Obec Konstantinovy Lázně
Konstantinovy Lázně
Švihák

Usnesení ZO - 2023

USNESENÍ ZO - prosinec 2023

Usnesení č. 13/12/2023/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 13. 12. 2023

Zastupitelstvo obce:

 1. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu o činnosti finančního výboru.
 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Záměr koupě objektu České pošty Konstantinovy Lázně čp. 87 na st. p. č. 133/1, k. ú. Konstantinovy  Lázně za cenu dle znaleckého posudku a provozování služby Pošta partner obcí s platností od 1. 1. 2025.
 4. Obecně závaznou vyhlášku Obce Konstantinovy Lázně o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
 5. Obecně závaznou vyhlášku Obce Konstantinovy Lázně o místním poplatku z pobytu.
 6. Schodkový rozpočet obce na rok 2024 s pokrytím schodku přebytkem hospodaření roku 2023, kontokorentním úvěrem a předjednaným dlouhodobým úvěrem dle přílohy č. 11.
 7. Rozpočet sociálního fondu a fondu oprav na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 – 2028,  vše dle přílohy č. 11.   
 8. Směrnici č. 3/2023 o používání prostředků z fondu sociálních potřeb.
 9. Rozpočtové opatření č. 8/2023 dle přílohy č. 11a).
 10. Předběžný souhlas s rozpočtovým opatřením č. 9/2023, které řeší narovnání schváleného resp. upraveného rozpočtu 2023 se skutečným plněním k 31. 12. 2023.
 11. Text kroniky obce za rok 2022.

Karel Týzl, starosta

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - listopad 2023

Usnesení č. 12/11/2023/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 15. 11. 2023

Zastupitelstvo obce:

 1. bere na vědomí:
 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Pracovní řešení studie místa setkávání v Okrouhlém Hradišti.
 5. Kontrolu hospodaření obce k 31. 10. 2023.
 1. schvaluje:
 1. Ověřovatele zápisu .
 2. Program jednání.
 3. Rozpočtové opatření č. 7/2023 dle přílohy č. 8.
 4. Mimořádnou odměnu starostovi obce ve výši jednoho platu za mimořádné aktivity ve prospěch obce nad rámec povinností vyplývajících z výkonu funkce v roce 2023.
 5. Kupní smlouvu na odkoupení vybavení kuchyně v KD.
 6. Výjimečné prodloužení lhůt uvedených v Kupní smlouvě č. 11/2021 z 22. 11. 2021 v čl. V., odst. 1 a odst. 2 (povolení, zahájení, dokončení a užívání stavby) o 6 měsíců s tím, že zároveň pozbývají platnosti zvýhodnění dle čl. V., odst. 5 (vrácení 5 % z kupní ceny kupujícímu) a jednorázová odměna za každou nově přihlášenou osobu k trvalému pobytu na adrese dotčené stavby.

Karel Týzl, starosta

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - září  2023

Usnesení č. 11/9/2023/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 27. 9. 2023

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Jednací řád Zastupitelstva Obce Konstantinovy Lázně.
 4. Kupní smlouvu č. IE-12-0006530/K/01 na prodej pozemku parc. č. st. 199 o výměře 12 m2, dle geometrického plánu č. 298-532/2021, v katastrální území Okrouhlé Hradiště, za cenu 8.772,50 Kč včetně DPH, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, 405 02 Děčín.
 5. Rozpočtové opatření č. 6/2023 dle přílohy č. 9.

Karel Týzl, starosta

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - srpen  2023

Usnesení č. 10/8/2023/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 23. 8. 2023

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
 5. Kontrolu hospodaření obce k 31. 5. 2023.

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Prodej p. p. č. 1988, druh pozemku ostatní plocha, výměra 1 m2, p. p. č. 29/9, druh pozemku zahrada, výměra 3 m2, p. p. č. 29/4, druh pozemku zahrada, výměra 80 m2 a p. p. č. 1513/28, ostatní plocha, výměra 11 m2, vznikl dle geometrického plánu č. 297-210/2022, vše v katastrálním území Okrouhlé Hradiště, za cenu 187,5 Kč/1 m2 + 21 % DPH. 
 4. Kupní smlouvu č. 08/2023 na prodej pozemků parc. č. 29/4, 29/9, 1988 a 1513/28,  vše v  k. ú. Okrouhlé Hradiště.
 5. Revokaci usnesení č. 9/6/2023/ZO odst. II. bod č. 8 ze dne 21. 6. 2023.
 6. Záměr prodeje pozemku parc. č. st. 199, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, výměra 12 m2, vznikl dle geometrického plánu č. 298-532/2021 oddělením z pozemku parc. č. 98/1, v katastrálním území Okrouhlé Hradiště, za cenu 8 772,50 Kč včetně DPH. 
 7. Prodej pozemku parc. č. 1532/3, druh pozemku trvalý travní porost, výměra 1 256 m2, vznikl dle geometrického plánu č. 114-190/2023,  katastrální území Dlouhé Hradiště, za cenu 115,- Kč/1 m2 + 21 % DPH. 
 8. Kupní smlouvu č. 07/2023 na prodej pozemku parc. č. 1532/3 v k. ú. Dlouhé Hradiště.
 9. Rozpočtové opatření č. 5/2023 dle přílohy č. 11.
 10. Pojmenování nově vzniklé ulice v lokalitě obytné zóny Konstantinky východ v obci Konstantinovy Lázně -  ul. Polní. 

III. neschvaluje:

 1. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 29/1, druh pozemku zahrada, přibližná výměra 50 m2, v katastrálním území Okrouhlé Hradiště, za cenu 187,5 Kč/1 m2 + 21 % DPH.  

 

Karel Týzl, starosta

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - červen  2023

Usnesení č. 9/6/2023/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 21. 6. 2023

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
 5. Zprávu o činnosti finančního výboru.
 6. Kontrolu hospodaření obce k 31. 5. 2023.

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Závěrečný účet obce za rok 2022 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 bez výhrad. 
 4. Rozpočtové opatření č. 4/2023 dle přílohy č. 10.
 5. Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.
 6. Obecně závaznou vyhlášku o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.
 7. Záměr prodeje p. p. č. 1988, druh pozemku ostatní plocha, výměra 1 m2, p. p. č. 29/9, druh pozemku zahrada, výměra 3 m2, p. p. č. 29/4, druh pozemku zahrada, výměra 80 m2 a p. p. č. 1513/28, ostatní plocha, výměře 11 m2, vznikl dle geometrického plánu č. 297-210/2022, v katastrálním území Okrouhlé Hradiště za cenu 187,5 Kč/1 m2 + 21 % DPH.   
 8. Kupní smlouvu č. IE-12-0006530/K/01 na prodej pozemku parc. č. st. 199 o výměře 12 m2, dle geometrického plánu č. 298-532/2021, v katastrální území Okrouhlé Hradiště, za cenu 8.772,50Kč včetně DPH, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, 405 02 Děčín.
 9. Návrh pojištění obce u Koopertiva pojišťovny, a.s., Vienna  Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČO 47116617.           

III. uděluje:

 1. Souhlas s celoročním hospodařením obce a schvaluje účetní závěrku za rok 2022.

IV. pověřuje:

 1. Starostu podpisem Smlouvy na  pojištění obce u Koopertiva pojišťovny, a.s., Vienna  Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČO 47116617.

Karel Týzl, starosta

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - květen  2023

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Prodej pozemku parc. č. 907/2, druh pozemku ostatní plocha, výměra 125 m2, v katastrálním území Okrouhlé Hradiště, za cenu 150,- Kč/1 m2 + 21% DPH.
 4. Kupní smlouvu č. 06/2023 na prodej pozemku parc. č. 907/2 v k. ú. Okrouhlé Hradiště.
 5. Kupní smlouvu č. 04/2023 na koupi pozemku parc. č. 1758/4 o výměře 502 m2,  v katastrálním území Okrouhlé Hradiště za cenu 1,- Kč/1 m2, dle geometrického plánu č. 302-106/2023. 
 6. Kupní smlouvu č. 05/2023 na koupi pozemku parc. č. 1748/4 o výměře 200 m2,  v katastrálním území Okrouhlé Hradiště za cenu 1,-Kč/1 m2, dle geometrického plánu č. 302-106/2023.
 7. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1532/1, druh pozemku trvalý travní porost, přibližná výměra 1 200 m2, v katastrálním území Dlouhé Hradiště, za cenu 115,- Kč/ 1 m2 + 21 % DPH. Výměra bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu. 

Karel Týzl, starosta

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - duben  2023

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu o činnosti finančního výboru.
 5. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.

 

 II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Kupní smlouvu č. 03/2023 na koupi pozemku parc. č. 284/1 o výměře 3 314 m2, v katastrální území Břetislav za cenu 65,- Kč/1 m2
 4. Záměr prodeje pozemku parc. č. 907/2, druh pozemku ostatní plocha, výměra 125 m2, v katastrálním území Okrouhlé Hradiště, za cenu 150 Kč/ 1 m2 +21 % DPH.
 5. Rozpočtové opatření č.3/2023 dle přílohy č. 13.

III. neschvaluje:

 1. Nabídku České pošty, s. p., na provozování služby pošta Partner v Konstantinových Lázních obcí.
 2. Záměr prodeje pozemku parc. č. 898/16, druh pozemku trvalý travní porost, výměra 58 m2, v katastrálním území Okrouhlé Hradiště. 

IV. ukládá:

 1. Starostovi připravit koncepci řešení organizace a rozvoje parkovacích ploch v obci Konstantinovy Lázně.
 2. Starostovi zadat zahájení projekčních prací pro nová parkovací místa v Zahradní a Školní ulici a za kulturním domem v Konstantinových Lázních.

 

Karel Týzl, starosta

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - březen  2023

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.

