Navigace

Obsah

USNESENÍ ZO - prosinec 2009

 

Usnesení čj. 39/12/2009/ZO ze zasedání
Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 11. 12. 2009
 
 
Zastupitelstvo obce:
 
 
I.                   Bere na vědomí:
1.      Kontrolu usnesení.
2.      Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
3.      Diskusi s občany.
4.      Zprávu finančního výboru.
 
II.                Schvaluje:
1.      Ověřovatele zápisu.
2.      Program jednání.
3.      Změnu označení Obchodní ulice na Náměstí U Fontány.
4.      Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů.
5.      Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 o místním poplatku z ubytovací kapacity.
6.      Záměr výstavby základnové stanice T-mobile Czech Republic a. s. na p.  p. č. 480/10 v k. ú. Konstantinovy Lázně s maximální výškou 15 m.
7.      Záměr rekonstrukce bývalé budovy kina dle studie včetně případného zastavění části p. p. č. 1137/3 v k. ú. Konstantinovy Lázně v rozsahu cca 1-2 m².
8.      Rozpočtové opatření č. 9/2009 dle přílohy č. 12.
9.      Přesunutí bodu č. 14 na pozici bodu č. 13.
10.  Rozpočet na rok 2010 dle přílohy č. 13, rozpočet sociálního fondu na  rok 2010 dle přílohy č. 13 a)  a rozpočtový výhled dle přílohy č. 13 b).
 
 
Karel Týzl, starosta
Ivana Hampapová, místostarostka
 
* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

 

 

 

 

USNESENÍ ZO - listopad 2009

 

Usnesení čj. 38/11/2009/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 18. 11. 2009

Zastupitelstvo obce:

I.                   Bere na vědomí:

1.      Kontrolu usnesení.

2.      Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.

3.      Diskusi s občany.

4.      Zprávu kontrolního výboru.

5.      Zprávu finančního výboru.

6.      Informaci o zahájení inventarizace za rok 2009.

II.                Schvaluje:

1.      Ověřovatele zápisu.

2.      Program jednání.

3.      Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Telefonica O2 Czech Republic, a. s.

4.      Záměr směny p. p. č. 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581 a 583, vše v k. ú. Konstantinovy Lázně.

5.      Dodatek č. 2 smlouvy o dílo 841/UCDK/77/09.

 

III.             Neschvaluje:

1.      Připomenutí oslav výročí osvobození v roce 2010 s plzeňským Military Clubem.

 

 IV.             Ukládá:

1.      Starostovi prověřit rozsah povinného vedení a následně zajistit řádné vedení provozní evidence strojů a zařízení technického oddělení.

  

Karel Týzl, starosta

Ivana Hampapová, místostarostka

 

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

 

USNESENÍ ZO - říjen 2009

 

Usnesení čj. 37/10/2009/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 21. 10. 2009

 

Zastupitelstvo obce:

I.                   Bere na vědomí:

1.      Kontrolu usnesení.

2.      Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.

3.      Diskusi s občany.

4.      Zprávu finančního výboru.

5.      Výsledek nabídky BYTY Západ v. o. s.

6.      Kontrolu hospodaření obce k 30. 9. 2009.

II.                Schvaluje:

1.      Ověřovatele zápisu.

2.      Program jednání.

3.      Prodej p. p. č. 7/1 o výměře 319 m² a p. p. č.  61/3 o výměře 419 m² vše  v k. ú. Potín.

4.      Kupní smlouvu č. 10/2009.

5.      Prodej p. p. č. 23/1 o výměře 1026 m² a p. p. č.  1617/2 o výměře 78 m² vše v k. ú. Okrouhlé Hradiště.

6.      Prodej p. p. č. 1617/1 o výměře 113 mv  k. ú. Okrouhlé Hradiště. Kupní smlouvu č. 12/2009.

7.      Text kroniky obce za rok 2008.

8.      Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Základní školy Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace.

9.      Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Mateřské školy Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace.

10.  Rozpočtové opatření č. 8/2009 a rozpočtový výhled dle přílohy č. 15.

 

 

Karel Týzl, starosta

Ivana Hampapová, místostarostka

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

 

 

 

 

USNESENÍ ZO - září 2009

 

Usnesení čj. 36/09/2009/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 23. 09. 2009

 

Zastupitelstvo obce:

I.                   Bere na vědomí:

1.      Kontrolu usnesení.

2.      Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.

3.      Diskusi s občany.

4.      Zprávu kontrolního a finančního výboru.

5.      Návrh financování dotačních projektů v roce 2010.

II.                Schvaluje:

1.      Ověřovatele zápisu.

2.      Program jednání.

3.      Kupní smlouvu č. 09/2009.

4.      Prodej p. p. č. 23/1, 1513/14, st. p. č. 30/1 a 30/2, vše v k. ú. Okrouhlé Hradiště dle varianty „A" přílohy č. 9.

