Obec Konstantinovy Lázně
Konstantinovy Lázně
Švihák

Usnesení ZO - 2008

 

USNESENÍ ZO - prosinec 2008

Usnesení čj. 28/12/2008/ZO ze zasedání
Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 12. 12. 2008
 
 
Zastupitelstvo obce:
 
 
 • I. Bere na vědomí:
 • 1. Kontrolu usnesení.
 • 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 • 3. Diskusi sobčany.
 • 4. Zprávu finančního výboru.
 
 
 • II. Schvaluje:
 • 1. Ověřovatele zápisu.
 • 2. Program jednání.
 • 3. Zpracování fontány na obchodním náměstí ve variantě č. 2.
 • 4. Zpracování pergoly na obchodním náměstí ve variantě č. 2 se zděnými sloupky.
 • 5. Komisi pro výběr dodavatele TDI projektu Revitalizace centra Konstantinových Lázní - I. etapa .
 • 6. Podání žádosti zprogramu Leader na vybavení expozice muzea hasičské historické techniky.
 • 7. Zástupce obce ve školské radě p. Mgr. Karla Sekničku.
 • 8. Návrh smlouvy opodmínkách poskytnutí dotace zRegionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt snázvem: Revitalizace centra Konstantinovy Lázně - I. etapa.
 • 9. OZV č.3/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 • 10. Pořadí výběru dodavatele na zajištění pěstebních a těžebních prací vobecních lesích na rok 2009
 • 11. Rozpočtové opatření č. XI./2008 dle přílohy č. 13 a rozpočtový výhled dle přílohy č. 13 a).
 • 12. Rozpočet obce na rok 2009 a rozpočtový výhled dle přílohy č. 14  a rozpočet sociálního fondu na rok 2009 dle přílohy č. 14 a).
 • 13. Smlouvu o dílo na provádění pozáručních oprav dýchacích přístrojů.
 
 • III. Prohlašuje:
 • 1. Objekt fary vOkrouhlém Hradišti č.p.1- místní částí Obce Konstantinovy Lázně - za předmět nenahraditelného kulturního dědictví.
 
 
 • IV. Neschvaluje:
 • 1. Navrhovaná umístění nového vysílacího stožáru společnosti T-mobile.
 
 
 • V. Pověřuje:
 • 1. Starostu podpisem smlouvy svybraným TDI projektu Revitalizace centra Konstantinových Lázní - I. etapa.
 • 2. Starostu obce podpisem smlouvy opodmínkách poskytnutí dotace zRegionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt snázvem: Revitalizace centra Konstantinovy Lázně - I. etapa.
 • 3. Starostu podpisem smlouvy o dílo svybraným dodavatelem pěstebních a těžebních prací vobecních lesích na rok 2009.

 

 Karel Týzl, starosta                    
Ivana Hampapová, místost

 

 

 

 

 

USNESENÍ ZO - listopad 2008

  

Usnesení čj. 27/11/2008/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 19. 11. 2008

 

Zastupitelstvo obce:

  

 • I. Bere na vědomí:

 

 • 1. Kontrolu usnesení.
 • 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 • 3. Žádost OS Živá ves o příspěvek.
 • 4. Diskusi sobčany.
 • 5. Zprávu kontrolního výboru.
 • 6. Informaci o zahájení inventarizace.
 • 7. Informaci o likvidaci dočasn ých staveb na obchodním náměstí.

  

 • II. Schvaluje:

 

 • 1. Ověřovatele zápisu.
 • 2. Program jednání.
 • 3. Přesunutí bodu č. 12 na pozici bodu č. 6.
 • 4. Kupní smlovu č. 05/2008.
 • 5. Rozpočtové opatření č. X/2008 dle přílohy č. 9 a rozpočtový výhled dle přílohy č. 9a).
 • 6. Smlouvy o úvěru č. 3158/08/LCD a č. 3159/08/LCD.
 • 7. Smlouvu o zastavení úvěru zbankovního účtu č. ZÚ/3158/08/LCD.
 • 8. Dodatek č. 2 smlouvy o úvěru č. 102277449 ze dne 2. 6. 2008.

