Obec Konstantinovy Lázně
Konstantinovy Lázně
Švihák

"C" AKTUÁLNÍ OMEZENÍ PLATNÁ OD 42. TÝDNE

foto

kratší shrnutí nejdůležitějších omezení

Informační web Ministerstva zdravotnictví ČR - ZDE

Krajská hygienická stanice  Plzeňského kraje se sídlem v Plzni - ZDE

*********************************************************************************************

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/2020-36/MIN/KAN ze dne 12. 10. 2020

Všem osobám se s účinností ode dne 13. 10. 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, a to:

  1.  ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj);

  2.  v prostředcích veřejné dopravy,

  3.  na nástupištích, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy.

 

Zákaz se nevztahuje na:

  1.  děti do dvou let věku,

  2.  děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,

  3.  žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mimo jejich společné prostory,

  4.  žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),

  5.  internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,

  6.  školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,

  7.  školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,

  8.  žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,

  9.  zaměstnance a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

  10. osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

  11. pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

  12. zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

  13. uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,

  14. další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,

  15. zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,

  16. osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,

  17. soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,

  18. osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,

  19. moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,

  20. osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,

  21. zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,

  22. osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,

  23. snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,

  24. osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,

  25. sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,

  26. osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

 

 

Usnesení Vlády ČR č. 1021 ze dne 12. 10. 2020 o přijetí krizového opatření

S účinností od 14. 10. 2020 od 00:00 hod. do 3. 11. 2020 do 23:59 hod. stanovuje nová pravidla pro konání hromadných akcí.

Platí omezení hromadných akcí v počtu účastníků (6 osob ve vnitřních i venkovních prostorech, nejde-li o členy domácnosti).

Výjimka platí, kromě členů domácnosti, pro:

  *   zaměstance vykonávající práci pro stejného zaměstnavatele,

  *   osoby společně vykonávající podnkatelskou nebo jinou obdobnou činnost,

  *   osoby, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,

přičemž účastníci hromadné akce udržují odstup od jiných osob alespoň 2 metry.

 

Omezení 6 osob se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky.

 

Omezení se nadále nevztahuje na schůze, zasedání a podobníé akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávích osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona (dle MV platí též pro zastupitelstvo obce, radu obce, výbory zastupitelstva a komise rady).

 

Omezení 6 osob se nevztahuje na svatby, prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství, pohřeb a následné oslovy (hostiny); pro tyto akce platí i výjimka ze zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích sluežb s tím, že přítomnost v provozovnách stravovacích služeb je možná v čase mezi 6:00 hod a 20:00 hod.  – s účinností od 19. 10. 2020 platí pro účastníky těchto akcí omezení 30 osob.

 

Zakazuje se:

  *   pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob,

  *   pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech,

  *   přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (restaurace, hospody, bary) po celý den – výjimka z tohoto zákazu platí pro restaurace a bary v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 6:00 a 20:00 hod; výjimka dále platí pro prodej mimo provozovnu (výdejové okénko) s tím, že prodej přes výdejové okénko je zakázán v čase mezi 20:00 a 6:00 hod.,

  *   přítomnost veřejnosti v klubech a diskotékách po celý den.

 

Bez ohledu na počet jejich účastníků zakazují:

  *   koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté,

  *   společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol,

  *   poutě a podobné tradiční akce,

  *   kongresy a jiné vzdělávací akce,

  *   veletrhy,

  *   provoz heren a kasin,

  *   provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center (s výjimkou tělocviku na prvním stupni ZŠ a v MŠ),

  *   provoz a používání umělých koupališť, wellness včetně saun, solárií a solných jeskyním

  *   návštěvy a prohlídky ZOO,

  *   návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,

  *   provozování zařízení pro osoby ve věku 6 až 18 let zaměřených na zájmové, výchovné, rekreační a vzdělávací činnosti.

 

Omezuje se provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2.

Stanovena pravidla pro shromažďování – nejváýše 500 účastníků rozdělených do skupin nejvýše po 20 účastnících; mezi těmito skupinami musí být rozestupy 2 metry a účastníci jsou povinni nosit roušky.

Omezuje se svoboda pohybu a pobytu – do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, lze vstupovat a pobývat v nich nejvýše ve skupinách 2 osob a tyto skupiny musí udržovat rozestupy alespoň 2 metry (omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti).

Ministerstvo zdravotnictví se pověřuje rozhodovat o výjimkách z tohoto opatření pro hromadné akce z důvodů zřetele vhodných za současného stanovení zvláštních hygienicko-epidemiologických podmínek pro tyto akce.

 

 

Usnesení vlády Český republiky č. 1022 ze dne 12. 10. 2020 o přijetí krizového opatření

S účinností od 14. 10. 2020 od 00:00 hod. do  3. 11. 2020 do 23:59 hod. stanovuje opatření pro školy.

 

Zakazuje se osobní přítomnost:

  *   studentů na výuce VŠ s výjimkami,

  *   žáků na výuce středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří s výjimkami,

  *   žáků ZŠ (na obou stupních) s výjimkami,

  *   žáků na výuce základních uměleckých a jazykových škol, včetně účasti na státní jazykové zkoušce.

Dále se zakazuje:

  *   škola v přírodě,

  *   provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení (internátů),

  *   poskytování ubytovacích služeb studentům vysokých škol (koleje) s výjimkami,

  *   provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin,

  *   výuka zpěvu s výjimkou mateřských škol

  *   výuka tělocviku s výjimkou MŠ.

 

S účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod. se zároveň zakazuje osobní přítomnost žáků základních a středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na výuce (prakticky dochází o prodloužení podzimních prázdnin těchto žáků o dva dny).

 

Usnesení vlády č. 1033 ze dne 12. 10. 2020 o přijetí krizového opatření

S účinností od 14. 10. 2020 nařizuje hejtmanům krajů určit školu nebo školské zařízení, které bude vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku 3 až 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

 

  *   zaměstnanci bezpečnostních sborů,

  *   zaměstnanci obecní policie,

  *   zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

  *   zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

  *   zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

  *   sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

  *   sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,

  *   příslušníci ozbrojených sil,

  *   pedagogičtí anebo nepedagogičtí pracovníci určené školy nebo školského zařízení.

 

Tím, kdo určí školu nebo školské zařízení, bude hejtman kraje. Město Plzeň bude povinno poskytnout veškerou nezbytnou součinnost v procesu zajišťování výkonu uvedené péče o děti.

 

Datum vložení: 14. 10. 2020 12:54
Datum poslední aktualizace: 14. 10. 2020 13:28
Autor: Správce Webu

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Aktuální počasí

Počasí dnes:

21. 10. 2020

polojasno

Bude skoro jasno až polojasno. Ráno a dopoledne místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Denní teploty 14 až 18°C. Noční teploty 8 až 4°C.

SMS infokanál

INFO

Klikací rozpočet

RozpočetInteraktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.