5.      Záměr prodeje p. p. č. 1617 v k. ú. Okrouhlé Hradiště.

6.      Bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR dle přílohy č. 11.

7.      Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 841/UCDK/77/99.

8.      Rozpočtové opatření č. 7/2009 a rozpočtový výhled dle přílohy č. 14.

9.      Podání žádosti o dotaci do ROP na realizace projektů „Revitalizace centra Okrouhlé Hradiště - I. etapa".

10.  Financování projektu „Revitalizace centra Okrouhlé Hradiště - I. etapa" formou úvěru.

 

Karel Týzl, starosta

Ivana Hampapová, místostarostka

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

 

USNESENÍ ZO - srpen 2009

Usnesení čj. 35/08/2009/ZO ze zasedání
Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 19. 08. 2009
Zastupitelstvo obce:
 
I.                   Bere na vědomí:
1.      Kontrolu usnesení.
2.      Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
3.      Diskusi s občany.
4.      Kontrolu hospodaření obce k 30. 06. 2009.
 
II.                Schvaluje:
1.      Ověřovatele zápisu ve složení: pí Velichová, pí Brožová.
2.      Program jednání.
3.      Přijmutí dotace Plzeňského kraje na Konstantinolázeňské kulturní léto 2009.
4.      Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na část p. p. č. 1620/2 v k. ú. Okrouhlé Hradiště.
5.      Prodej p. p. č. 1566/2 o výměře 113 m² za Kč 37 516,-- paní Zdeňce Majdlové, Jablonského 2104/55, Plzeň.
6.      Záměr prodeje p. p. č. 61/3 a p. p. č. 7, obě v k. ú. Potín.
7.      Bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR: část p. p. č. 818/1, část p. p. č. 810/1, část p. p. č. 900 a část p. p. č. 71/1 vše v k. ú. Okrouhlé Hradiště.
8.      Komisi pro výběr dodavatele HIM akce Revitalizace centra ve složení K. Týzl, I. Hampapová, K. Seknička, F. Souček a M. Surovčík.
9.      Výpůjčku z fondu oprav obce na předfinancování projektů z programu Leader.
10.  Smlouvu o dílo mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Strabag a. s. na SO 102 - chodníky a ostatní plochy akce III/193 20 Konstantinovy Lázně.
11.  Rozpočtové opatření č. 6/2009 dle přílohy č. 18 a rozpočtový výhled dle přílohy č. 18 a .
12.  Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 733048319-09 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Českou spořitelnou a. s.
13.  Podání projektu „Revitalizace centra v Okrouhlém Hradišti - I. etapa" do aktuální výzvy programu ROP.
 
III.              neschvaluje:
 
1.      Záměr prodeje části p. p. č. 1025/2 v k. ú. Konstantinovy Lázně.
2.      Záměr prodeje p. p. č. 69/15 v k. ú. Okrouhlé Hradiště.
 
IV.              pověřuje:
1.      Radu obce výběrem dodavatele dodávky HIM akce Revitalizace centra Konstantinových Lázní - I. etapa.
2.      Starostu podpisem smlouvy na dodávku HIM akce Revitalizace centra Konstantinových Lázní - I. etapa.
 
 
Karel Týzl, starosta         
Ivana Hampapová, místostarostka

 

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

 

 

 

USNESENÍ ZO - červen 2009

 

Usnesení čj. 34/06/2009/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 24. 06. 2009

 

Zastupitelstvo obce:

 

I.                   Bere na vědomí:

1.      Kontrolu usnesení.

2.      Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.

3.      Diskusi s občany.

4.      Zprávu  finančního výboru.

 

II.                Schvaluje:

1.      Ověřovatele zápisu ve složení: pí MUDr. Nuhlíčková, pí Hampapová.

2.      Program jednání.

3.      Dodatek č. 4 ke smlouvě o převzetí a odstranění nebo využití odpadu č. 3041.

4.      Záměr prodeje částí p. p. č. 23/1, p. p. č. 1513/14 a st. p. č. 30/1 a 30/2, vše v k. ú. Okrouhlé Hradiště.

5.      Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Konstantinovy Lázně a ZPČ Net, s. r. o., Plzeň.

6.      Kladné stanovisko obce pro potřeby jednání s ČEZ, a. s., k záměru výstavby fotovoltaické elektrárny na pozemcích p. p. č. 1013 GP a p. p.  č. 999 GP v k. ú. Okrouhlé Hradiště.

7.      Podání žádosti na SŽDC na bezúplatný převod nádražní budovy a části přilehlých pozemků v Konstantinových Lázních.

8.      Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2008 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 bez  výhrad.

9.      Rozpočtové opatření č. 5/2009 a rozpočtový výhled dle přílohy č. 16.

 

 III.              ukládá:

 

1.      Starostovi zajistit stanovisko odboru památkové péče a odboru životního prostředí ke stavbě fotovoltaické elektrárny na pozemcích p. p. č. 1013  GP a p. p. č. 999 GP v k. ú. Okrouhlé Hradiště.

2.      Starostovi připravit způsob odměňování členům zásahové jednotky SDH.

 

Karel Týzl, starosta                                                                

Ivana Hampapová, místostarostka

 

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

 

 

 

USNESENÍ ZO - květen 2009

 

Usnesení čj. 33/05/2009/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 20. 05. 2009


Zastupitelstvo obce:


I.                   Bere na vědomí:

1.      Kontrolu usnesení.

2.      Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.

3.      Diskusi s občany.

4.      Zprávu kontrolního výboru.

5.      Zprávu  finančního výboru.

 

II.                Schvaluje:

1.      Ověřovatele zápisu ve složení: pp. Jelínek, Rožánek.

2.      Program jednání.

3.      Účast obce v projektu Tachovskem. cz včetně spoluúčasti na jeho předfinancování.

4.      Dodatek č. 1 k Dohodě o úhradě za honební pozemky ze dne 28. 4. 2008.

5.      Záměr prodeje části p. p. č. 1566 v k. ú. Konstantinovy Lázně.

6.      Záměr prodeje části p. p. č. 360/1 v k. ú. Potín.

7.      Prodej p. p. č. 47/1 o výměře 1030 m² v k. ú. Okrouhlé Hradiště za cenu Kč 68 392,-, Ing. V. Brichtovi, U Jam 1409(20), 323 00 Plzeň-Bolevec.

8.      Prodej p. p. č. 1604 o výměře 60 m² v k. ú. Okrouhlé Hradiště za cenu 3 984,-- Kč P. Komárkovi a J. Komárkové, Okrouhlé Hradiště 114.

9.      Kupní smlouvu č. 07/2009.

10.  Smlouvu o spolupráci č. 01/KL/SP mezi Obcí Konstantinovy Lázně a SÚS Stříbro.

11.  Pořadí případných oprav komunikací v roce 2009 dle finančních možností obce:

1.      Komunikace Nová Ves (u Wenzlů)

2.      Komunikace Nová Ves (u Bulantů)

3.      Okrouhlé Hradiště (od bývalé školy dolů).

12.  Rozpočtové opatření č. 4/2009 a rozpočtový výhled dle přílohy č. 19.

13.  Smlouvu o smlouvě budoucí č. Z_S14_12_8120020573 s ČEZ Distribuce, a. s.

14.  Smlouva o budoucí smlouvě kupní s ZPČ Net, s. r. o.

 

III.             pověřuje:

 

1.      Starostu podpisem smlouvy na prodej p. p. č. 47/1 v k. ú. Okrouhlé Hradiště.

2.      Starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení části p. p. č. 1395 a 1609 vše v k. ú. Konstantinovy Lázně.

 

IV.              Neschvaluje:

1.      Uvolnění části smluvní pozastávky ve výši Kč 92 620,- z akce „Plavecký bazén".

 

 

Karel Týzl, starosta                                                                

Ivana Hampapová, místostarostka

 

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

 

 

 

Usnesení ZO - duben 2009

  

Usnesení čj. 32/04/2009/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 22. 04. 2009

 

Zastupitelstvo obce:

 

 

 

 

 

 

     1.   Usnesení čj. 30/02/2009/ZO/II/10.

 

 

Karel Týzl, starosta   

Ivana Hampapová, místostarostka

 

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

 

USNESENÍ ZO - březen 2009

 
 

Usnesení čj. 31/03/2009/ZO ze zasedání
Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 18. 03. 2009
 
 
 
Zastupitelstvo obce:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................            ...........................................
Karel Týzl, starosta       Ivana Hampapová, místostarostka
 
 
* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

 

 

 

USNESENÍ ZO - únor 2009


 

Usnesení čj. 30/02/2009/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 19. 02. 2009

Zastupitelstvo obce:

 

 

  

Karel Týzl, starosta            

Ivana Hampapová, místostarostka

 

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 

 

USNESENÍ ZO - leden 2009

  

Usnesení čj. 29/01/2009/ZO ze zasedání

Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 21. 01. 2009

 

 

Zastupitelstvo obce:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karel Týzl, starosta              

Ivana Hampapová, místostarostka

 

* zveřejněná verze usnesení je upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů