Obec Konstantinovy Lázně
Konstantinovy Lázně
Švihák

Usnesení ZO - 2009

USNESENÍ ZO - prosinec 2009

 

Usnesení čj. 39/12/2009/ZO ze zasedání
Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 11. 12. 2009
 
 
Zastupitelstvo obce:
 
 
I.                   Bere na vědomí:
1.      Kontrolu usnesení.
2.      Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
3.      Diskusi s občany.
4.      Zprávu finančního výboru.
 
II.                Schvaluje:
1.      Ověřovatele zápisu.
2.      Program jednání.
3.      Změnu označení Obchodní ulice na Náměstí U Fontány.
4.      Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů.
5.      Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 o místním poplatku z ubytovací kapacity.
6.      Záměr výstavby základnové stanice T-mobile Czech Republic a. s. na p.  p. č. 480/10 v k. ú. Konstantinovy Lázně s maximální výškou 15 m.
7.      Záměr rekonstrukce bývalé budovy kina dle studie včetně případného zastavění části p. p. č. 1137/3 v k. ú. Konstantinovy Lázně v rozsahu cca 1-2 m².
8.      Rozpočtové opatření č. 9/2009 dle přílohy č. 12.
9.      Přesunutí bodu č. 14 na pozici bodu č. 13.
10.  Rozpočet na rok 2010 dle přílohy č. 13, rozpočet sociálního fondu na  rok 2010 dle přílohy č. 13 a)  a rozpočtový výhled dle přílohy č. 13 b).
 
 
Karel Týzl, starosta
Ivana Hampapová, místostarostka
 
* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

 

 

 

 

USNESENÍ ZO - listopad 2009

 

Usnesení čj. 38/11/2009/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 18. 11. 2009

Zastupitelstvo obce:

I.                   Bere na vědomí:

1.      Kontrolu usnesení.

2.      Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.

3.      Diskusi s občany.

4.      Zprávu kontrolního výboru.

5.      Zprávu finančního výboru.

6.      Informaci o zahájení inventarizace za rok 2009.

II.                Schvaluje:

1.      Ověřovatele zápisu.

2.      Program jednání.

3.      Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Telefonica O2 Czech Republic, a. s.

4.      Záměr směny p. p. č. 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581 a 583, vše v k. ú. Konstantinovy Lázně.

5.      Dodatek č. 2 smlouvy o dílo 841/UCDK/77/09.

 

III.             Neschvaluje:

1.      Připomenutí oslav výročí osvobození v roce 2010 s plzeňským Military Clubem.

 

 IV.             Ukládá:

1.      Starostovi prověřit rozsah povinného vedení a následně zajistit řádné vedení provozní evidence strojů a zařízení technického oddělení.

  

Karel Týzl, starosta

Ivana Hampapová, místostarostka

 

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

 

USNESENÍ ZO - říjen 2009

 

Usnesení čj. 37/10/2009/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 21. 10. 2009

 

Zastupitelstvo obce:

I.                   Bere na vědomí:

1.      Kontrolu usnesení.

2.      Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.

3.      Diskusi s občany.

4.      Zprávu finančního výboru.

5.      Výsledek nabídky BYTY Západ v. o. s.

6.      Kontrolu hospodaření obce k 30. 9. 2009.

II.                Schvaluje:

1.      Ověřovatele zápisu.

2.      Program jednání.

3.      Prodej p. p. č. 7/1 o výměře 319 m² a p. p. č.  61/3 o výměře 419 m² vše  v k. ú. Potín.

4.      Kupní smlouvu č. 10/2009.

5.      Prodej p. p. č. 23/1 o výměře 1026 m² a p. p. č.  1617/2 o výměře 78 m² vše v k. ú. Okrouhlé Hradiště.

6.      Prodej p. p. č. 1617/1 o výměře 113 mv  k. ú. Okrouhlé Hradiště. Kupní smlouvu č. 12/2009.

7.      Text kroniky obce za rok 2008.

8.      Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Základní školy Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace.

9.      Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Mateřské školy Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace.