  

 • III. Neschvaluje:

 

 • 1. Záměr prodeje p. p. č. 47/1 vk. ú. Okrouhlé Hradiště.

  

 • IV. Pověřuje:

 

 • 1. Starostu podpisem smluv na výkup dočasných dřevostaveb a trafiky na p.  p. č. 1035 a 1031 vk. ú. Konstantinovy Lázně - obchodní náměstí.
 • 2. Starostu podpisem smlouvy na realizaci výběrového řízení na výběr dodavatele investiční akce „Revitalizace centra Konstantinových Lázní - I. etapa"  .

  

 • V. Ukládá:

 

 • 1. Finančnímu výboru zvážit možnost poskytnutí příspěvku na provoz infocentra Konstantinovy Lázně na rok 2009 .

 

Karel Týzl, starosta           

Ivana Hampapová, místostarost

 

 

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

 

 

 

USNESENÍ ZO - říjen 2008

Usnesení čj. 26/10/2008/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 22. 10. 2008

 

Zastupitelstvo obce:

  

I. Bere na vědomí

 1. Kontrolu usnesení.

2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.

3. Diskusi sobčany.

4. Zprávu finančního výboru.

5. Návrhy smluv o dílo na akce „Konstantinovy Lázně - rekonstrukce ulice KPanence Marii a Pod Vrchem" a „Přestupní autobusový - železniční terminál Konstantinovy Lázně".

 

 II. Schvaluje 

1. Ověřovatele zápisu.

2. Program jednání.

3. Prodej p. p. č. 1633 vk. ú. Okrouhlé Hradiště a studny na p. p. č. 1633 vk. ú. Okrouhlé Hradiště.

4. Směnu p. p. č. 512 vk. ú. Konstantinovy Lázně a p. p. č. 1081/2 vk. ú. Nová Ves. Směnnou smlouvu č. 3/2008.

5. Volbu přísedících Okresního soudu vTachově na období 2008 - 2012.

6. Pořadí uchazečů ve výběrovém řízení na akci „Konstantinovy Lázně - rekonstrukce ulice kPanence Marii a Pod Vrchem: 1. Strabag, a. s., provoz Stříbro, 2. M.P.A. Stříbro, 3. Berger Bohemia, a. s., Plzeň, 4.  SSŽ, a. s., Plzeň, 5. Silnice Klatovy, a. s., Klatovy.

7. Pořadí uchazečů ve výběrovém řízení na akci „Přestupní autobusový - železniční terminál Konstantinovy Lázně": 1. Strabag, a. s., provoz Stříbro, 2.  M.P.A. Stříbro, 3. SSŽ, a. s., Plzeň, 4. Berger Bohemia, a. s., Plzeň.

8. Rozpočtové opatření č. IX/2008 a rozpočtový výhled dle přílohy č. 14.

9. Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IE-12-0000831/1.

  

III. Neschvaluje:

 1. Záměr prodeje části p. p. č. 1362 vk. ú. Konstantinovy Lázně.

 

IV. Pověřuje:

 1.  Starostu podpisem smlouvy o dílo svybranými dodavateli na akce „Konstantinovy Lázně - rekonstrukce ulice KPanence Marii a Pod Vrchem" a „Přestupní autobusový - železniční terminál Konstantinovy Lázně".

 

V. Ukládá:

 1. Starostovi zajistit nejméně tři cenové nabídky na zajištění těžebních a pěstebních činností vobecních lesích pro rok 2009.

  

Karel Týzl, starosta

Ivana Hampapová, místostarostka

 

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

 

 

USNESENÍ ZO - září 2008 b)

 
 

Usnesení čj. 25/09/2008/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 24. 9. 2008

 

 Zastupitelstvo obce:

  

I.                   Bere na vědomí

 1. Kontrolu usnesení.

2. Zprávu o hospodaření vobecních lesích za I. pololetí r. 2008.

3. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.

