusi s občany.

6.      Zprávu kontrolního výboru.

7.      Hospodaření obce k 31. 12. 2009.

 

II.                Schvaluje:

 

1.      Ověřovatele zápisu.

2.      Program jednání.

3.      Dodatek č. 1/2010 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní  linkovou dopravou.

4.      Záměr prodeje hasičského vozidla Avia 30 K.

5.      Přijmutí slevy z ceny díla od společnosti Tazata s.r.o., Stříbro na plavecký bazén.

6.      Podání žádosti o dotaci z programu PSOV PK 2010 na Revitalizaci mateřské školy - I. etapu vytápění.

7.      Výsledek hospodaření a návrh na rozdělení zisku do fondů za rok 2009  Základní školy Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace, dle přílohy č. 14.

8.      Výsledek hospodaření za  rok 2009 Mateřské školy Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace, dle přílohy č. 14 a).

9.      Výsledky inventarizace za rok 2009.

10.  Složení komise pro výběr dodavatele na akci  „Rozvoj sítě nabídek cestovního ruchu - území MKL a okres Tirschenreuth - modul oprava cyklotrasy Potín".

 

III.             Ukládá:

 

1.      Starostovi zveřejnit záměr a podmínky prodeje hasičského vozidla Avia K 30 s minimální nabídkovou cenou Kč 30 000,--.

2.      Starostovi připravit ve spolupráci s právníkem podmínky-dohodu o poskytnutí slevy z ceny díla na plavecký bazén  a připravit smlouvu o dílo na opravu keramiky se společností Kodet Kladno.

 

 

Karel Týzl, starosta

Ivana Hampapová, místostarostka

 

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

Švihákův kulturní kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
2
3
2
4
2
5
4
6
6
7
3
8
1
9
3
10
2
11
2
12
2
13
5
14
3
15
2
16
5
17
4
18
5
19
7
20
9
21
6
22
4
23
6
24
6
25
6
26
6
27
7
28
7
29
4
30
6
31
6
1
5
2
5
3
6
4
5

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 7. 2024
slabý déšť 27 °C 16 °C
pondělí 22. 7. déšť 20/14 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 20/12 °C
středa 24. 7. skoro jasno 19/8 °C

Mobilní rozhlas

logo

Klikací rozpočet

RozpočetInteraktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.