10.  Rozpočtové opatření č. 8/2009 a rozpočtový výhled dle přílohy č. 15.

 

 

Karel Týzl, starosta

Ivana Hampapová, místostarostka

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

 

 

 

 

USNESENÍ ZO - září 2009

 

Usnesení čj. 36/09/2009/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 23. 09. 2009

 

Zastupitelstvo obce:

I.                   Bere na vědomí:

1.      Kontrolu usnesení.

2.      Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.

3.      Diskusi s občany.

4.      Zprávu kontrolního a finančního výboru.

5.      Návrh financování dotačních projektů v roce 2010.

II.                Schvaluje:

1.      Ověřovatele zápisu.

2.      Program jednání.

3.      Kupní smlouvu č. 09/2009.

4.      Prodej p. p. č. 23/1, 1513/14, st. p. č. 30/1 a 30/2, vše v k. ú. Okrouhlé Hradiště dle varianty „A" přílohy č. 9.

5.      Záměr prodeje p. p. č. 1617 v k. ú. Okrouhlé Hradiště.

6.      Bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR dle přílohy č. 11.

7.      Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 841/UCDK/77/99.

8.      Rozpočtové opatření č. 7/2009 a rozpočtový výhled dle přílohy č. 14.

9.      Podání žádosti o dotaci do ROP na realizace projektů „Revitalizace centra Okrouhlé Hradiště - I. etapa".

10.  Financování projektu „Revitalizace centra Okrouhlé Hradiště - I. etapa" formou úvěru.

 

Karel Týzl, starosta

Ivana Hampapová, místostarostka

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

 

USNESENÍ ZO - srpen 2009

Usnesení čj. 35/08/2009/ZO ze zasedání
Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 19. 08. 2009
Zastupitelstvo obce:
 
I.                   Bere na vědomí:
1.      Kontrolu usnesení.
2.      Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
3.      Diskusi s občany.
4.      Kontrolu hospodaření obce k 30. 06. 2009.
 
II.                Schvaluje:
1.      Ověřovatele zápisu ve složení: pí Velichová, pí Brožová.
2.      Program jednání.
3.      Přijmutí dotace Plzeňského kraje na Konstantinolázeňské kulturní léto 2009.
4.      Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na část p. p. č. 1620/2 v k. ú. Okrouhlé Hradiště.
5.      Prodej p. p. č. 1566/2 o výměře 113 m² za Kč 37 516,-- paní Zdeňce Majdlové, Jablonského 2104/55, Plzeň.
6.      Záměr prodeje p. p. č. 61/3 a p. p. č. 7, obě v k. ú. Potín.
7.      Bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR: část p. p. č. 818/1, část p. p. č. 810/1, část p. p. č. 900 a část p. p. č. 71/1 vše v k. ú. Okrouhlé Hradiště.
8.      Komisi pro výběr dodavatele HIM akce Revitalizace centra ve složení K. Týzl, I. Hampapová, K. Seknička, F. Souček a M. Surovčík.
9.      Výpůjčku z fondu oprav obce na předfinancování projektů z programu Leader.
10.  Smlouvu o dílo mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Strabag a. s. na SO 102 - chodníky a ostatní plochy akce III/193 20 Konstantinovy Lázně.
11.  Rozpočtové opatření č. 6/2009 dle přílohy č. 18 a rozpočtový výhled dle přílohy č. 18 a .
12.  Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 733048319-09 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Českou spořitelnou a. s.
13.  Podání projektu „Revitalizace centra v Okrouhlém Hradišti - I. etapa" do aktuální výzvy programu ROP.
 
III.              neschvaluje:
 
1.      Záměr prodeje části p. p. č. 1025/2 v k. ú. Konstantinovy Lázně.
2.      Záměr prodeje p. p. č. 69/15 v k. ú. Okrouhlé Hradiště.
 
IV.              pověřuje:
1.      Radu obce výběrem dodavatele dodávky HIM akce Revitalizace centra Konstantinových Lázní - I. etapa.
2.      Starostu podpisem smlouvy na dodávku HIM akce Revitalizace centra Konstantinových Lázní - I. etapa.
 
 
Karel Týzl, starosta         
Ivana Hampapová, místostarostka

 

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

 

 

 

USNESENÍ ZO - červen 2009

 

Usnesení čj. 34/06/2009/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 24. 06. 2009

 

Zastupitelstvo obce:

 

I.                   Bere na vědomí:

1.      Kontrolu usnesení.

2.      Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.

3.      Diskusi s občany.

4.      Zprávu  finančního výboru.

 

II.                Schvaluje:

1.      Ověřovatele zápisu ve složení: pí MUDr. Nuhlíčková, pí Hampapová.

2.      Program jednání.

3.      Dodatek č. 4 ke smlouvě o převzetí a odstranění nebo využití odpadu č. 3041.

4.      Záměr prodeje částí p. p. č. 23/1, p. p. č. 1513/14 a st. p. č. 30/1 a 30/2, vše v k. ú. Okrouhlé Hradiště.

5.      Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Konstantinovy Lázně a ZPČ Net, s. r. o., Plzeň.

6.      Kladné stanovisko obce pro potřeby jednání s ČEZ, a. s., k záměru výstavby fotovoltaické elektrárny na pozemcích p. p. č. 1013 GP a p. p.  č. 999 GP v k. ú. Okrouhlé Hradiště.

7.      Podání žádosti na SŽDC na bezúplatný převod nádražní budovy a části přilehlých pozemků v Konstantinových Lázních.

8.      Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2008 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 bez  výhrad.

9.      Rozpočtové opatření č. 5/2009 a rozpočtový výhled dle přílohy č. 16.

 

 III.              ukládá:

 

1.      Starostovi zajistit stanovisko odboru památkové péče a odboru životního prostředí ke stavbě fotovoltaické elektrárny na pozemcích p. p. č. 1013  GP a p. p. č. 999 GP v k. ú. Okrouhlé Hradiště.

2.      Starostovi připravit způsob odměňování členům zásahové jednotky SDH.

 

Karel Týzl, starosta                                                                

Ivana Hampapová, místostarostka

 

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

 

 

 

USNESENÍ ZO - květen 2009

 

Usnesení čj. 33/05/2009/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 20. 05. 2009

 

Zastupitelstvo obce:

 

I.                   Bere na vědomí:

1.      Kontrolu usnesení.

2.      Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.

3.      Diskusi s občany.

4.      Zprávu kontrolního výboru.

5.      Zprávu  finančního výboru.

 

II.                Schvaluje:

1.      Ověřovatele zápisu ve složení: pp. Jelínek, Rožánek.

2.      Program jednání.

3.      Účast obce v projektu Tachovskem. cz včetně spoluúčasti na jeho předfinancování.

4.      Dodatek č. 1 k Dohodě o úhradě za honební pozemky ze dne 28. 4. 2008.

5.      Záměr prodeje části p. p. č. 1566 v k. ú. Konstantinovy Lázně.

6.      Záměr prodeje části p. p. č. 360/1 v k. ú. Potín.

7.      Prodej p. p. č. 47/1 o výměře 1030 m² v k. ú. Okrouhlé Hradiště za cenu Kč 68 392,-, Ing. V. Brichtovi, U Jam 1409(20), 323 00 Plzeň-Bolevec.

8.      Prodej p. p. č. 1604 o výměře 60 m² v k. ú. Okrouhlé Hradiště za cenu 3 984,-- Kč P. Komárkovi a J. Komárkové, Okrouhlé Hradiště 114.

9.      Kupní smlouvu č. 07/2009.

10.  Smlouvu o spolupráci č. 01/KL/SP mezi Obcí Konstantinovy Lázně a SÚS Stříbro.

11.  Pořadí případných oprav komunikací v roce 2009 dle finančních možností obce:

1.      Komunikace Nová Ves (u Wenzlů)

2.      Komunikace Nová Ves (u Bulantů)

3.      Okrouhlé Hradiště (od bývalé školy dolů).

12.  Rozpočtové opatření č. 4/2009 a rozpočtový výhled dle přílohy č. 19.

13.  Smlouvu o smlouvě budoucí č. Z_S14_12_8120020573 s ČEZ Distribuce, a. s.

14.  Smlouva o budoucí smlouvě kupní s ZPČ Net, s. r. o.

 

III.             pověřuje:

 

1.      Starostu podpisem smlouvy na prodej p. p. č. 47/1 v k. ú. Okrouhlé Hradiště.

2.      Starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení části p. p. č. 1395 a 1609 vše v k. ú. Konstantinovy Lázně.

 

IV.              Neschvaluje:

1.      Uvolnění části smluvní pozastávky ve výši Kč 92 620,- z akce „Plavecký bazén".

 

 

Karel Týzl, starosta                                                                

Ivana Hampapová, místostarostka

 

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

 

 

 

Usnesení ZO - duben 2009

  

Usnesení čj. 32/04/2009/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 22. 04. 2009

 

Zastupitelstvo obce:

 

 • I. Bere na vědomí:
 • 1. Kontrolu usnesení.
 • 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 • 3. Diskusi sobčany.
 • 4. Rozpracovanou PD revitalizace návsi vOkrouhlém Hradišti.
 • 5. Zprávu finančního výboru.
 • 6. Informaci o územním plánu.
 • 7. Kontrolu hospodaření obce k31. 3. 2009 dle přílohy č. 16.
 • 8. Informaci o umístění trafostanice vOkrouhlém Hradišti.

 

 • II. Schvaluje:
 • 1. Ověřovatele zápisu .
 • 2. Zařazení bodu „Zprostředkovatelská smlouva na prodej p. p. č. 1581 a p. p. č. 1578 vk. ú. Konstantinovy Lázně.
 • 3. Program jednání.
 • 4. Přesunutí bodu č. 9 na pozici bodu č. 8.
 • 5. Záměr prodeje p. p. č. 1604 o výměře 60 m² vk. ú. Okrouhlé Hradiště.
 • 6. Záměr prodeje p. p. č. 47/1 o výměře 1030 m² vk. ú. Okrouhlé Hradiště.
 • 7. Prodej p. p. č. 906/3 vzniklé dle GP 187-6/2009 .
 • 8. Kupní smlouvu č. 05/2009.
 • 9. Prodej p. p. č. 474 o výměře 669 m² vk. ú. Potín .
 • 10. Kupní smlouvu č. 06/2009.
 • 11. Přesunutí bodu č. 18 na pozici bodu č. 16.
 • 12. Rozpočtové opatření č. 3/2009 a rozpočtový výhled dle přílohy č. 16 a.

 

 • III. ukládá:

 

 • 1. Starostovi zaslat VSOZČ Karlovy Vary žádost o vypracování PD na  prodloužení kanalizační stoky a vodovodu ve východní části ul. Lázeňská, Konstantinovy Lázně.

 

 • IV. nesouhlasí:
 • 1. Se zrušením přejezdu vkm. 19.020 a vkm 17.690 železniční trati Pňovany-Bezdružice.

 

 • V. revokuje:

     1.   Usnesení čj. 30/02/2009/ZO/II/10.

 

 

Karel Týzl, starosta   

Ivana Hampapová, místostarostka

 

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

 

USNESENÍ ZO - březen 2009

 
 

Usnesení čj. 31/03/2009/ZO ze zasedání
Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 18. 03. 2009
 
 
 
Zastupitelstvo obce:
 
 
 
 • I. Bere na vědomí:
 • 1. Kontrolu usnesení.
 • 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 • 3. Diskusi sobčany.
 • 4. Zprávu kontrolního výboru.
 • 5. Záměr dostavby terasy u kulturního domu nájemcem nebytových prostor.
 • 6. Žádosti SŽDC, správa dopravní cesty Plzeň, Sušická 23, Plzeň o zrušení železničního přejezdu vkm 19.020 železniční trati Pňovany-Bezdružice a zrušení přejezdu vkm 17.690 železniční trati Pňovany-Bezdružice.
 
 
 
 • II. Schvaluje:
 • 1. Ověřovatele zápisu.
 • 2. Program jednání.
 • 3. Smlouvu o dílo mezi BKV Stavební společnost s. r. o., Bor a Obcí Konstantinovy Lázně na akci „Revitalizaci centra Konstantinových Lázní - I. etapa."
 • 4. Podání žádosti o dotaci vrámci IOP pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1.-výzva č. 02 „eGovernment vobcích - Czech POINT" a Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jejich podepsání statutárním zástupcem obce.
 • 5. Podání žádosti o dotaci vrámci programu PK na rekonstrukci vytápění a regulaci vMateřské škole Konstantinovy Lázně a výměnu oken vZákladní škole Konstantinovy Lázně.
 • 6. Podání žádosti o dotaci zprogramu LEADER - 3. výzva na dětské hřiště vOkrouhlém Hradišti.
 • 7. Podání žádosti o dotaci zprogramu LEADER - 3. výzva na chodník vul. Lázeňská ke KD Kos Konstantinovy Lázně.
 • 8. Podání žádosti o dotaci do Programu podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu Plzeňský kraj na projekt rozšíření informačního značení vobci.
 • 9. Rozpočtové opatření č. 2/2009 dle přílohy č. 15.
 • 10. Rozpočtový výhled dle přílohy č. 15 a.
 • 11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace zRegionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt Revitalizace centra Konstantinových Lázní.
 • 12. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace zRegionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na  projekt Konstantinovy Lázně - rekonstrukce ulice K Panence Marii a Pod  Vrchem.
 • 13. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku PK na  zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou.
 
 • III. Se zavazuje:
 • 1. Vyčlenit zrozpočtu obce roku 2009 15 % celkových nákladů na realizaci projektu Czech POINT a financovat projekt Czech POINT po dobu jeho udržitelnosti (5 let od ukončení realizace projektu) z vlastních prostředků a zajistit personální obsazení kontaktního místa.
 
 
 • IV. ukládá:
 • 1. Starostovi zajistit rozdělení pozemku p. p. č. 612/3 vk. ú. Konstantinovy Lázně.
 • 2. Starostovi zajistit nabídky realitních kanceláří na prodej pozemků p.  p. č. 1581 a 1578 vk. ú. Konstantinovy Lázně na výstavbu rodinných domů.
 • 3. Starostovi předložit soupis požadavků a podkladů na změnu územního plánu.
 
 
 
 
 
 
..........................            ...........................................
Karel Týzl, starosta       Ivana Hampapová, místostarostka
 
 
* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

 

 

 

USNESENÍ ZO - únor 2009


 

Usnesení čj. 30/02/2009/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 19. 02. 2009

Zastupitelstvo obce:

 

 • I. Bere na vědomí:
 • 1. Kontrolu usnesení.
 • 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 • 3. Diskusi sobčany.
 • 4. Zprávu finančního výboru.

 

 • II. Schvaluje:
 • 1. Ověřovatele zápisu.
 • 2. Program jednání.
 • 3. Záměr prodeje p. p. č. 50, 63/2 a 1319/12 vše vk.ú. Dlouhé Hradiště.
 • 4. Záměr prodeje p.p.č. 474 k.ú. Potín.
 • 5. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Konstantinovy Lázně, Římskokatolickou farností Konstantinovy Lázně a Biskupstvím plzeňským.
 • 6. Dohodu o vymezení rozsahu věcného břemene mezi Obcí Konstantinovy Lázně, Římskokatolickou farností Konstantinovy Lázně a Biskupstvím plzeňským.
 • 7. Darovací smlouvu mezi Římskokatolickou farností Konstantinovy Lázně a Obcí Konstantinovy Lázně.
 • 8. Dodatky č. 1 nájemních smluv č. B/98 55964 a B/98 55965 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Lesy České republiky, s.p.
 • 9. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 3041 o převzetí a odstranění nebo využití odpadu.
 • 10. Zprostředkovatelskou smlouvu se společností BYTY Západ, v.o.s. na  prodej p.p.č. 1581 a p.p.č. 1578, vkatastrálním území Konstantinovy Lázně.
 • 11. Pořadí výběru dodavatele projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na akci Revitalizace centra vOkrouhlém Hradišti.
 • 12. Smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci do programu ROP na akci „Revitalizace centra vOkrouhlém Hradišti" mezi Obcí Konstantinovy Lázně a CpKP Plzeň.
 • 13. Pořadí výběru dodavatele stavebních prací na akci „Revitalizace centra vKonstantinových Lázních - I. Etapa.
 • 14. Měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce a měsíční odměnu fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce za výkon funkce členů výborů , odměny se sčítají a budou vypláceny súčinností od  1.3.2009.
 • 15. Výsledek hospodaření za rok 2008 u Základní školy Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace.
 • 16. Výsledek hospodaření za rok 2008 u Mateřské školy Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace.
 • 17. Rozdělení zisku Základní školy Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace do rezervního fondu, do fondu odměn a do rozpočtu zřizovatele.
 • 18. Rozdělení zisku Mateřské školy Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace do rezervního fondu a do  fondu odměn.

  

Karel Týzl, starosta            

Ivana Hampapová, místostarostka

 

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

 

USNESENÍ ZO - leden 2009

  

Usnesení čj. 29/01/2009/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 21. 01. 2009

 

 

Zastupitelstvo obce:

 

 

 • I. Bere na vědomí:

 

 • 1. Kontrolu usnesení.
 • 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 • 3. Diskusi sobčany.
 • 4. Zprávu kontrolního výboru.
 • 5. Výsledky inventarizace 2008.
 • 6. Kontrolu hospodaření obce k31. 12. 2008.

 

 

 

 • II. Schvaluje:
 • 1. Ověřovatele zápisu ve složení.
 • 2. Program jednání.
 • 3. Záměr prodeje části p. p. č. 1257/1 o celkové výměře 9362 m2, druh pozemku orná půda dle GP č. 325-159/2000 nově vzniklé p. p. č. 1257/21 o výměře 824 m2, 1257/22 o výměře 794 m2 , a 1257/23 o výměře 1045m2, vše vk. ú. Konstantinovy Lázně.
 • 4. Směrnici č. 2/2009 o používání prostředků zfondu sociálních potřeb.
 • 5. Pokračování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace v ul. Růžová, Konstantinovy Lázně úpravou varianty - obytná zóna - s rozšířenou vozovkou a zpomalovacími prvky.
 • 6. Podání žádostí o dotace do programu ROP na Revitalizaci návsi v Okrouhlém Hradišti, do  programu PSOV na veřejné osvětlení a parkovací místa v ul. Růžová, Konstantinovy Lázně a žádost o dotaci na Konstantinolázeňské kulturní léto 2009 z kulturního programu Plzeňského kraje.
 • 7. Částečnou opravu fasády na budově Lázeňská 5, Konstantinovy Lázně.
 • 8. Komisi na výběr dodavatele akce „Revitalizace centra Konstantinovy Lázně - I. etapa"
 • 9. Pořadí výběru dodavatele TDI na akci „Revitalizace centra Konstantinových Lázních - I. etapa.  

 

 • III. Ukládá:
 • 1. Starostovi jednat o podmínkách pronájmu nebytových prostor pro technické oddělení.

 

 

Karel Týzl, starosta              

Ivana Hampapová, místostarostka

 

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

Švihákův kulturní kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
2
3
2
4
2
5
4
6
6
7
3
8
1
9
3
10
2
11
2
12
2
13
5
14
3
15
2
16
5
17
4
18
5
19
7
20
9
21
6
22
4
23
6
24
6
25
6
26
6
27
7
28
7
29
4
30
6
31
6
1
5
2
5
3
6
4
5

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
déšť 27 °C 17 °C
neděle 21. 7. slabý déšť 27/16 °C
pondělí 22. 7. déšť 20/14 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 20/12 °C

Mobilní rozhlas

logo

Klikací rozpočet

RozpočetInteraktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.