Navigace

Obsah

USNESENÍ ZO - červen 2019 

Usnesení čj. 8/06/2019/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 19. 06. 2019

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu finančního výboru.

 II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Výsledek výběrového řízení na akci „ Revitalizace a rozvoj rekreačního areálu Staré Lázně – I. etapa lesopark“s vítězným uchazečem: Vladimír Kučera, Lázeňská 213, 349 52 Konstantinovy Lázně, IČO: 44219849, za nabídkovou cenu 1 347 054,08 Kč bez DPH.
 4. Smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem Vladimírem Kučerou, Lázeňská 213, 349 52 Konstantinovy Lázně, IČO: 44219849, na realizaci projektu ,,Revitalizace a rozvoj relaxačního areálu Staré Lázně – I. etapa lesopark“.
 5. Prodej p. p. č. 1042/49, o výměře 21 m2, v katastrálním území Konstantinovy Lázně v obci Konstantinovy Lázně.
 6. Kupní smlouvu č. 04/2019.
 7. ezúplatný převod p. p. č. 368 v k. ú. Potín, p. p. č. 805 a 806 v k. ú. Poloučany od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví obce.
 8. Rozpočtové opatření č. 4/2019 dle přílohy č. 11.
 9. Souhlas s celoročním hospodařením obce a schvaluje účetní závěrku za rok 2018.
 10. Závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad. 
 11. Revokaci usnesení zastupitelstva obce ze dne 20. 2. 2019 č. j. 5/02/2019/ZO čl. II bod 3.

III. pověřuje:

 1. Starostu podáním žádosti a následným podpisem smlouvy o bezúplatném převodu p. p. č. 368 v k. ú. Potín, p. p. č. 805 a 806 v k. ú. Poloučany od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví obce.

 

Karel Týzl, starosta    

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

_____________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - květen 2019 

Usnesení čj. 7/05/2019/ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 22. 05. 2019

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.

 II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Prodej stavební p. p. č. 651, o výměře18 m2, v k. ú. Konstantinovy Lázně a obci Konstantinovy Lázně pro Společenství vlastníků pro dům čp. 115, 349 52 Konstantinovy Lázně , SVJ za cenu 556,6 Kč za 1m² včetně DPH.
 4. Kupní smlouvu č. 03/2019.
 5. Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce el. energie č. Z-S14-12- 8120068065mezi Obcí Konstantinovy Lázně a  ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Dečín.
 6. Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných místelektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 19_SOBS01_4121478940 s ČEZ Distribuce, a. s, Teplická 874/8, 405 02 Dečín.
 7. Záměr prodeje části p. p. č. 530/6, k.ú. Konstantinovy Lázně o předpokládané výměře 20 m2.
 8. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 9120141113 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a  ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na část p. p. č. 530/6, k. ú. Konstantinovy Lázně a pověřuje starostu obce jejím podpisem v případě, že po ukončení lhůty na zveřejnění záměru nebudou vzneseny žádné podněty a připomínky.
 9. Rozpočtové opatření č. 3/2019 dle přílohy č. 9.

 

Karel Týzl, starosta    

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

___________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - duben 2019 

Usnesení čj. 6/04/2019/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 17. 04. 2019

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
 5. Zprávu o činnosti finančního výboru.

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. rodej p. p. č. 1543/4, druh pozemku ostatní plocha  o výměře  41 m2, v katastrálním území Okrouhlé Hradiště  v obci Konstantinovy Lázně  za cenu  3 691,- Kč včetně DPH.
 4. Kupní smlouvu č. 02/2019.
 5. Záměr prodeje části p.p.č.1042/27, druh pozemku trvalý trav. porost, o přibližné výměře cca 24 m2v k.ú. Konstantinovy Lázně za cenu 440,- Kč/m2 + 21% DPH s tím, že přesná výměra bude určenageometrickým plánem.
 6. Záměr prodejest. p. č. 651 o výměře18 m2(vzniklé oddělenímčásti původníp. p. č. 1025/1),v k. ú. Konstantinovy Lázně,druh trvalý travní porost,dle geometr. plánu č. 665-111/2019 ,za cenu 460,-Kč/ 1m2 + 21% DPH.
 7. Zrušení účtu č. 158 523 805/0300 (BÚ k FRB) a účtu 154 899 338/0300 (FRB).
 8. Rozpočtové opatření č. 2/2019 dle přílohy č.14.
 9. Pracovní verzi projektu „Relaxační a vodní park pod Hradišťským vrchem“ dle přílohy č. 15.
 10. Podání žádosti o dotaci do aktuálních dotačních programů na realizaci projektu „Relaxační a vodní park pod Hradišťským vrchem“.
 11. Program obnovy obce Konstantinovy Lázně na období 2019-2022.