 II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Prodej pozemku parc. č. 9/1 o výměře 118 m2, k. ú. Potín, za cenu 92,- Kč/1 m2 +21% DPH, dle geometrického plánu č. 44-260/2022.
 4. Kupní smlouvu č. 02/2023 na prodej pozemku parc. č. 9/1 v k. ú. Potín.
 5. Revokaci usnesení č. 22/3/2021/ZO odst. II. bod č. 6 ze dne 17. 3. 2021.
 6. Nabytí nemovitosti pozemku parc. č. 284/1, druh pozemku vodní plocha, výměra 3 314 m2, v katastrálním území Břetislav za cenu 65,- Kč/1 m2
 7. Rozpočtové opatření č. 2/2023 dle přílohy č. 9.

Karel Týzl, starosta

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - únor  2023

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Informace o dotačních programech a podaných žádostech o dotaci.
 5. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Podání žádosti o podporu na pořízení elektromobilu pro pečovatelskou službu obce Konstantinovy Lázně z dotačního programu MPSV - Výzvy Národního plánu obnovy - č. 31_22_019 – Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby (Výzva vyhlášena v souladu s nařízením č. 241/2021 v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, Investice 3. Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb) a předfinancování celkových, tj. způsobilých i nezpůsobilých výdajů vč. DPH z vlastních zdrojů žadatele.

Název projektu: “Nákup nízkoemisního vozidla pro pečovatelskou službu obce Konstantinovy Lázně”. Předpokládané celkové výdaje na pořízení vozidla vč. zajištění publicity: 1 077 000 Kč bez DPH, 1 303 170 Kč vč. DPH.

Předpokládané způsobilé výdaje na pořízení vozidla: 1 072 000 Kč bez DPH.

 1. Výsledek  vyhodnocení 5. výzvy k podání žádostí na prodej pozemku určeného k výstavbě rodinného domu v  ,,Obytné zóně Konstantinovy Lázně – Východ“, prodej pozemku parc. č. 505/50 v k. ú. Konstantinovy Lázně.
 2. Prodej pozemku parc. č. 505/50 o výměře 1 255 m2, k. ú. Konstantinovy Lázně.
 3. Kupní smlouvu č. 01/2023 prodej pozemku parc. č. 505/50 k. ú. Konstantinovy Lázně.
 4. Záměr prodeje pozemku parc. č. 9/1, druh pozemku ostatní plocha, výměra 118 m2, v katastrálním území Potín, za cenu 92,- Kč/1 m2 + 21% DPH, dle geometrického plánu č. 44-260/2022.
 5. Rozpočtové opatření č. 1/2023 dle přílohy č. 11.

III. neschvaluje:

 1. Záměr prodeje pozemku parc. č. 989, druh pozemku trvalý trvaní porost,  přibližná výměra 5.500 m2, v katastrálním území Břetislav.

Karel Týzl, starosta

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - leden 2023

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Zprávu mandátové komise, která potvrzuje přítomnost pana Zdeňka Palicha  a potvrzuje platnost jeho mandátu.

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Mandátovou komisi.
 4. Dodatek č. 2 Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 0733048319/21 ze dne 27. 1. 2021 mezi obcí a Českou spořitelnou a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha.
 5. Revokaci usnesení č. 35/08/2022/ZO odst. II. bod č. 5 a 6 ze dne 31. 08. 2022.
 6. Zveřejnění 5. výzvy k podání závazných žádostí na prodej pozemku určeného k výstavbě rodinného domu v lokalitě ,,Obytná zóna Konstantinovy Lázně – východ“ a to na pozemek parc. č. 505/50 o výměře 1 255 m2, v k. ú. Konstantinovy Lázně, za cenu 625 Kč/m2 + 21 % DPH. Prodej se bude řídit Podmínkami prodeje pozemků v Obytné zóně Konstantinovy Lázně – východ, schválenými v Zastupitelstvu obce Konstantinovy Lázně dne 21. 04. 2021.
 7. Nabytí nemovitosti částí pozemků parc. č. 1748, 1749 a 1758, druh pozemků trvalý travní porost, o přibližné celkové výměře 585 m2, v katastrálním území Okrouhlé Hradiště za cenu 1,- Kč/m2. Výměry pozemků budou upřesněny po vyhotovení geometrického plánu.
 8. Rozpočtové opatření č. 9/2022 dle přílohy č. 11.
 9. Program obnovy obce Konstantinovy Lázně na období 2023 - 2026.

Karel Týzl, starosta

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

 

Švihákův kulturní kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
2
28
4
29
4
30
4
31
3
1
9
2
3
3
2
4
3
5
4
6
4
7
3
8
5
9
3
10
3
11
3
12
4
13
4
14
3
15
6
16
5
17
2
18
5
19
5
20
4
21
4
22
10
23
6
24
2
25
4
26
5
27
4
28
5
29
5
30
4

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
zataženo 18 °C 7 °C
sobota 15. 6. zataženo 20/9 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 21/11 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 25/11 °C

Mobilní rozhlas

logo

Klikací rozpočet

RozpočetInteraktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.