4. Diskusi sobčany.

5. Zprávu finančního a kontrolního výboru.

6. Rozpracované projekční práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení akce „Revitalizace centra

Konstantinových Lázních - I. etapa".

   

II.                Schvaluje

 

1. Ověřovatele zápisu ve složení: p. Jelínek, p. Burda.

2. Program jednání.

3. Změnu vprogramu jednání - přesunutí bodu č. 8 na pozici bodu č. 7.

4. Zvýšené nálady na projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení doplněnou o položkový rozpočet a související výkresy na akci Revitalizace centra Konstantinových Lázní - I. etapa v případě úspěchu žádosti o dotaci v programu ROP.

5. Koncept kroniky za rok 2007.

6. Záměr prodeje studny na p. p. č. 1633 v k. ú. Okrouhlé Hradiště.

7. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. KL 50-2008.

8. Plán společných zařízení KPÚ Dlouhé Hradiště.

9. Rozpočtové opatření č.VIII/2008 a rozpočtový výhled dle přílohy č. 13.

10. Výsledky mimořádné inventarizace k 31. 8. 2008 dle přílohy č. 14.

 

.

Karel Týzl, starosta            

Ivana Hampapová, místostarostka

 

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

USNESENÍ ZO - září 2008 a)

  

Usnesení čj. 24/09/2008/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 01. 09. 2008

 

 Zastupitelstvo obce:

 I. Schvaluje:

 

 1. Ověřovatele zápisu ve složení: pí Hampapová, p. Večeřa.
 2. Program jednání.
 3. Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt s názvem: Přestupní autobusový-železniční terminál Konstantinovy Lázně.
 4. Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt s názvem: Konstantinovy Lázně - rekonstrukce ulice K Panence Marii a Pod  Vrchem.

 

Karel Týzl, starosta             

Ivana Hampapová, místostarostka

 

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

 

 

USNESENÍ ZO - červenec 2008

 
 

Usnesení čj. 22/07/2008/ZO ze zasedání
Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 07. 07. 2008
 
  
 
Zastupitelstvo obce:
 
 
I. Bere na vědomí:
  
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Informaci o rozpracované projektové dokumentaci „Revitalizace centra Konstantinových Lázní - I. etapa".
 5. Informaci o získaných dotacích z programu ROP „Přestupní autobusový a vlakový terminál Konstantinovy Lázně" a ulice Pod Vrchem a K Panence Marii.
 
 
II. Schvaluje:
 
 1. Ověřovatele zápisu ve složení: pí MUDr. Nuhlíčková, pí Velichová.
 2. Změnu v programu jednání - přesunutí bodu č. 9 na pozici č. 6.
 3. Záměr využití severní části obce Konstantinovy Lázně za účelem realizace odpočinkového centra.
 4. Smlouvu o dílo s Centrem pro komunitní práci západní Čechy na zpracování žádosti o dotaci na „Revitalizace centra Konstantinových Lázní - I. etapa".
 5. Dodatek č. 5 ke smlouvě o výkonu funkce odborného lesního hospodáře.
 6. Pořadí žádostí o dotaci z programu Leader 2008:
                                1. Autobusové nádraží - dokončení
                                2. Park pro radost - IV. etapa
                                3. - 4. Park u DPS Konstantinovy Lázně, náves Okrouhlé Hradiště.
7. Zařazení Obce Konstantinovy Lázně do územní působnosti MAS Český Západ - Místní partnerství a prohlašuje, že se její zástupci seznámili s obsahem Integrované rozvojové strategie území MAS pro období 2007 - 2013.
8. Dohodu o ukončení platnosti smlouvy č. KL 1-2004 k 1. 8. 2008.
9. Smlouvu č. KL 1-2008 na provádění pěstební a těžební činnosti a prodeji dřeva.
10. Rozpočtové opatření č. VI/2008 dle přílohy č. 15.  
 
 
Karel Týzl, starosta
Ivana Hampapová, místostarostka

 

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

 

USNESENÍ ZO - červen 2008

 
 

Usnesení čj. 21/06/2008/ZO ze zasedání
Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 18. 06. 2008
 
Zastupitelstvo obce:
I. Bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Zprávu finančního a kontrolního výboru.
II. Schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu a návrhovou komisi.
 2. Program jednání.
 3. Jednací řád Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně dle přílohy č. 3.
 4. Změnu v programu jednání - přesunutí bodu č. 8 na pozici bodu č. 6.
 5. K dalšímu zpracování projektové dokumentace Revitalizace centra Konstantinovy Lázně variantu 1B.
 6. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2007 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007  s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá opatření. Účtování v roce 2008 je prováděno tak, aby se  neopakovaly chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření Obce Konstantinovy Lázně.
 7. Prodej p. p. č. 338/3 o výměře 57 m² v k. ú. Potín.
 8. Kupní smlouvu č. 02/2008.
 9. Záměr prodeje p. p. č. 906/3 v k. ú. Okrouhlé Hradiště.
 10. Záměr prodeje p. p. č. 904/1 v ZE, původ katastr nemovitostí, v k. ú. Okrouhlé Hradiště.
 11. Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/PTC/2086/2008-PTCM.
 12. Navýšení ceny za opravu střechy KD KOS na 231 tis. Kč.
 13. Rozpočtové opatření č. V/2008 dle přílohy č. 17.
 14. Rozpočtový výhled dle přílohy č. 17 a).
III. Neschvaluje:
 1. Záměr směny části p. p. č. 545 v k. ú. Konstantinovy Lázně.
IV. Ukládá:
1.Radě obce připravit dodatek smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře.
2.Starostovi zajistit odstranění vad a nedostatků ze zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007.
 
Karel Týzl, starosta
Ivana Hampapová, místostarostka

 

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

 

 

USNESENÍ ZO - květen 2008

 
 

Usnesení čj. 20/05/2008/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 21. 05. 2008

Zastupitelstvo obce:

 • I. bere na vědomí:
 • 1. Kontrolu usnesení.
 • 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 • 3. Diskusi sobčany.
 • 4. Zprávu finančního výboru.
 • 5. Informaci o opravě místní komunikace vNové Vsi.
 • II. schvaluje:
 • 1. Ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení: pí Brožová, p. Zwettler.
 • 2. Program jednání.
 • 3. Předběžný investiční záměr-studii využití území Konstantinovy Lázně západ pro stavbu sanatoria Cardio Pro (400 lůžek).
 • 4. Zpracování PD pro územní řízení na stavbu trafostanice v Okrouhlém Hradišti.
 • 5. Smlouvy o úvěru č. 102277449 a č. 102276489 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Českou spořitelnou, a.s.
 • 6. Smlouvu o dílo č. G-17/08 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Garance Plzeň, s.r.o.
 • 7. Výsledek hospodaření za rok 2007 Základní školy Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace.
 • 8. Výsledek hospodaření za rok 2007 Mateřské školy Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace.
 • 9. Prodej p. p. č. 338/1 o výměře 75 m2 a 340/2 o výměře 519 m2, obě vk.ú. Potín .
 • 10. Kupní smlouvu č. 01/2008.
 • 11. Bezúplatné nabytí p. p. č. 1137/3 - 496 m2, 1145/9 - 20m2 a 1145/10 115 m2 v k. ú. Konstantinovy Lázně zvlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit smajetkem státu - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rabínovo nábřeží 390(42)pozemky pod komunikacemi, Praha do  vlastnictví Obce Konstantinovy Lázně. Pozemky jsou součástí místní komunikace III. třídy č. 6 b v ulici Krátká, Konstantinovy Lázně.
 • 12. Záměr směny p. p. č. 512/2 vk. ú. Konstantinovy Lázně.
 • 13. Rozpočtové opatření č.4/2008 dle přílohy č.17.
 • III. neschvaluje:
 • 1. Příspěvek na zhotovení kanalizační přípojky v ul. Růžová, Konstantinovy Lázně.
 • IV. ukládá:
 • 1. Starostovi připravit návrh změny jednacího řádu.
 • 2. Starostovi připravit návrh rozdělení pozemku p. p. č. 612/3, vk. ú. Konstantinovy Lázně na výstavbu RD.  
 • 3. Starostovi zajistit nabídky realitních kanceláří na prodej pozemků na výstavbu RD.

 

Karel Týzl, starosta 

Ivana Hampapová, místostarostka

 

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

USNESENÍ ZO - duben 2008

 

Usnesení čj. 19/04/2008/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 23. 04. 2008

 

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.

2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.

3. Zprávu o činnosti rady obce.

4. Diskusi sobčany.

5. Zprávu finančního a kontrolního výboru.

6. Žádost o projednání ceny p. p. č. 512/2, vk. ú. Konstantinovy Lázně.

7. Kontrolu hospodaření k31. 3. 2008.

 

II. schvaluje:

1. Ověřovatele zápisu a návrhovou komisi.

2. Program jednání.

3. Směnu p. p. č. 1082 a 941/6, obě vk. ú. Nová Ves u Bezdružic za p. p. č. 11/2, k. ú. Potín.

4. Směnnou smlouvu č. 02/2008.

5. Záměr prodeje p. p. č. 338 a 340/2, obě vk. ú. Potín.

6. Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1006990831, 1004980831, 1005990831.

7. Mimořádný příspěvek TJ Sokol na rekonstrukci kabin ve výši Kč 50000,--.

8. OZV č. 1/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.

9. OZV č. 2/2008 o veřejném pořádku a opatření kjeho zabezpečení.

10. Dodatek č. 1/2008 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku Plzeňskému kraji na  zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou.

11. Smlouvu o dílo č. 280034 na zhotovení projektové dokumentace kúzemími řízení akce „Revitalizace centra Konstantinových Lázní - I. etapa".

12. Smlouvu o dílo č. 280008 na zhotovení „Posouzení potřebných opatření pro zprovoznění sálu integrovaného domu čp. 164 vKonstantinových Lázních.

13. Dodatek č. 2 smlouvy č. 3041 sfirmou Ekodepon, s. r. o., Černošín.

14. Opravu havarijního stavu části střechy KD Kos snáklady do Kč 180000,--.

15. Kupní smlouvu č. KM/II/2008/KL.

16. Rozpočtové opatření č. 3/2008 dle přílohy 18 a).

III. pověřuje:

 1. Starostu  jednat o směně pozemku p. p. č. 512/2 v k. ú. Konstantinovy Lázně.

 

Karel Týzl, starosta

Ivana Hampapová, místostarostka

 

 

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

 

 

 

USNESENÍ ZO - březen 2008

Usnesení čj. 18/03/2008/ZO ze zasedání
Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 19. 03. 2008
Zastupitelstvo obce:
 
I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
3. Zprávu o činnosti rady obce.
4. Diskusi s občany.
5. Zprávu finančního a kontrolního výboru.
6. Výsledky inventarizace za rok 2007.
7. Návrh OZV č. 1/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.
8. Návrh OZV č. 2/2008 o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení.
 
II. schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu a návrhovou komisi.
2. Program jednání.
3. Mimořádný členský příspěvek MKL.
4. Přidělení půjček z FBR.
5. Směnnou smlouvu č. 01/2008 uzavřenou mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Léčebnými lázněmi Konstantinovy Lázně a. s.
 
III. pověřuje:
1. Starostu obce uzavřením smluv z FBR.
IV. ukládá:
1. Starostovi zažádat o prodloužení termínu ke zjednání nápravy dle záznamu o poskytnutí metodické pomoci obci Konstantinovy Lázně Ministerstvem vnitra, odborem dozoru a kontroly veřejné správy, oddělení dozoru, Plzeň k OZV č. 2/2007 o opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v obci Konstantinovy Lázně.
2. Starostovi předat náměty na řešení „Obchodního náměstí“ projektantovi.
 
Karel Týzl, starosta
Ivana Hampapová, místostarostka

 

 

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

 

USNESENÍ ZO - únor 2008

Usnesení čj. 17/02/2008/ZO ze zasedání
Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 20. 02. 2008
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
3. Zprávu o činnosti rady obce.
4. Diskusi s občany.
5. Aktuální stav výběru zpracovatele projektové dokumentace na revitalizaci návsi v Okrouhlém Hradišti.
II. schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu a návrhovou komisi.
2. Program jednání.
3. Ke zpracování prováděcí projektové dokumentace revitalizace centra Konstantinových Lázní etapu „Revitalizace centra Konstantinových Lázní I. etapa – Obchodní náměstí“.
4. Závazek předfinancovat a spolufinancovat projekt „Konstantinovy Lázně – rekonstrukce ulice K Panence Marii a Pod Vrchem“.
5. Závazek předfinancovat a spolufinancovat projekt „Přestupní autobusový – vlakový terminál Konstantinovy Lázně“.
6. Smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci na „Přestupní autobusový - vlakový terminál Konstantinovy Lázně“ mezi Obcí Konstantinovy Lázně a CpKP, Plzeň.
7. Smlouvu o dílo na zhotovení projektu „Přestupní autobusový – vlakový terminál Konstantinovy Lázně“ mezi Obcí Konstantinovy Lázně a p. Ing.  Rudolfem Mosesem, Tachov.
8. Vypracování posouzení předběžného opatření pro zprovoznění společenského sálu akce Revitalizace kulturního domu – II. etapa“ Ateliérem Soukup, Plzeň.
9. Příspěvek o. s. Plzeňská dráha na Bezdružické parní léto.
10. Podání žádosti o dotaci na opravu komunikace cyklotrasy č. 2214 do  Potína v rámci projektu mikroregionu Konstantinolázeňsko.
11. Záměr směny p. p. č. 1082 a 941/6 v k. ú. Nová Ves za p. p. č. 11/2 v k. ú. Potín.
12. Záměr směny části p. p. č. 1147/1 v k. ú. Konstantinovy Lázně.
13. Rozdělení zisku Základní školy Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace, za rok 2007 dle přílohy č. 13.
14. Rozpočtové opatření č. II/2008 dle přílohy č. 14.
15. Rozpočtový výhled dle přílohy č. 14 a.
16. Rozpočtové opatření č. VII/2007 dle přílohy č. 15.
III. neschvaluje:
1. Účast na projektu „Zapojení veřejnosti do koncepce obnovy přírodně cenných lokalit regionu Český západ“.
IV. pověřuje:
1. Starostu obce podpisem „Smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy“ se  společností Léčebné lázně Konstantinovy Lázně, a. s., v případě, že se  v průběhu zveřejnění záměru nepřihlásí jiný zájemce dle přílohy č. 12 a.
 
Karel Týzl, starosta
Ivana Hampapová, místostarostka

 

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

 

USNESENÍ ZO - leden 2008

Usnesení čj. 16/12/ZO ze zasedání
Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 23. 01. 2008
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení za rok 2007.
2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
3. Zprávu o činnosti rady obce.
4. Diskusi s občany.
5. Zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru.
6. Kontrolu hospodaření k 31. 12. 2007.
II. schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu a návrhovou komisi.
2. Program jednání.
3. Revokaci usnesení čj. 2/11/2006/ZO/II/7 a 3/12/2006/ZO/II/4.
4. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva: místostarosta, radní, člen ZO , jednotlivé odměny se sčítají.
5. Prodej p. p. č. 941/4 v k. ú. Nová Ves, o výměře 137 m² .
6. Kupní smlouvu na prodej p. p. č. 941/4 v k. ú. Nová Ves a smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Konstantinovy Lázně a kupujícím pozemku.
7. Rozpočtové opatření č. VI/2007 dle přílohy č. 10a).
8. Kupní smlouvu č. KM/I/2008KL na prodej dřevní hmoty.
9. Vyhlášení výběrového kola pro poskytnutí půjček z Fondu bytového rozvoje s uzávěrkou žádostí do 14. 3. 2008.
10. Dodatek č. 4 smlouvy o výkonu odborného lesního hospodáře mezi p. Jaroslavem Vildem a Obcí Konstantinovy Lázně.
11. Směrnici č.2/2008 o používání prostředků z fondu sociálních potřeb.
12. Pořízení nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi v celkové ceně do 320 tis. Kč, s úhradou kupní ceny formou úvěru, splatnost 60 měsíců a 10% akontací.
13. Podání žádosti o dotaci do PSOV PK na akci Rekonstrukce veřejného osvětlení v části ulic Květná, V Aleji a Ke Starým Lázním.
14. Podání žádosti o dotaci do programu PK v oblasti kultury pro rok 2008 na „Konstantinolázeňské kulturní léto“.
15. Podání žádosti o dotaci do programu ROP na akci „Rekonstrukce komunikace v ulicích Pod Vrchem a K Panence Marii“.
16. Zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci do  programu ROP na akci “Revitalizace kulturního domu – II. etapa“.
17. Podání žádosti o dotaci do programu Alcoa Fujikura Czech s.r.o. na  akci “Park pro radost – III. etapa a na akci rekonstrukce topného systému včetně regulace v mateřské školce.
18. Zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci do  programu ROP na akci „Přestupní autobusový/železniční terminál s parkovištěm Konstantinovy Lázně“.
19. Zadání zpracování žádosti o dotaci z programu ROP na Rekonstrukci komunikace v ulicích Pod Vrchem a K Panence Marii“, „Revitalizace kulturního domu – II. etapa“ a na akci „Přestupní autobusový/železniční terminál s parkovištěm Konstantinovy Lázně“ společnosti Eurovision, a. s., Brno a MAS Český západ.
20. Rozpočtové opatření č.I/2008 dle přílohy č. 19.
21. Rozpočtový výhled dle přílohy č. 19a.
III. ukládá:
1. Kontrolnímu výboru provést revizi a aktualizaci registru psů ve správním území obce.
2. Starostovi zajistit cenové nabídky na zpracování PD akce „Revitalizace návsi Okrouhlé Hradiště“.
IV. pověřuje:
1. Starostu pořízením nového osobního automobilu Škoda Fabia combi, uzavřením a podpisem úvěrové a kupní smlouvy.
2. Starostu realizací nabídky prodeje p. p. č. 1581 a 1578 v k. ú. Konstantinovy Lázně prostřednictvím realitní kanceláře vč. podpisem zprostředkovatelské smlouvy.
 
Karel Týzl, starosta
Ivana Hampapová, místostarostka
 
 

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

Švihákův kulturní kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
2
28
4
29
4
30
4
31
3
1
9
2
3
3
2
4
3
5
4
6
4
7
3
8
5
9
3
10
3
11
3
12
4
13
4
14
3
15
6
16
5
17
2
18
5
19
5
20
4
21
4
22
10
23
6
24
2
25
4
26
5
27
4
28
5
29
5
30
4

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
zataženo 18 °C 7 °C
sobota 15. 6. zataženo 20/9 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 21/11 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 25/11 °C

Mobilní rozhlas

logo

Klikací rozpočet

RozpočetInteraktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.