III. neschvaluje:
  1. Záměr prodeje části p.p.č. 1549, v k.ú. Dlouhé Hradiště

IV. ukládá:

 1. Starostovi předložit aktualizovanou Směrnici č. 3/2011 Zásady použití prostředků „Fondu rozvoje bydlení Obce Konstantinovy Lázně“.

 

Karel Týzl, starosta    

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

_____________________________________________________________________

 

 březen - jednání se nekonalo

 

_____________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - únor 2019

Usnesení čj. 5/02/2019/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 20. 02. 2019

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. ontrolu  hospodaření obce k 31. 12. 2018.
 5. Výsledky inventarizace majetku obce za rok 2018.

 

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0014279/VB2 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly.
 4. Prodej p. p. č. 1042/48, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 33 m2, v katastrálním území a v obci Konstantinovy Lázně , za cenu Kč 17 569,-- včetně DPH.
 5.  
 6. Záměr prodeje části p. p. č. 1543/1, druh pozemku ostatní plocha o přibližné výměře 31 m2 v katastrálním území Okrouhlé Hradiště za cenu 74,40 Kč/m2 + 21 % DPH.
 7. ýsledek výběru dodavatele na akci ,,Pořízení užitkového vozu pro Obec Konstantinovy Lázně“ s vybraným dodavatelem MIKEŠ-CZ, s.r.o., Zahradní a komunální technika, Cukrovarská 6, Plzeň 301 00, IČO: 03381587, za cenu 1 227 000,- Kč bez DPH.
 8. Smlouvu o dílo-dodávku č. 2/2019mezi Obcí Konstantinovy Lázně a MIKEŠ-CZ, s.r.o., Zahradní a komunální technika, Cukrovarská 6, Plzeň 301 00, IČO: 03381587, na akci
 9. Rozpočtové opatření č. 1/2019 dle přílohy č. 11.

 

Karel Týzl, starosta                                                         

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

________________________________________________________________

USNESENÍ ZO - leden 2019

Usnesení čj. 4/01/2019/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 23. 01. 2019

Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
 3. Diskusi s občany.
 4. Rozpočtové opatření č. 11/2018 dle přílohy č. 7.
 5. Vyhodnocení výsledků projednání zadání Územního plánu Konstantinovy Lázně ve smyslu § 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.

 

II. schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu.
 2. Program jednání.
 3. V souladu § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, zadání Územního plánu Konstantinovy Lázně uvedené v příloze č. 8.
 4. Pořadí uchazečů akce ,,Optimalizace vodního režimu návesních MVN – Nová Ves“ dle přílohy č. 9, s vítěznou nabídkou od Project plus Klatovy spol. s r.o., Luby 175, 339 01 Klatovy, IČO: 49791788, za cenu 1 263 187,31 Kč bez DPH.
 5. Smlouvu o dílo mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Project plus Klatovy spol. s r.o., Luby 175, 339 01 Klatovy, IČO 49791788, na akci ,,Optimalizace vodního režimu návesních MVN – Nová Ves“.
 6. Směrnici č. 2/2019 o používání prostředků z fondu sociálních potřeb.
 7. Dodatek č. 12 ke smlouvě o převzetí a odstranění nebo využití odpadu č. 3041 mezi Obcí Konstantinovy Lázně, Lázeňská 27, 349 52 Konstantinovy Lázně a firmou Ekodepon, s. r. o., Lažany 36,  349 58 Černošín.
 8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o převzetí a odstranění nebo využití odpadu č. 4178 mezi Obcí Konstantinovy Lázně, Lázeňská 27, 349 52 Konstantinovy Lázně a firmou Ekodepon, s .r. o., Lažany 36, 349 58 Černošín.
 9. Podání žádostí o dotaci na dětské hřiště v Dlouhém Hradišti do programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR 2019 a na I. etapu revitalizace a rozvoje rekreačního areálu Staré Lázně do dotačního programu MAS Český západ z.s.
 10. Smlouva o kontokorentním úvěru č. 0733048319/19 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Českou spořitelnou a.s.

III. konstatuje:

 1. Nebyl uplatněn dotčeným orgánem požadavek na posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí a dotčený orgán vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast, proto pořizovatel upustil od zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj - že uplatněné požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do návrhové části územního plánu.

IV. pověřuje:

 1. Starostu obce zabezpečit zpracování návrhu Územního plánu Konstantinovy Lázně v souladu se schváleným zadáním a dle přílohy č. 7 k vyhlášce č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

 

 Karel Týzl, starosta                                                         

Dana Bešťáková, místostarostka

 * zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů